ZAPYTANIE OFERTOWE

Rutki Kossaki, dnia 10.07.2018 r.

RG.271.7.2018

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

1. Zamawiający:

Gmina Rutki

ul. 11 Listopada 7

18-312 Rutki-Kossaki

tel. 86 276 31 60

adres strony internetowej: http://bip.ug.rutki.wrotapodlasia.pl/

 

zaprasza do złożenia oferty na realizację zadania pn.:

 

"Budowa siłowni zewnętrznej oraz strefy relaksu w ramach programu

Otwarte Strefy Aktywności 2018"

 

Podstawa Prawna:

Art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.)

 

Zadanie współfinansowane ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach "Programu rozwoju małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym – Otwarte Strefy Aktywności (OSA) EDYCJA 2018"

2. Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest budowa dwóch Otwartych Stref Aktywności w wariancie podstawowym w miejscowości Mężenin i Dębniki, gmina Rutki. Zakres zadania obejmuje zakup, transport i montaż następujących elementów:

 

1. Siłownia plenerowa składająca się z 9 urządzeń, tj:

 • Rowerek – 2 szt.;
 • Orbitrek – 2 szt.;
 • Narciarz – 2 szt.;
 • Motyl integracyjny – 2 szt.;
 • Wyciskanie + wyciąg – 2 szt.;
 • Twister + steper – 2 szt.;
 • Biegacz – 2 szt.;
 • Wahadło + odwodziciel – 2 szt.;
 • Wioślarz – 2 szt.;

2. Strefa relaksu obejmująca:

 • Stół do gry w szachy i chińczyka – 2szt.;
 • Stół do tenisa stołowego – 2 szt.;
 • Ławki z rur stalowych z oparciem montowane na stałe do podłoża - 8 szt.:

3. Dodatkowe wyposażenie:

 • tablica informacyjna – 2 szt.;
 • stojak na rowery – 2 szt.;
 • kosz na śmieci – 2 szt.

4. Zadanie dodatkowo obejmuje:

 • Uzupełnienie nawierzchni trawiastej w obszarze opracowania,
 • Zasadzenie 40 krzewów Tawuła.
 • Szczegółowy zakres robót określony został w projekcie zagospodarowania terenu oraz opisie wyposażenia i urządzeń, stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszego zapytania.

5. Podane w opisach technicznych ewentualne nazwy własne (pochodzenie, producent,

itd.) mają jedynie charakter pomocniczy dla określenia podstawowych parametrów i cech zastosowanych materiałów i urządzeń. Zamawiający dopuszcza zastosowanie urządzeń i materiałów równoważnych. Urządzenia i materiały równoważne to takie, które mają te same cechy funkcjonalne, co wskazane w dokumentacji konkretne z nazwy lub pochodzenia. Ich jakość i parametry nie mogą być gorsze od określonych w opisach.

6. Montaż urządzeń winien być zgodny z instrukcją montażu urządzeń opracowaną przez producenta. Wszystkie urządzenia należy zamontować w fundamencie betonowym min. 50x50x50cm, 100 cm poniżej istniejącego poziomu ternu. Urządzenia należy mocować w fundamentach za pomocą kotew stalowych.

3. Specyfikacja materiałowa urządzeń:

- konstrukcja ze stali ocynkowanej i malowanej proszkowo farbami poliestrowymi,

- płyty oparć i siedzisk z tworzywa sztucznego odpornego na UV i wilgoć np. polietylen HDPE,

- antypoślizgowa płyta podestowa z tworzywa sztucznego.

- odbojniki wykonane z trwałego materiału np. poliuretan,

- elementy złączne typu śruby, nakrętki podkładki ze stali nierdzewnej, śruby zabezpieczone zaślepkami,

- profile rurowe zakończone zaślepkami z tworzywa sztucznego,

- każde urządzenie zaopatrzone w tabliczkę zawierającą instrukcję o sposobie wykonywania ćwiczeń, ćwiczonych partiach mięśni, numer normy, numery alarmowe.

- urządzenia muszą być odporne na działanie warunków atmosferycznych oraz odporne na próby zniszczenia,

Wszystkie montowane urządzenia i elementy wyposażenia siłowni zewnętrznych muszą posiadać atesty, deklaracje zgodności i certyfikaty bezpieczeństwa potwierdzające, że zostały wykonane w oparciu o obowiązujące normy w tym zakresie.

4. Załączona dokumentacja projektowa określa orientacyjny zakres robót przewidzianych do wykonania zamówienia. Wykonawca powinien przygotować ofertę cenową w oparciu o własną analizę. Załączona dokumentacja projektowa ma ułatwić Wykonawcy skalkulowanie ceny i nie stanowi podstawy do późniejszego rozliczenia umowy. Umowa jest ryczałtowa i jej cena nie podlega zmianie podczas realizacji umowy. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu zamówienia nie może być podstawą do zmiany wynagrodzenia ryczałtowego.

5. Zamawiający potwierdzi wykonanie zamówienia poprzez podpisanie bezusterkowego protokołu odbioru przedmiotu zamówienia.

6. Termin realizacji zamówienia: do dnia 24.08.2018 r.

7. Opis sposobu obliczania ceny

 • Na załączonym formularzu cenowo - ofertowym, należy przedstawić cenę ofertową brutto za wykonanie / udzielenie przedmiotu zamówienia.
 • Wartość cenową należy podać w złotych polskich cyfrą – z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku oraz słownie.
 • Cena powinna zawierać wszelkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia.
 • Wszelkie rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą odbywać się będą w złotych polskich.

8. Kryteria oceny ofert – cena 100%

9. Istotne postanowienia umowy (ewentualnie wzór umowy):

Wzór umowy stanowi załącznik Nr 4 do niniejszego zapytania. Złożenie oferty przez Wykonawcę jest tożsame z akceptacją warunków umowy.

10. Postanowienia dotyczące wadium.

- Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości 1000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych).

- Za skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu, Zamawiający uzna wadium, które znajdzie się na rachunku bankowym Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert.

- wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:

 • pieniądzu - na rachunek;
 • poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;
 • gwarancjach bankowych;
 • gwarancjach ubezpieczeniowych;
 • poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2016 r. poz. 359 i 2260 oraz 2017 r. poz. 1089).
- Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na następujący rachunek bankowy Zamawiającego:

BS Zambrów – oddział Rutki-Kossaki,

Nr konta bankowego:59 8775 0009 0020 0200 0710 0095

z adnotacją „Wadium – Znak sprawy: RG.271.7.2018.

- Zaleca się dołączenie do oferty kserokopii dokumentu potwierdzającego dokonanie przelewu.- Wadium należy wnieść do dnia 18.07.2018 r. do godz. 11.00.
 
11. Miejsce i termin składania ofert.

Pisemne oferty złożone wg wzoru stanowiącego zał. Nr 1 do niniejszego zapytania wraz z wymaganymi załącznikami, winny być złożone do dnia 18.07.2018r. do godz. 11:00 w siedzibie Urzędu Gminy Rutki w zamkniętych kopertach opisanych lub opieczętowanych w sposób umożliwiający identyfikację składającego ofertę. Ponadto koperta winna być zaadresowana oraz opisana w następujący sposób:

 

Urząd Gminy Rutki

ul. 11 Listopada 7

18-312 Rutki-Kossaki

„Budowa siłowni zewnętrznej oraz strefy relaksu w ramach programu

Otwarte Strefy Aktywności 2018”

Nie otwierać do dnia: 18.07.2018r. do godz. 11.30.

 

 • Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedna ofertę.
 • Oferta winna być podpisana oryginalnie przez osobę uprawnioną.

 

Oferta powinna zawierać:

 • Wypełniony formularz ofertowy – załącznik nr 1 do zapytania
 • Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu– załącznik nr 2 do zapytania
 • Wykaz wykonanych robót – załącznik nr 3 do zapytania
 • Potwierdzenie wpłaty wadium

12. Osoby po stronie Zamawiającego uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami

Osobą uprawnioną do kontaktowania się z Wykonawcami i udzielania wyjaśnień dotyczących postępowania jest Joanna Piotrowska, tel. (86) 276 31 61, e-mail jpiotrowska@gminarutki.pl

Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie istotnych warunków udzielenia zamówienia w godzinach 7:00-15:00.

13. Informacje o formalnościach

 • Wykonawca związany jest ofertą 30 dni
 • Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający zawiadomi wszystkich Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia.
 • Zamawiający zawrze umowę z wybranym Wykonawcą po przekazaniu zawiadomienia
  o wyborze Wykonawcy, ale nie później niż w terminie związania ofertą.

 

Wójt

Teresa Grodzka

Metryka strony

Udostępniający: Gmina Rutki

Wytwarzający/odpowiadający: Joanna Piotrowska

Data wytworzenia: 2018-07-10

Wprowadzający: Paweł Dębnicki

Modyfikujący: Paweł Dębnicki

Data modyfikacji: 2018-07-10

Opublikował: Paweł Dębnicki

Data publikacji: 2018-07-10

Rejestr zmian