Obwieszczenie o wydaniu postanowienia w sprawie ˝Budowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 679 wraz z drogowymi obiektami inżynierskimi i niezbędną infrastrukturą techniczną na odcinku Łomża –Mężenin˝

Rutki-Kossaki, dnia  29.12.2017r.

 Wójt Gminy Rutki

ul. 11 Listopada 7

18-312 Rutki-Kossaki

 

RŚD. 6220.1.8.2017                                                               

O B W I E S Z C Z E N I E

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego  (Dz.U. z 2017r. poz. 1257 t.j.) w związku z art. 3 ust 1 pkt 11 i art. 74 ust. 3 ustawy  z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U z 2017r., poz 1405 t.j. ze zm.) Wójt Gminy Rutki zawiadamia strony postępowania, że dnia 29.12.2017r. zostało wydane postanowienie o znaku  RŚD.6220.1.8.2017r. stwierdzające, że planowane  przedsięwzięcie  pod nazwą „Budowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 679 wraz z drogowymi obiektami inżynierskimi i niezbędną infrastrukturą techniczną na odcinku Łomża –Mężenin”, nie wymaga przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. Przedmiotowe przedsięwzięcie będzie realizowane na terenie  Gminy Łomża i Gminy Rutki.

Powyższe stanowisko podjęto po wydaniu opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku Wydział Spraw Terenowych w Łomży oraz  Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Zambrowie, w których to opiniach stwierdza się brak obowiązku  przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla w. w. przedsięwzięcia.

Z treścią postanowienia strony mogą zapoznać się w Urzędzie Gminy w Rutkach-Kossakach  ul. 11 Listopada 7, p. nr 201 w godzinach 7.00-15.00.

Na powyższe postanowienie stronom nie  służy zażalenie.

Zgodnie z art. 74 ust. 3 cytowanej wyżej ustawy, jeżeli liczba stron postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przekracza 20, stosuje się przepis art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego.

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego,  zawiadomienie stron postępowania uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Niniejsze obwieszczenie zostaje opublikowane na stronie bip.ug.rutki.wrotapodlasia.pl oraz wywieszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Rutki ul. 11 Listopada 7, 18-312 Rutki-Kossaki, oraz w zainteresowanych sołectwach. Obwieszczenie przesłano również do Urzędu Gminy Łomża.

Wójt

Teresa Grodzka

Metryka strony

Udostępniający: Gmina Rutki

Wytwarzający/odpowiadający: Małgorzata Gronostajska

Data wytworzenia: 2017-12-29

Wprowadzający: Paweł Dębnicki

Modyfikujący: Paweł Dębnicki

Data modyfikacji: 2017-12-29

Opublikował: Paweł Dębnicki

Data publikacji: 2017-12-29

Rejestr zmian