Zapytanie ofertowe

GMINA RUTKI

11 Listopada 7

18-312 Rutki-Kossaki

Tel:  86 276 31 61

NIP 723-162-97-30

 

____________________________________________________________________________________________________________

 

   Nr pisma:                                                                                    Rutki-Kossaki, 19.07.2017 r.

 

Zapytanie ofertowe

w postępowaniu w zakresie wydatkowania środków publicznych o wartości szacunkowej, nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro.

 

Zwracamy się z prośbą o złożenie oferty cenowej na wykonanie usługi:

„Wykonanie inwentaryzacji oraz audytu energetycznego oświetlenia ulicznego

na terenie Gminy Rutki”

 

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia:

 1. Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie usługi inwentaryzacji oświetlenia oraz wykonanie audytu energetycznego i ekologicznego przedmiotowego oświetlenia drogowo-ulicznego na terenie Gminy Rutki. Zakres obejmuje około 720 punktów świetlnych oświetlenia ulicznego. Podział na następujące miejscowości zgodny z załącznikiem nr 1 i 2 na podstawie informacji uzyskanych od PGE Dystrybucja S.A. Oddział Białystok Rejon Energetyczny Łomża.

 

Uwaga: Ze względu na specyfikę usług rozmiar przedmiotu zamówienia określony jest szacunkowo mimo określenia go przez Zamawiającego z należytą starannością.

 

 1. Inwentaryzacja i audyt muszą być zgodne z  kryteriami wyboru projektów w ramach

            Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020

            Oś Priorytetowa V. Gospodarka niskoemisyjna Działanie 5.4.1 Strategie  niskoemisyjne.

 

 1. Szczegółowy opis zamówienia:

Inwentaryzacja – obejmująca następujące elementy sieci oświetlania ulicznego:

 1. Oprawy oświetleniowe – zestawienie (typy, moce opraw, rodzaj źródeł światła, ocena stanu technicznego)
 2. Skrzynki sterujące SON – zestawienie (lokalizacja, rodzaje skrzynek, opis obwodów z wyszczególnieniem nazw ulic – dróg, których oświetlenie zasilane jest z tych obwodów, ilości opraw w obwodach, moce obwodów, elementy sterujące określenie właściciela, typy współpracujących z szafką reduktorów mocy, rodzaj obudowy, ocena stanu technicznego). Do opracowania należy dołączyć schematy ideowe szafek SON wraz z układem zasilania.
 3. Stacje transformatorowe – zestawienie (lokalizacja – nr działki geodezyjnej, numer stacji, zabezpieczenie, budowa kontenerowa, słupowa).
 4. Układy pomiarowe – opis.
 5. Infrastruktura sieci oświetlenia – zestawienie (lokalizacja, słupy, wysięgniki, linie zasilające, osprzęt). Opis i ocena działania. Określenie właścicieli w/w elementów, ocena stanu technicznego.
 6. Sterowanie siecią oświetleniową – opis i ocena działania dla poszczególnych szafek SON
 7. Inwentaryzacja z natury – lokalizacja dla słupów i skrzynek SON, przebieg linii, lokalizacja względem drogi, itp.

PUNKTY ŚWIETLNE – latarnie opisane na mapie:

- lokalizacja – (ulica lub nr drogi lub nr ewidencyjny gruntów),

- właściciel słupa,

- typ słupa,

- wysokość zawieszenia oprawy oświetleniowej,

- odległość między słupami w metrach oraz od krawędzi jezdni,

- ocena stanu technicznego słupa,

- typ oprawy oświetleniowej,

- ocena stanu technicznego oprawy,

- typ źródła światła,

- moc źródła światła,

- wysięgnik (obecny lub mocowanie na słupie),

- mocowanie (na szczycie, nad linią, pod linią) wysokość, odległość między słupami,

- ilość opraw na słupie,

- numer PUNKTU KONTROLNO – POMIAROWEGO z którym związana jest latarnia,

PUNKTY KONTROLNO – POMIAROWE (szafki SON) opisane na mapie:

- oznaczenie szafki,

- lokalizacja – (ulica lub numer drogi lub nr ewidencyjny gruntów)

- źródło zasilania,

- typ szafki oświetleniowej,

- rodzaj obudowy (klasa izolacji),

- rodzaj układu pomiarowego,

- typ reduktora mocy,

- moc rzeczywista opraw ulicznych powiązanych z punktem,

- wartość zabezpieczeń przed licznikowych,

- ilość opraw ulicznych zasilanych z punktu kontrolnego.

 

Opracowanie inwentaryzacji w formie drukowanej 4 egzemplarze (część graficzna  - 4 egz. w skali 1:500 w wersji papierowej złożone do formatu A4), odpowiednik w formie elektronicznej (mapa rastrowa - pliki pdf) na nośniku typu Pendrive.

Uwaga:

Inwentaryzacja winna obejmować całość oświetlenia drogowego w gminie.

Należy uzyskać od właścicieli ww. linii napowietrznych informację, w jakim okresie planują modernizacją lub likwidację istniejących linii.

 1. Audyt

Analiza techniczno–ekonomiczna i proponowane rozwiązania mające na celu zmniejszenie kosztów eksploatacji oświetlenia przy zachowaniu norm.

AUDYT ENERGETYCZNY:

 1. Analiza stanu aktualnego, stan na dzień inwentaryzacji.
 2. Wnioski z inwentaryzacji Opraw Ulicznych.
 3. Wnioski z inwentaryzacji Punktów Kontrolno – Pomiarowych.
 4. Zgodność z normami oświetlenia.
 5. Ogólna ocena stanu oświetlenia w gminie.
 6. Szczegółowa analiza wyników pomiarów oświetlenia wybranych dróg i ulic w odniesieniu do wykonanych obliczeń fotometrycznych metodą komputerową.
 7. Analiza zainstalowanych typów oraz modeli Opraw Ulicznych.
 8. Propozycje nowych Opraw Ulicznych.
 9. System inteligentnego sterowania oświetleniem ulicznym dla nowych Opraw Ulicznych.
 10. Analiza techniczna oświetlenia ulicznego pod kątem zmniejszenia zużycia energii elektrycznej wraz ze wskazaniem kosztów ewentualnej modernizacji oświetlenia.
 11. Porównanie mocy systemów oświetleniowych przed i po modernizacji.
 12. Ocena prawidłowości działania układów sterowania oświetleniem ulicznym,
 13. a) zweryfikowanie obecnej mocy umownej, zweryfikowanie wyboru obecnej grupy taryfowej, analiza obecnych układów kontrolno-pomiarowych pod kątem ich ewentualnej wymiany,
 14. b) propozycja rozwiązań i modernizacji układów pomiarowych wraz z oszacowaniem kosztów zaleconych zmian.
 15. Analiza kosztów eksploatacji przed i po modernizacji.
 16. Wnioski z analizy kosztów energii elektrycznej oraz czasu eksploatacji.
 17. Analiza modernizacji oświetlania dla trzech wariantów: Największe Oszczędności, Minimalne Inwestycje, Kompromis (dokładny opis rekomendowanego do realizacji wariantu wraz z analizą finansową).

AUDYT EKOLOGICZNY:

 1. Analiza stanu aktualnego, stan na dzień inwentaryzacji.
 2. Analiza zainstalowanych w gminie typów oraz modeli Opraw Ulicznych.
 3. Propozycje nowych Opraw Ulicznych.
 4. System inteligentnego sterowania oświetleniem ulicznym dla nowych Opraw Ulicznych.
 5. Analiza techniczna oświetlenia ulicznego pod kątem zmniejszenia emisji CO2 wraz ze

    wskazaniem kosztów ewentualnej modernizacji oświetlenia.

 1. Analiza modernizacji oświetlenia pod kątem zmniejszenia emisji CO2 dla trzech wariantów:

    Największe Oszczędności, Minimalne Inwestycje, Kompromis (dokładny opis rekomendowanego

    do realizacji wariantu wraz z analizą finansową).

 1. Analiza emisji CO2 przed i po modernizacji.
 2. Wnioski z analizy redukcji CO2.
 3. Analiza oddziaływania na środowisko.

 

 

Wykonawca zapewni cyfrową mapę w formacie dxf terenu objętego wykonaniem inwentaryzacji.

 

Informacja o oświadczeniach lub dokumentach, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:

- aktualny wypis/odpis z właściwego rejestru lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, potwierdzający dopuszczenie wykonawcy do obrotu prawnego w zakresie objętym tym zamówieniem, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert (dopuszcza się kserokopię potwierdzoną za zgodność z oryginałem lub wydruk z systemu).

- posiadaniem wiedzy i doświadczenia do wykonania zamówienia – wykonanie minimum jednej inwentaryzacji i audytu o podobnym zakresie co przedmiot zamówienia udokumentowanym referencjami, wykaz usług wykonanych w ciągu ostatnich trzech lat przed upływem czasu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie co najmniej jedną usługę zgodną z przedmiotem zamówienia o wartości co najmniej 20 000 zł brutto,

- dysponowaniem osobami zdolnymi do wykonania zamówienia (posiadającymi uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania ).

 

Dołączone opisy dokumentów lub ich kopie, muszą być poświadczone przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem.

 

Termin wykonania przedmiotu zamówienia: 23.08.2017 r.

 

ZAMAWIAJĄCY: Gmina Rutki, ul. 11 Listopada 7, 18-312 Rutki-Kossaki.

 1. Oferta powinna zawierać:

      -  pełną nazwę oferenta,

      -  adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, NIP,

      -  cenę usługi netto/brutto /dotyczy całości prac z zakresu rzeczowego zadania,

      -  termin realizacji usługi,

      -  okres gwarancji,

      -  termin ważności oferty,

      -  oferta musi być podpisana przez osoby/ę uprawnioną do występowania w imieniu  

         oferenta w obrocie prawnym, podpis musi być czytelny lub opatrzony pieczęciami

          imiennymi.

 1. Osoby uprawnione do kontaktu z oferentami:

      -  Andrzej Krajewski – 502 502 768, 86 276 31 69; akrajewski@gminarutki.pl ,

      -  Michał Krysiak – 86 276 31 67, mkrysiak@gminarutki.pl

 1. Ofertę należy złożyć w sekretariacie Urzędu Gminy Rutki, pok. 207, do dnia: 31.07.2017 r,

     do godz: 14:00, w zamkniętej kopercie z dopiskiem:

 

„Wykonanie inwentaryzacji oraz audytu energetycznego oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Rutki”

 

 1. Postępowanie ofertowe prowadzone jest wg procedur własnych Zamawiającego, który

      zastrzega sobie prawo odwołania zapytania ofertowego w każdym czasie i bez podania 

      przyczyny.

 1. Zamawiający zastrzega sobie możliwość negocjowania warunków zamówienia z

      oferentami, którzy przedstawili najkorzystniejsze oferty.

 1. Po rozpatrzeniu ofert o decyzji Zamawiającego oferenci zostaną powiadomieni pisemnie.
 2. Kryteria oceny ofert:

      -  95 % cena,

      -  5 % termin realizacji,

Wójt

Teresa Grodzka

       

Załączniki:

 1. Oferta cenowa.
 2. Wykaz urządzeń oświetlenia ulicznego.

Metryka strony

Udostępniający: Gmina Rutki

Wytwarzający/odpowiadający: Michał Krysiak

Data wytworzenia: 2017-07-24

Wprowadzający: Paweł Szeligowski

Modyfikujący: Paweł Szeligowski

Data modyfikacji: 2021-08-09

Opublikował: Paweł Szeligowski

Data publikacji: 2017-07-25

Rejestr zmian