ZAPYTANIE OFERTOWE Z DNIA 7.08.2018 R. – DOTYCZY: "BUDOWA OGRODZENIA PLACU ZABAW W MIEJSCOWOŚCI GRĄDY-WONIECKO"

Rutki Kossaki, dnia 07.08.2018 r.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 1. Zamawiający:

Gmina Rutki

11 Listopada 7

18-312 Rutki-Kossaki

tel. 86 276 31 60

adres strony internetowej: http://bip.ug.rutki.wrotapodlasia.pl/

zaprasza do złożenia oferty na realizację zadania pn.:

 

"Budowa ogrodzenia placu zabaw w miejscowości Grądy-Woniecko”

 

Podstawa Prawna: Art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.)

Zadanie współfinansowane ze środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w ramach "Program odnowy wsi województwa podlaskiego” 2018r.

 

 1. Charakterystyka przedsięwzięcia

Przedsięwzięcie pn. „Budowa ogrodzenia placu zabaw w miejscowości Grądy Woniecko realizowane będzie na działce nr 79/284 położonej w obrębie miejscowości Grądy-Woniecko gmina Rutki.

Zakres planowanych do wykonania prac obejmował będzie:

 • Budowę ogrodzenia części działki o długości 200 m.b. z paneli ogrodzeniowych prefabrykowanych z podmurówką; wysokość ogrodzenia 1,50m; ogrodzenie bez ostrych krawędzi, niepozwalających zakleszczenia jakiejkolwiek części ciała; bramka szerokości 3,0m; skrzydła bramki otwierane na zewnątrz z samozamykaczem,

           

 1. Termin realizacji zamówienia: do dnia 28.09.2018 r.

 

 1. Opis sposobu obliczania ceny
 • Na załączonym formularzu cenowo - ofertowym, należy przedstawić cenę ofertową brutto za wykonanie / udzielenie przedmiotu zamówienia.
 • Wartość cenową należy podać w złotych polskich cyfrą – z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku oraz słownie.
 • Cena powinna zawierać wszelkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia.

 

 1. Kryteria oceny ofert – cena 100%

 

 1. Istotne postanowienia umowy (ewentualnie wzór umowy):

Wzór umowy stanowi załącznik Nr 3 do niniejszego zapytania. Złożenie oferty przez Wykonawcę jest tożsame z akceptacją warunków umowy.

 

 1. Miejsce i termin składania ofert.

Pisemne oferty złożone wg wzoru stanowiącego zał. Nr 1 do niniejszego zapytania wraz z wymaganymi załącznikami, winny być złożone do dnia 16.08.2018r. do godz. 10:00 w siedzibie Urzędu Gminy Rutki w zamkniętych kopertach opisanych lub opieczętowanych w sposób umożliwiający identyfikację składającego ofertę. Ponadto koperta winna być zaadresowana oraz opisana w następujący sposób:

 

Urząd Gminy Rutki

 1. 11 Listopada 7

18-312 Rutki-Kossaki

„Budowa ogrodzenia placu zabaw w miejscowości Grądy-Woniecko”

Nie otwierać do dnia: 16.08.2018r. do godz. 10.30.

 

Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedna ofertę.

Oferta winna być podpisana oryginalnie przez osobę uprawnioną.

 

Oferta powinna zawierać:

 • Wypełniony formularz ofertowy – załącznik nr 1 do zapytania
 • Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu– załącznik nr 2 do zapytania
 • Wzór umowy – załącznik nr 3

 

 1. Osoby po stronie Zamawiającego uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami

Osobą uprawnioną do kontaktowania się z Wykonawcami i udzielania wyjaśnień dotyczących postępowania jest Marzena Zambrzycka, tel. (86) 276 31 70, e-mail mzambrzycka@gminarutki.pl

Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie istotnych warunków udzielenia zamówienia w godzinach 7:00-15:00.

 

 1. Informacje o formalnościach
 • Wykonawca związany jest ofertą 30 dni
 • Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający zawiadomi wszystkich Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia.
 • Zamawiający zawrze umowę z wybranym Wykonawcą po przekazaniu zawiadomienia
  o wyborze Wykonawcy, ale nie później niż w terminie związania ofertą.

 

 

Wójt

Teresa Grodzka

Załączniki:

 1. Formularz ofertowy – załącznik Nr 1
 2. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – załącznik Nr 2
 3. Wzór umowy – załącznik Nr 3

Metryka strony

Udostępniający: Gmina Rutki

Wytwarzający/odpowiadający: Joanna Piotrowska

Data wytworzenia: 2018-08-07

Wprowadzający: Paweł Dębnicki

Modyfikujący: Paweł Dębnicki

Data modyfikacji: 2018-08-07

Opublikował: Paweł Dębnicki

Data publikacji: 2018-08-07

Rejestr zmian