ZAPYTANIE OFERTOWE

          Rutki-Kossaki, dnia 20.10.2017 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

Zamawiający:

Gmina Rutki

 1. 11 Listopada 7

18 – 312 Rutki – Kossaki

REGON: 450670284

NIP: 723-162-97-30

tel. (86) 276 31 61, fax (86) 276 31 60

Godziny urzędowania: od 700 do 1500

BIP: https://bip.ug.rutki.wrotapodlasia.pl/

 

 

ZAPRASZA DO SKŁADANIA OFERT

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej 30 000 Euro, zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579), na zadanie pod nazwą:

 

ZAKUP I DOSTAWA SAMOCHODU SPECJALISTYCZNEGO TYPU WUKU

 

 1. Zwracamy się z prośbą o przedstawienie swojej oferty cenowej na poniżej opisany przedmiot zamówienia:

       Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa samochodu specjalistycznego typu WUKO do udrażniania i mycia pod wysokim ciśnieniem kanałów o średnicy od 50 do 400 mm, z możliwością jednoczesnego odsysania nieczystości do zbiornika osadu, usuwania zanieczyszczeń i osadów
 z wpustów ulicznych.

Wymagane parametry i wyposażenie samochodu:

 • Nadbudowa:
 1. dwukomorowy zbiornik o pojemności całkowitej do 10000 litrów z podziałem na:                                           
 2. a) komorę wody czystej do 3000 litrów,
 3. b) komorę osadu i wody brudnej do 7000 litrów,
 4. zbiornik z dennicą otwieraną i ryglowaną hydraulicznie, osadzony elastycznie na ramie podwozia,
 5. opróżnianie zbiornika osadu poprzez podnośnik hydrauliczny,
 6. filtr siatkowy wstępnego oczyszczania,
 7. pompa podciśnieniowa:

-      wydajność nie mniejsza niż 800 m3/h,

-      podciśnienie nie mniej niż 0,08 Mpa,

-      napęd hydrauliczny,

 1. pompa wysokiego ciśnienia:

-      wydajność nie mniejsza niż 120 bar i 80 l/min,

-      napęd mechaniczny,

 1. możliwość jednoczesnej pracy pompy wysokociśnieniowej i pompy podciśnieniowej z osiągnięciem maksymalnych parametrów pracy,
 2. teleskopowy wysięgnik układu ssącego,
 3. bębny i węże wysokociśnieniowe:

-      wąż wysokociśnieniowy na dużym bębnie, 3/4 cala nie krótszy niż 50 m długości,

 1. bęben mały wąż wysokociśnieniowy minimum 40 m średnica 1/2 cala,
 2. skrzynki narzędziowe do przewozu wyposażenia,
 3. wyposażenie nadbudowy:

-      pistolet wodny,

-      lampa zewnętrzna do oświetlenia miejsca pracy,

-      wąż ssawny  min 4 m.

 • Podwozie dwuosiowe
 1. dopuszczalna masa całkowita pojazdu 18000 kg,
 2. pojemność silnika do 9000 cm3,
 3. skrzynia biegów manualna.
 • Inne wymagania
 1. rocznik nie starszy niż 2002 r.,
 2. przebieg nie większy niż 350000 tys. km.
 3. Inne istotne warunki zamówienia:
 4. Podstawą wystawienia faktury przez Wykonawcę jest protokół końcowy odbioru przedmiotu zamówienia.
 5. Płatność za przedmiot umowy nastąpi na podstawie przedłożonej faktury VAT, w terminie 14 dni od daty przedłożenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury.
 6. Termin i miejsce realizacji zamówienia:
 7. Zamówienie musi być zrealizowane w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia podpisania umowy.
 8. Wykonawca dostarczy przedmiot zamówienia do siedziby Zamawiającego na własny koszt.
 9. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz dokumenty wymagane w ofercie:
 • Warunki udziału w postępowaniu:

O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:

 1. posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień. Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań w zakresie spełniania tego warunku. Wykonawca potwierdza spełnianie warunku poprzez złożenie oświadczenia.

 

 

 1. Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań w zakresie spełniania tego warunku. Wykonawca potwierdza spełnianie warunku poprzez złożenie oświadczenia.
 2. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. Wykonawca potwierdza spełnienie warunku poprzez złożenie oświadczenia.
 • Wykonawca powinien przedstawić następujące oświadczenia i dokumenty:
  1. ofertę należy złożyć na załączonym formularzu oferty – Załącznik nr 1,
  2. oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu – Załącznik nr 2,
  3. aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji informacji o działalności gospodarczej wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
 1. Kryteria oceny ofert:

Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:

- Cena 100 %

 1. Sposób przygotowania oferty.
 • Oferta musi być sporządzona na formularzu ofertowym stanowiącym Załącznik nr 1 do zapytania.
 • Oferta oraz wszystkie załączniki muszą być napisane w języku polskim, trwałą i czytelną techniką, wypełnione i podpisane przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy.
 • Zaoferowana cena musi być wyrażona jako cena netto i brutto w złotych polskich według obowiązujących przepisów na dzień sporządzenia oferty i określać wartość przedmiotu zamówienia w sposób kompletny i jednoznaczny.
 • Cenę oferty należy podać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
 • Wszelkie zmiany, naniesione przez Wykonawcę w treści oferty, muszą być parafowane przez osobę podpisującą ofertę.
 • Poprawki mogą być dokonane wyłącznie poprzez przekreślenie błędnego zapisu oraz naniesienie obok zapisu przekreślonego – zapisu poprawnego.
 • Upoważnienie/pełnomocnictwo do podpisania oferty, do poświadczenia dokumentów za zgodność z oryginałem oraz do parafowania stron należy dołączyć do oferty, o ile nie wynika ono z dokumentów rejestrowych Wykonawcy. Pełnomocnictwo należy dołączyć w oryginale bądź kopii, notarialnie poświadczonej za zgodność z oryginałem.
 • Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
 • Oferta wraz ze wszystkimi załącznikami (dokumentami i oświadczeniami) stanowi jedną całość. Zaleca się, aby wszystkie strony były ze sobą połączone w sposób uniemożliwiający ich samoczynną dekompletację (np. zszyte, spięte, bindowane itp.)
 1. Sposób przygotowania oferty.
 • Ofertę należy złożyć na formularzu ofertowym – załącznik nr 1 do niniejszego zapytania w zamkniętej kopercie w terminie do dnia 03.11.2017 r. do godz. 12.00 w formie pisemnej (osobiście, pocztą, przesyłką kurierską) na adres: Gmina Rutki, ul. 11 Listopada 7,
  18-312 Rutki-Kossaki, sekretariat pokój nr 207 – na kopercie należy umieścić napis:

„Oferta – zakup i dostawa samochodu specjalistycznego typu WUKO”

 • Otwarcie ofert nastąpi w dniu 03.11.2017 r. o godzinie 12.30 w siedzibie Zamawiającego w Rutkach-Kossakach, ul. 11 Listopada 7- pokój nr 111.
 • W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert, z zastrzeżeniem, że cena podana w ofercie nie będzie podlegać negocjacjom.
 1. Informacje dodatkowe
 • Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania bez podania przyczyn oraz możliwość niepodpisania umowy z wyłonionym Wykonawcą.
 • Zastrzega się, że niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania do udzielenia zamówienia.
 • W niniejszym postępowaniu oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie lub drogą elektroniczną.
 • Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
 • Zamawiający ma prawo zakończyć postępowanie bez wyboru oferenta, nie przewiduje się postępowania odwoławczego w sprawie decyzji o wyborze oferenta, odrzucenia oferty lub zakończenia postępowania bez jego wyboru.
 1. Osoba do kontaktu z Wykonawcami.

Grzegorz Gołaszewski – tel. (86) 276 31 67

 1. Załączniki:

Załącznik nr 1 – formularz ofertowy.

Załącznik nr 2 – oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu.

Załącznik nr 3 – wzór umowy

Wójt

Teresa Grodzka

Metryka strony

Udostępniający: Gmina Rutki

Wytwarzający/odpowiadający: Grzegorz Gołaszewski

Data wytworzenia: 2017-10-20

Wprowadzający: Paweł Szeligowski

Modyfikujący: Paweł Szeligowski

Data modyfikacji: 2021-08-12

Opublikował: Paweł Szeligowski

Data publikacji: 2017-10-20

Rejestr zmian