ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ NA ZADANIE „DOSTAWA ŻWIRU DO REMONTU DRÓG ZLOKALIZOWANYCH NA TERENIE GMINY RUTKI”

Rutki-Kossaki, 28.05.2019 r.

Gmina Rutki

ul. 11 Listopada 7

18-312 Rutki-Kossaki

 

RG.271.11.2019

 

 

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ NA ZADANIE

 „Dostawa żwiru do remontu dróg zlokalizowanych na terenie Gminy Rutki”

ZAMAWIAJĄCY: Gmina Rutki ul. 11 Listopada 7, 18-312 Rutki-Kossaki

 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa kruszywa naturalnego w ilości ok. 2035 m3 (żwiru) o frakcji 0/31,5 spełniającego wymagania techniczne określone w załączniku Nr 3 do Zarządzenia Nr 102 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 19 listopada 2010 r. oraz normy PN-EN 13242 z przeznaczeniem na remont dróg zlokalizowanych na terenie gminy Rutki.
 2. W zakres zamówienia w szczególności wchodzi: zakup kruszywa, załadunek, transport na wskazane miejsce wraz z rozładunkiem.
 3. Podana ilość materiałów jest wielkością szacunkową, dlatego też zastrzega się możliwość zmiany podanej ilości poprzez zmniejszenie zakresu dostaw o 30 % w stosunku do szacunków określonych w ust. 1 dostosowując je do rzeczywistych potrzeb Zamawiającego, co nie spowoduje dla Zamawiającego konsekwencji finansowych i odszkodowań na rzecz Wykonawcy. Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania ruchu publicznego w miejscu trwania dostaw.
 4. Wykonawca jest zobowiązany w szczególności do :
  • sukcesywnego wykonywania przedmiotu umowy do miejsc wskazanych przez Zamawiającego znajdujących się na terenie Gminy Rutki,
  • zabezpieczenia terenu rozładunku materiału w miejscach wskazanych przez Zamawiającego, ze szczególnym uwzględnieniem zabezpieczenia przed dostępem osób trzecich, zapewnienia kontroli nad rozładunkiem, przestrzegania warunków BHP,
  • ponoszenia odpowiedzialności z tytułu gwarancji za jakość dostarczonego materiału,
  • sporządzania dokumentu określającego każdorazowo ilości dostarczanego materiału potwierdzonego przez osobę upoważnioną,
  • pokrycia wszelkich ewentualnych szkód powstałych w trakcie realizacji przedmiotu umowy,
  • wykonywania na własny koszt badań laboratoryjnych kruszywa przed przystąpieniem do dostaw,
  • zapłaty za wykonanie badań laboratoryjnych dostarczonego kruszywa w przypadku gdy w toku dostaw badanie zleca Zamawiający a wynik badania potwierdzi złą jakość dostarczonego kruszywa,
  • dostarczane Zamawiającemu materiały muszą spełniać wymogi techniczne i jakościowe określone w dokumentacji zamówienia,
  • w przypadku stwierdzenia niewłaściwej jakości dostarczonego kruszywa Wykonawca będzie zobowiązany do wymiany dostarczonego kruszywa na właściwe. Wykonawca będzie zobowiązany do wymiany materiału na koszt własny w terminie 7 dni od daty pisemnego zgłoszenia.
 5. Prosimy o podanie ceny brutto na formularzu (załącznik nr 1), cena za 1 m3 powinna zawierać całkowity koszt usługi.
 6. Termin wykonania zadania — do 30 września 2019 r.
 7. Składając ofertę Wykonawca poda cenę brutto na podanym formularzu za 1 m3 dostarczonego żwiru oraz pojazdy i ich ładowność, którymi wykona usługę.
 8. Żwir należy dostarczyć na wskazane odcinki dróg w terminie wskazanym przez pracownika Urzędu Gminy.
 9. Gdy żwir nie będzie odpowiadał normom wymienionym w pkt. 1 wykonawca będzie zobowiązany do jego zebrania, lub dowiezienia równoważnej ilości żwiru spełniającego normy.
 10. Zamawiający informuje, że zamówienie zostanie udzielone oferentowi, który zaoferuje najniższą cenę brutto.
 11. Płatność za wykonaną pracę nastąpi po zrealizowaniu całego przedmiotu zamówienia, odbiorze przy udziale pracownika Gminy oraz przedłożeniu rachunku za wykonaną usługę wraz z wykazem dróg i ilością dostarczonego żwiru.
 12. Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni od dnia złożenia propozycji cenowej.
 13. W przypadku pytań prosimy o kontakt za pośrednictwem poczty elektronicznej: adres e-mail: mzambrzycka@gminarutki.pl, pdebnicki@gminarutki.pl.
 14. Ofertę należy umieścić w zamkniętej kopercie (opakowaniu), uniemożliwiającej odczytanie zawartości oferty. Koperta (opakowanie) powinna być opisana następująco:

   

  Nazwa (firma) Wykonawcy

  adres Wykonawcy

                                                                     Urząd Gminy Rutki

                                                                      ul. 11 Listopada 7

                                                                      18-312 Rutki-Kossaki

   

   

  ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ NA ZADANIE

   „Dostawa żwiru do remontu dróg zlokalizowanych na terenie Gminy Rutki”

  NIE OTWIERAĆ

 15. Załączniki:
  • załącznik Nr 1 - formularz oferty cenowej;
  • załącznik Nr 2 - projekt umowy;
  • załącznik Nr 3 - Klauzula informacyjna RODO.
 16. Oferty należy składać do 7 czerwca 2019 r. do godziny 13: 00, w sekretariacie urzędu, lub pocztą na adres: Urząd Gminy Rutki, ul. 11 Listopada 7, 18-312 Rutki-Kossaki.

Zastępca Wójta

Paweł Dębnicki

Metryka strony

Udostępniający: Gmina Rutki

Wytwarzający/odpowiadający: Paweł Dębnicki

Data wytworzenia: 2019-05-28

Wprowadzający: Paweł Dębnicki

Modyfikujący: Paweł Dębnicki

Data modyfikacji: 2019-06-11

Opublikował: Paweł Dębnicki

Data publikacji: 2019-05-28

Rejestr zmian