Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego.

Rutki-Kossaki, 6.11.2020r.

RG.6733.4.2020

O B W I E S Z C Z E N I E

o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego.

Na podstawie:

- art. 53 ust. 1 Ustawy z dnia 27 marca 2003 r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2020 r, poz. 293, 471, 782, 1086, 1378)

- art. 10 i 61 § 4 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2020 r, poz. 256, 695, 1298).

z a w i a d a m i a m, że:

w dniu 02.11.2020 r, na wniosek Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o. ul. Wojciecha Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów, Oddział Zakład Gazowniczy w Białymstoku ul. Gen. S.Sosabowskiego 24, 15-182 Białystok, w imieniu którego występuje pełnomocnik – Bogusław Kiluk prowadzący działalność gospodarczą ARKAN Bogusław Kiluk, ul. Warmińska 31 lok.2, 15-553 Białystok, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego pod nazwą:

- budowa sieci gazowej rozdzielczej średniego ciśnienia dla potrzeb budownictwa mieszkaniowego.

Teren objęty wnioskiem: 

- obręb Rutki dz. nr: 101/1, 101/2, 119/1, 130/3, 772/3, 772/4, 781/1,

Zgodnie z art. 49 Kodeksu Postępowania administracyjnego, zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

W związku z powyższym informuję, że w terminie 14 dni od daty publicznego ogłoszenia można zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienie w sprawie, składać na piśmie wnioski i zastrzeżenia.

Akta sprawy znajdują się do wglądu w Urzędzie Gminy Rutki ul. 11 Listopada7, 18-312 Rutki-Kossaki – pokój nr 205, tel. 86 2763170, email: mzambrzycka@gminarutki.pl.

Jednocześnie, z uwagi na trwający stan epidemii, zachęcamy klientów Urzędu Gminy do załatwiania spraw bez konieczności osobistej wizyty w Urzędzie, korzystając z możliwości innych środków komunikacji, t.j.: telefon, email, poczta tradycyjna, ePUAP.

Wójt

Dariusz Sławomir Modzelewski

Metryka strony

Udostępniający: Gmina Rutki

Wytwarzający/odpowiadający: Marzena Zambrzycka

Data wytworzenia: 2020-11-06

Wprowadzający: Paweł Szeligowski

Modyfikujący: Paweł Szeligowski

Data modyfikacji: 2020-11-06

Opublikował: Paweł Szeligowski

Data publikacji: 2020-11-06

Rejestr zmian