OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Ogłoszenie nr 500011613-N-2018 z dnia 16-01-2018 r.

Gmina Rutki: Dostawa paliwa do pojazdów i maszyn będących w dyspozycji Urzędu Gminy Rutki

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak
Numer ogłoszenia: 632208-N-2017

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:

nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I.1) NAZWA I ADRES:

Gmina Rutki, Krajowy numer identyfikacyjny 45067028400000, ul. ul. 11 Listopada  7, 18312   Rutki-Kossaki, woj. podlaskie, państwo Polska, tel. 862 763 161, e-mail sekretariat@gminarutki.pl, faks 862 763 160.
Adres strony internetowej (url): https://bip.ug.rutki.wrotapodlasia.pl

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Dostawa paliwa do pojazdów i maszyn będących w dyspozycji Urzędu Gminy Rutki

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):

RG.271.5.2017

II.2) Rodzaj zamówienia:

Dostawy

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa paliwa do pojazdów i maszyn będących w dyspozycji Urzędu Gminy Rutki. Szacunkowe zapotrzebowanie zamawiającego: • olej napędowy – 90 000 litrów • benzyna bezołowiowa – 7 000 litrów Dostawy będą realizowane poprzez tankowanie pojazdów i maszyn zamawiającego, dokonywane sukcesywnie wg potrzeb, w stacji paliw wykonawcy znajdującej się na terenie miejscowości Rutki-Kossaki czynnej minimum 8 godzin dziennie (pn. – pt.) w przedziale czasowym od 7:00 do 15:00

II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:

nie

II.5) Główny Kod CPV: 09134100-8

Dodatkowe kody CPV: 09132100-4

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

nie

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 16/01/2018
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 350544.71
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert:  1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie

Nazwa wykonawcy: „PARTNER” Sp. z o.o.
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. 11 Listopada 50, 18-312 Rutki-Kossaki
Kod pocztowy: 18-312
Miejscowość: Rutki-Kossaki
Kraj/woj.: podlaskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 431170.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 431170.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 431170.00
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie
Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

 

 

WÓJT

Teresa Grodzka

Metryka strony

Udostępniający: Gmina Rutki

Wytwarzający/odpowiadający: Michał Krysiak

Data wytworzenia: 2018-01-16

Wprowadzający: Paweł Szeligowski

Modyfikujący: Paweł Szeligowski

Data modyfikacji: 2021-08-11

Opublikował: Paweł Szeligowski

Data publikacji: 2018-01-16

Rejestr zmian