OBWIESZCZENIE O WYDANIU DECYZJI - „BUDOWA I ROZBUDOWA DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 679 WRAZ Z DROGOWYMI OBIEKTAMI INŻYNIERSKIMI I NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ NA ODCINKU ŁOMŻA –MĘŻENIN”

Rutki-Kossaki, dnia 06.02.2018 r.

 RŚD.6220.1.8.2017

 

OBWIESZCZENIE

O WYDANIU DECYZJI O  ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH

 Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego  (Dz.U. z 2017 r. poz. 1275 t.j) oraz w związku z art 74 ust. 3, art. 3 ust. 1 pkt 11, art. 38 oraz art. 85 ust. 3  ustawy  z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U  z 2017 r. poz. 1405-j.t. ze zm.), Wójt Gminy Rutki zawiadamia że 06.02.2018 r. została wydana decyzja  RŚD.6220.1.8.2017 o środowiskowych uwarunkowaniach, dla przedsięwzięcia pod nazwą „Budowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 679 wraz z drogowymi obiektami inżynierskimi i niezbędną infrastrukturą techniczną na odcinku Łomża –Mężenin”.

Decyzja ta została wydana na  wniosek Podlaskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Białymstoku ul. Elewatorska 6, 15-620 Białystok.

W związku z powyższym można zapoznać się z  treścią wydanej decyzji oraz z dokumentacją sprawy, w tym z opinią Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku  Wydział Spraw Terenowych II w Łomży,  oraz opinią Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Zambrowie, w Urzędzie Gminy Rutki, ul. 11 Listopada 7, 18-312 Rutki-Kossaki, pokój nr 201, w godzinach od 7.00 do 15.00.

Zgodnie z art. 74 ust. 3 cytowanej wyżej ustawy, jeżeli liczba stron postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przekracza 20, stosuje się przepis art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego.

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego,  zawiadomienie  stron postępowania uważa się za dokonane po upływie14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Niniejsze obwieszczenie zostaje opublikowane na stronie bip.ug.rutki.wrotapodlasia.pl oraz wywieszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Rutki ul. 11 Listopada 7, 18-312 Rutki-Kossaki - dnia 06.02.2018 r., oraz przesłane do sołtysów Gminy Rutki w zainteresowanych sołectwach  w celu wywieszenia  na tablicy ogłoszeń.

Obwieszczenie przesłano również do Wójta Gminy Łomża w celu podania do publicznej wiadomości na terenie gminy Łomża.

Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łomży za pośrednictwem Wójta Gminy Rutki w terminie 14 dni od dnia doręczenia niniejszej decyzji.

 

Wójt

Teresa Grodzka

Metryka strony

Udostępniający: Gmina Rutki

Wytwarzający/odpowiadający: Małgorzata Gronostajska

Data wytworzenia: 2018-02-06

Wprowadzający: Paweł Dębnicki

Modyfikujący: Paweł Dębnicki

Data modyfikacji: 2018-06-26

Opublikował: Paweł Dębnicki

Data publikacji: 2018-02-06

Rejestr zmian