Zawiadomienie o zakończeniu postepowania w sprawie wydania decyzji środowiskowej dot. budowy instalacji fotowoltaicznej na terenie działki o numerze ewidencyjnym 256, obręb Rutki, położonej w gminie Rutki

 

Rutki-Kossaki, dnia 22.10.2020 r.

RŚD.6220.1.17.2020

 

ZAWIADOMIENIE 

 Wójt Gminy  Rutki stosownie do art. 10 § 1  ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (  Dz.U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm)  zawiadamia strony, że zebrał  już wystarczające dowody i materiały do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, dla przedsięwzięcia pod nazwą „Budowa instalacji fotowoltaicznej na terenie działki o numerze ewidencyjnym 256, obręb Rutki, położonej w  gminie Rutki”

W związku z powyższym przed wydaniem decyzji stronom przysługuje prawo wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań w nieprzekraczalnym  terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia w siedzibie Urzędu Gminy Rutki ul. 11 Listopada 7, 18-312 Rutki-Kossaki, pokój nr 111,  tel. 86 2763174  w godzinach 7.00 – 15.00.   Po tym terminie zostanie wydana decyzja.               

Uwagi i wnioski w przedmiotowej sprawie strony postępowania mogą składać w formie pisemnej, na adres; Urząd Gminy Rutki, ul. 11 Listopada7, 18-312 Rutki-Kossaki, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 5 września 2016 r. o usługach  zaufania oraz identyfikacji elektronicznej ( j.t. Dz.U. z 2020 r. poz. 1173)

Zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego zawiadomienie stron uważa się za dokonane po upływie 14 dni od daty publicznego ogłoszenia.

Niniejsze zawiadomienie zostaje opublikowane na stronie bip.ug.rutki.wrotapodlasia.pl oraz wywieszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Rutki ul. 11 Listopada 7, 18-312 Rutki-Kossaki i  w miejscowości Rutki-Kossaki.

Metryka strony

Udostępniający: Gmina Rutki

Wytwarzający/odpowiadający: Małgorzata Gronostajska

Data wytworzenia: 2021-10-31

Wprowadzający: Paweł Szeligowski

Modyfikujący: Paweł Szeligowski

Data modyfikacji: 2020-10-22

Opublikował: Paweł Szeligowski

Data publikacji: 2020-10-22

Rejestr zmian