ZAPYTANIE OFERTOWE na budowę chodnika w ciągu ulicy Polowej w miejscowości Rutki-Kossaki.

 

Rutki-Kossaki, dnia 27.02.2019 r.

RG.271.4.2019

ZAPYTANIE OFERTOWE

na budowę chodnika w ciągu ulicy Polowej w miejscowości Rutki-Kossaki.

Informacje o Zamawiającym:

Gmina Rutki, ul. 11 Listopada 7, 18-312 Rutki-Kossaki, tel. 86 276 31 60

 1. Tryb udzielenia zamówienia:

Do udzielenia niniejszego zamówienia nie stosuje się ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015, poz. 2164) zgodnie z art. 4 pkt 8 ww. ustawy.

 1. Opis przedmiotu zamówienia:

  1. Wykonanie zadania pn.: „Budowa chodnika w ciągu ulicy Polowej w miejscowości Rutki-Kossaki na działkach nr ewid. 669, 683” obręb Rutki; gmina Rutki.

  2. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje następujące roboty na działkach nr ewid. 669,683:

   1. roboty przygotowawcze

   2. roboty ziemne

   3. odwodnienie korpusu drogowego

   4. podbudowa grubości 20 cm

   5. nawierzchnia (chodnik) z kostki brukowej betonowej hr. 6 cm – kostka szara – 689,10 m2

   6. nawierzchnia (zjazdy) z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm – kostka czerwona – 188,25 m2

   7. oznakowanie poziome jezdni farbą chlorokauczukową, linie na skrzyżowaniach i przejściach dla pieszych – 11,88 m2

   8. pionowe znaki drogowe, słupki z rur ϕ 50 mm – 2 szt.

   9. krawężniki betonowej 15x30 cm na ławie betonowej – 608,40 m

   10. obrzeża betonowe 20x6 cm – 456,10 m

   11. przewiduje się wykonanie regulacji pionowej studzienek kanałowych

 1. Zamówienie będzie realizowane zgodnie z dokumentacją projektową opracowaną przez Zamawiającego.

 2. W ramach niniejszego zadania Wykonawca zapewnia swoim staraniem i na swój koszt wytyczenie geodezyjne i inwentaryzację powykonawczą.

 1. Istotne warunki umowy:

  1. Zapłata za wykonane zamówienie nastąpi na podstawie faktury w terminie 30 dni od daty wystawienia faktury.

  2. Wykonawca ponosi całkowitą odpowiedzialność za prawidłowe oszacowanie ceny przedmiotu zamówienia.

 2. Termin wykonania zamówienia:

  1. Termin rozpoczęcia przedmiotu umowy: z dniem zawarcia umowy.

  2. Termin zakończenia przedmiotu umowy: do 31.08.2019 r.

 3. Miejsce składania ofert

Ofertę sporządzoną wg wzoru (zał. nr 1) pisemnie, w języku polskim, należy umieścić w zamkniętej kopercie z napisem Budowa chodnika przy ul. Polowej w miejscowości Rutki-Kossaki” i wysłać na adres Urząd Gminy w Rutkach, ul. 11 Listopada 7, 18-312 Rutki-Kossaki, złożyć osobiście w Sekretariacie Urzędu (pokój nr 207 na I piętrze) lub mailem na adres: agrzesiuk@gminarutki.pl (oferta w tym wypadku ma być podpisana przez osobę uprawnioną i zeskanowana).

 1. Termin składania ofert: w nieprzekraczalnym terminie do dnia 12.03.2019 r.

do godziny 10:00.

 1. WYMAGANE PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO ZAŁĄCZNIKI DO OFERTY:

  • Załącznik nr 1 formularz ofertowy,

  • Załącznik nr 2 Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania,

  • Załącznik nr 3 Wzór umowy,

  • Załącznik nr 4 Dokumentacja projektowa

 1. Kryterium wyboru oferty: Przy wyborze ofert Zamawiający kierować się będzie kryterium „cena” . Za najkorzystniejszą ofertę zostanie wybrana oferta najtańsza.

Oferta z najniższą ceną otrzyma maksymalną liczbę punktów. Wynik będzie traktowany jako wartość punktowa oferty. Zastosowany wzór do obliczenia punktowego:

gdzie:

najniższa cena- najniższa wartość brutto spośród ofert nieodrzuconych; cena badana- wartość brutto oferty badanej. X.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do:

  1. Unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.

  2. Nie wybrania żadnej z przedstawionych ofert bez podania przyczyn.

  3. Pozostawienia bez rozpatrzenia oferty niezgodnej z wymogami niniejszego zapytania.

  4. Podjęcia negocjacji w zakresie oferowanej ceny z Wykonawcami, którzy złożyli oferty.

XI. OSOBA UPRAWNIONA DO KONTAKTÓW:

Andrzej Grzesiuk lub Marzena Zambrzycka, Urząd Gminy Rutki, ul. 11 Listopada 7, 18-312 Rutki-Kossaki, pokój nr 205, tel. (86) 276 31 70, w dni robocze, w godz. 07:00 – 15:00, e-mail: agrzesiuk@gminarutki.pl lub mzambrzycka@gminarutki.pl

Wójt

Dariusz Sławomir Modzelewski

 

Metryka strony

Udostępniający: Gmina Rutki

Wytwarzający/odpowiadający: Marzena Zambrzycka

Data wytworzenia: 2019-03-05

Wprowadzający: Daniel Modzelewski

Modyfikujący: Daniel Modzelewski

Data modyfikacji: 2019-03-05

Opublikował: Daniel Modzelewski

Data publikacji: 2019-03-05

Rejestr zmian