Okazanie granic drogi położonej w obrębie miejscowości Górskie Ponikły-Stok

Rutki-Kossaki, dnia 09.03.2018r.

 

ZAPROSZENIE do złożenia propozycji cenowej

Gmina Rutki, ul. 11 Listopada 7, 18-312 Rutki-Kossaki

zaprasza do złożenia propozycji cenowej na:

Okazanie granic drogi położonej w obrębie miejscowości Górskie Ponikły-Stok gm. Rutki – części działki nr 73 na odcinku od działki nr 72 do początku działki nr 24/2 .

1. Opis sposobu przygotowania propozycji cenowej:

1.1. należy ją złożyć w zamkniętej kopercie,

1.2. na kopercie należy umieścić nazwę i adres zamawiającego, nazwę i adres zleceniobiorcy oraz napis:   „Propozycja cenowa na okazanie granic drogi  na terenie Gminy Rutki”

1.3. ceny w niej podane mają być wyrażone cyfrowo i słownie,

1.4. ma być napisana w języku polskim, czytelną i trwałą techniką,

1.5. ma obejmować całość zamówienia.

2. Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest okazanie granic drogi j.w.

3. Wymagany termin realizacji zamówienia: do 20.04.2018r.

4. Termin płatności – 14 dni po wykonaniu zadania.

5. Przy wyborze propozycji do realizacji zamawiający będzie się kierował kryterium:

     Cena brutto – 100 %.

6. Propozycja ma zawierać następujące dokumenty:

    1. formularz propozycji cenowej wg. załączonego wzoru.

7. Opis sposobu obliczenia ceny w składanej propozycji cenowej:

W cenę propozycji należy wliczyć:

1/ wartość usługi/dostawy,

2/ obowiązujący podatek od towarów i usług,

Wykonawca powinien mieć stosowne uprawnienia do wykonania przedmiotu zamówienia. Cena podana przez zleceniobiorcę za świadczoną usługę jest obowiązująca przez okres ważności umowy i nie będzie podlegała waloryzacji w okresie jej trwania. Zamawiający wybierze propozycję odpowiadającą wszystkim postawionym przez niego wymogom i o najniższej cenie.

8. Miejsce i termin złożenia propozycji cenowej:

Propozycję cenową należy składać w siedzibie Zamawiającego, w terminie do dnia 16 marca b.r. do godz. 10.00 w zaklejonej kopercie.

Na kopercie należy umieścić nazwę i adres zamawiającego, nazwę i adres zleceniobiorcy oraz napis:„Propozycja cenowa na wykonanie rozgraniczenia na terenie Gminy Rutki”.

9. Osoby uprawnione do kontaktów : Marzena Zambrzycka,  tel. 86 2763170.

10. Informacje dotyczące zawierania umowy:

W terminie do 7 dni od daty powiadomienia o wyborze propozycji cenowej wybrany zleceniobiorca ma podpisać Umowę w siedzibie Zamawiającego, pokój nr 205. Umowa musi zawierać wszystkie uwarunkowania złożonej propozycji cenowej.

Wójt

Teresa Grodzka

W załączeniu:

1.Wzór Formularza propozycji cenowej

Metryka strony

Udostępniający: Gmina Rutki

Wytwarzający/odpowiadający: Marzena Zambrzycka

Data wytworzenia: 2018-03-09

Wprowadzający: Paweł Szeligowski

Modyfikujący: Paweł Szeligowski

Data modyfikacji: 2021-08-12

Opublikował: Paweł Szeligowski

Data publikacji: 2018-03-09

Rejestr zmian