BUDOWA STACJI BAZOWEJ TELEFONII KOMÓRKOWEJ W SKŁAD KTÓREJ WCHODZIĆ BĘDĄ: WIEŻA TELEKOMUNIKACYJNA O WYSOKOŚCI 42,5 M N.P.T. (MAKS. 46,0 M Z ODGROMNIKIEM) Z URZĄDZENIAMI I ANTENAMI, OGRODZENIE, DROGA DOJAZDOWA

Rutki-Kossaki, 10.05.2018 r.

Wójt Gminy Rutki

ul. 11 Listopada 7

18-312 Rutki-Kossaki

 

RG.6733.1.2018

O B W I E S Z C Z E N I E

o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego.

 

Na podstawie:

- art. 53 ust. 1 Ustawy z dnia 27 marca 2003 r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r, poz. 1073, 1566)

- art. 10 i 61 § 4 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r, poz.1257, z 2018 r, poz. 149,650).

z a w i a d a m i a m, że:

w dniu 02.05.2018r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek T-MOBILE Polska S.A. ul. Marynarska 12, 02-674 Warszawa, w imieniu którego występuje pełnomocnik – Andrzej Szymański, ul. Wyrzykowskiego 5a/121 03-142 Warszawa,

w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego pod nazwą:

- budowa stacji bazowej telefonii komórkowej w skład której wchodzić będą: wieża telekomunikacyjna o wysokości 42,5 m n.p.t. (maks. 46,0 m z odgromnikiem) z urządzeniami i antenami, ogrodzenie, droga dojazdowa.

Teren objęty wnioskiem - część działki nr 1 położonej w obrębie miejscowości Dobrochy, gm. Rutki.

Zgodnie z art. 49 Kodeksu Postępowania administracyjnego, zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

W związku z powyższym informuję, że w terminie 14 dni od daty publicznego ogłoszenia można zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienie w sprawie, składać na piśmie wnioski i zastrzeżenia.

Akta sprawy znajdują się do wglądu w Urzędzie Gminy Rutki ul. 11 Listopada7, 18-312 Rutki-Kossaki – pokój nr 205.

Wójt Teresa Grodzka

                                                                                             

Metryka strony

Udostępniający: Gmina Rutki

Wytwarzający/odpowiadający: Marzena Zambrzycka

Data wytworzenia: 2018-05-14

Wprowadzający: Paweł Dębnicki

Modyfikujący: Paweł Dębnicki

Data modyfikacji: 2018-06-26

Opublikował: Paweł Dębnicki

Data publikacji: 2018-05-15

Rejestr zmian