Usługa polegająca na pełnieniu funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego dla zadania pn. „Budowa poletek hydrobotanicznych oczyszczalni ścieków w Mężeninie”

Zapytanie ofertowe - Usługa polegająca na pełnieniu funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego dla zadania pn. "Budowa poletek hydrobotanicznych oczyszczalni ścieków w Mężeninie".

Rutki-Kossaki, dn. 23.03.2018 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

dotyczące zamówienia publicznego o wartości szacunkowej nie przekraczającej równowartości kwoty 30 000 euro art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z poźn. zm.)

I. ZAMAWIAJĄCY

Gmina Rutki reprezentowana przez Wójta Gminy

ul. 11 Listopada 7, 18-312 RUTKI-KOSSAKI.

NIP: 723-162-97-30

REGON: 450670284

Tel.: 86 276 31 61 Faks: 86 276 31 60

E-mail: sekretariat@gminarutki.pl

Godziny urzędowania (pracy): 7:00 – 15:00

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

 1. Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na pełnieniu funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego dla zadania pn. „Budowa poletek hydrobotanicznych oczyszczalni ścieków w Mężeninie”.
 2. Szczegółowy zakres rzeczowy inwestycji określa – dokumentacja projektowa – dostępne w wersji elektronicznej na stronie internetowej BIP Gmina Rutki (link do strony: https://bip.ug.rutki.wrotapodlasia.pl/zamwieniapubliczne/budowa_poletek_hydrobotanicznych/ogloszenie-o-zamowieniu.html) oraz do wglądu w siedzibie zamawiającego.
 3. Inspektor Nadzoru sprawuje pieczę nad realizacją zamówienia, ocenia zgodność realizacji przedsięwzięcia z projektem, kontroluje jakość i ilość robót, opiniuje zasadność wykonania i rozliczenie robót zamiennych, kontroluje rozliczenie finansowe budowy.
 4. Szczegółowy zakres obowiązków został określony we wzorze umowy stanowiącej zał. nr 6 niniejszego zapytania ofertowego.
 5. Wspólny Słownik Zamówień:- CPV 71247000-1 Nadzór nad robotami budowlanymi,
 6. Oferty częściowe i wariantowe – zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych lub wariantowych.
 7. Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających – zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień o których mowa w art.67 ust.1 pkt. 6 Ustawy Pzp.
 8. Aukcja elektroniczna – zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.
 9. Umowy ramowe – zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
 10. Zwrot kosztów postępowania – zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

III. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJACEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, A TAKŻE WSKAZANIE OSOBY UPRAWNIONEJ DO POROZUMIEWANIA SIC Z WYKONAWCAMI

 1. Wszelkie zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje zamawiający oraz wykonawcy mogą przekazywać pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną, za wyjątkiem oferty, umowy oraz oświadczeń i dokumentów, dla których Prawodawca przewidział wyłącznie formę pisemną.
 2. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje każda ze stron przekazuje pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną.
 3. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazane za pomocą faksu i poczty elektronicznej (w formacie pdf.) uważa się za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotarła do zamawiającego przed upływem terminu i została niezwłocznie potwierdzona przez zamawiającego.
 4. Korespondencję w formie pisemnej wykonawcy są zobowiązani wysyłać bądź składać na adres: Urząd Gminy Rutki, ul. 11 Listopada 7, 18-312 Rutki-Kossaki.
 5. Korespondencję w formie faksu Wykonawcy są zobowiązani przesyłać na numer 86 276 31 60
 6. Korespondencję w formie elektronicznej należy kierować na adres: sekretariat@gminarutki.pl
 7. Przesłanie korespondencji na inny adres lub numer faksu niż zostało to określone powyżej może skutkować tym, że zamawiający nie będzie mógł zapoznać się z treścią przekazanej informacji we właściwym terminie.
 8. Wszelkie zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazane za pomocą faksu lub w formie elektronicznej wymagają na żądanie każdej ze stron, niezwłocznego potwierdzenia faktu ich otrzymania.
 9. Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z wykonawcami są w sprawach merytorycznych: Grzegorz Gołaszewski – tel. 86 276 31 67 w sprawach dotyczących procedury zamówień publicznych – Michał Krysiak – tel. 86 276 31 67
 10. Osoba wymieniona w pkt. 9 nie ma upoważnienia do udzielania wykonawcom informacji w zakresie wyjaśnienia treści zapytania ofertowego. Ze względu na obowiązkową pisemność postępowania wszystkie ewentualne wyjaśnienia ustne nie są dla wykonawców wiążące.
 11. Postępowanie jest prowadzone w języku polskim, w związku z tym wszelka korespondencja z Zamawiającym musi być prowadzona w języku polskim.

IV. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

 1. Termin sprawowania funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego: od dnia podpisania umowy z wykonawcą robót budowlanych do czasu odebrania prac budowlanych przez Komisję odbioru robót i zatwierdzenia przez Wójta Gminy Rutki oraz wstępnej akceptacji inspektora nadzoru do zapłaty faktury wystawionej przez wykonawcę robót budowlanych.
 2. UWAGA! W przypadku negatywnej oceny dokumentacji z przeprowadzonego postępowania w sprawie wyboru wykonawcy postępowanie zostanie unieważnione, a jeśli zawarto Urnowe z Wykonawca zostanie ona rozwiązana bez ponoszenia przez zamawiającego konsekwencji, a procedura wyboru wykonawcy zostanie przeprowadzona ponownie.
 3. Termin rozpoczęcia prac budowlanych – od dnia protokolarnego przekazania placu budowy.
 4. Termin wykonania prac budowlanych zostały określony do dnia 01.10.2018 r.

V. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają określone przez zamawiającego warunki udziału w postępowaniu. Wykonawca winien spełniać następujące warunki udziału w postępowaniu, dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej, to jest:

1) posiadanie doświadczenia:

Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli wykonawca wykaże, że wykonał nie wcześniej niż w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie: minimum jednej usługi polegającej na pełnieniu funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego przy budowie min. 40 szt. przydomowych oczyszczalni ścieków lub pełnieniu funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego przy realizacji inwestycji polegającej na budowie przydomowych oczyszczalni ścieków o wartości co najmniej 500 000,00 zł brutto, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty.

- Wykaz wykonanych usług należy przygotować według wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do zapytania ofertowego

- Usługi wykraczające poza wymagany charakter nie będą brane pod uwagę przy ocenie ofert.

- Zamawiający wymaga, aby wykonawca podał wartości, przedmiot, daty wykonania i odbiorców wymienionych usług oraz załączył dokumenty potwierdzające, że ww. usługi zostały wykonane należycie. Wartości podane w dokumentach potwierdzających spełnienie warunku w walutach innych niż wskazane przez zamawiającego, wykonawca przeliczy wg średniego kursu NBP na dzień zakończenia realizacji robót budowlanych.

2) dysponowanie osobami skierowanymi przez Wykonawcę do realizacji zamówienia:

Warunek będzie potwierdzony jeżeli wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował przy realizacji zamówienia osobami gotowymi do podjęcia obowiązków tj. co najmniej 1 osobą posiadającą uprawnienia budowlane do nadzorowania nad robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych (wymagane co najmniej 3 letnie doświadczenie zawodowe na stanowisku inspektora nadzoru robót sanitarnych).

Przez uprawnienia budowlane rozumie się uprawnienia do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, określonych we właściwych przepisach, w tym w szczególności w ustawie Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2017 poz. 1332). Dopuszcza się uprawnienia równoważne do powyższych wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawa. W przypadku obywateli państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej muszą oni spełniać wymogi określone w art. 12a ustawy Prawo budowlane, z których wynika, że samodzielne funkcje techniczne w budownictwie mogą również wykonywać osoby, których odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2016 poz. 65),

- Wykaz osób należy przygotować według wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do zapytania ofertowego

 1. Zamawiający wykluczy z udziału w niniejszym postępowaniu Wykonawców nie spełniających warunków udziału.

VI. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW., POTWIERDZAIACYCH SPEŁNIANIE WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTEPOWANIU ORAZ BRAK PODSTAW WYKLUCZENIA

W celu złożenia prawidłowej oferty wykonawca powinien zapoznać się z całością zapytania ofertowego, którego integralną część stanowią załączniki. Wykonawca, składając ofertę przedłoży następujące dokumenty:

 1. Wypełniony formularz ofertowy – według załącznika nr 1 do zapytania ofertowego.
 2. Oświadczenie potwierdzające spełnienie udziału w postępowaniu – według załącznika nr 2 do zapytania ofertowego.
 3. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania – według załącznika nr 3 do zapytania ofertowego.
 4. Pełnomocnictwo, w przypadku wykonawców działających przez pełnomocnika /*jeśli dotyczy/.
 5. Wykaz usług – według załącznika nr 4 do zapytania ofertowego.
 6. Wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami – według załącznika nr 5 do zapytania ofertowego.
 7. Poświadczenia /referencje/ inny dokument potwierdzający spełnienie warunku opisanego w rozdziale V.1.1).
 8. Uprawnienia budowlane – zgodnie z rozdziałem V.1.2). zapytania ofertowego.
 9. Aktualne zaświadczenie o wpisie na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego.
 10. Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.
 11. Oświadczenie o zatrudnieniu pracowników lub zleceniobiorców – według załącznika nr 7 do zapytania ofertowego.

VII. PODSTAWY WYKLUCZENIA WYKONAWCY

 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu. Z postępowania wyklucza się wykonawcę, który nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu lub nie wykazał braku podstaw wykluczenia.
 2. Zamówienie nie może zostać udzielone podmiotowi powiązanemu osobowo lub kapitałowo z zamawiającym. Przez powiązania osobowe lub kapitałowe rozumie się wzajemne powiązania między zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy, a wykonawcą, polegające w szczególności na:

a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;

b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji;

c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;

d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej;

e) pozostawaniu z wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności tych osób.

 1. Zamawiający może wykluczyć wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia.

VIII. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

1. Wymagania podstawowe.

1) Ofertę należy przygotować ściśle według wymagań określonych w niniejszym zaproszeniu.

2) Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

3) Zaleca się, aby wykonawca zdobył wszelkie informacje (np. dokonał wizji lokalnej), które mogą być konieczne do przygotowania oferty.

4) Oferta musi być podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania wykonawcy. Oznacza to, że jeżeli z dokumentów określających status prawny wykonawcy lub pełnomocnictwa wynika, iż do reprezentowania wykonawcy upoważnionych jest łącznie kilka osób, dokumenty wchodzące w skład oferty muszą być podpisane przez wszystkie te osoby.

5) Upoważnienie osób podpisujących ofertę do jej podpisania musi wynikać bezpośrednio z dokumentów dołączonych do oferty. Oznacza to, że jeżeli upoważnienie takie nie wynika wprost z dokumentu stwierdzającego status prawny wykonawcy (odpisu z właściwego rejestru lub zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej) to do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo wystawione przez osoby do tego upoważnione.

6) Pełnomocnictwo powinno być przedstawione w formie:

a) oryginału podpisanego przez osoby, których uprawnienie do reprezentacji wynika z dokumentu rejestracyjnego (ewidencyjnego) wykonawcy, zgodnie ze sposobem reprezentacji określonym w tych dokumentach, lub

b) kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza (oryginał pieczęci).

7) W przypadku udzielenia pełnomocnictwa, wymagana jest forma, rodzaj i zakres pełnomocnictwa właściwy do poszczególnych czynności.

8) Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty (w tym załącznikach do oferty) muszą być parafowane (lub podpisane) własnoręcznie przez osob(ę)y podpisując(ą)e ofertę. Parafka (podpis) winna być naniesiona w sposób umożliwiający identyfikację podpisu np. wraz z imienną pieczątką osoby sporządzającej parafkę.

9) Każdy wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę

10) Do oferty należy dołączyć wszystkie dokumenty i oświadczenia wskazane w niniejszym zapytaniu ofertowym.

2. Forma oferty.

1) Oferta musi być sporządzona w języku polskim, mieć formę pisemną, należy ją sporządzić na maszynie do pisania, na komputerze lub nieścieralnym atramentem.

2) Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez wykonawcę.

3) Zaleca się wykorzystanie formularzy przekazanych przez zamawiającego.

4) Dopuszcza się w ofercie złożenie załączników opracowanych przez wykonawcę, pod warunkiem, że będą one identyczne co do treści z formularzami opracowanymi przez zamawiającego.

5) Oferty wykonawców, którzy dołączą do oferty załączniki o innej treści niż określona w zaproszeniu zostaną odrzucone.

6) Całość oferty powinna być złożona w formie uniemożliwiającej jej przypadkowe zdekompletowanie (np. zszyta lub zbindowana).

7) Wszystkie zapisane strony oferty powinny być ponumerowane oraz parafowane przez osobę (lub osoby jeżeli do reprezentowania wykonawcy konieczne są dwie lub więcej osób) podpisującą (podpisujące) ofertę zgodnie z treścią dokumentu określającego status prawny wykonawcy.

8) Dokumenty wchodzące w skład oferty mogą być przedstawiane w formie oryginałów lub kopii poświadczonych przez wykonawcę za zgodność z oryginałem.

9) W sytuacji gdy złożona przez wykonawcę kserokopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi uzasadnione wątpliwości co do jej prawdziwości zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu.

10) Ofertę należy złożyć w nieprzezroczystej, zabezpieczonej przed otwarciem kopercie (paczce). Kopertę (paczkę) należy opisać następująco:

 

„NAZWA I ADRES WYKONAWCY (pieczęć)”

ZAMAWIAJĄCY: Gmina Rutki

OFERTA NA– NADZÓR INWESTORSKI

„Budowa poletek hydrobotanicznych oczyszczalni ścieków w Mężeninie”

 

11) Oferta musi być złożona w formie a papierowej w jednym egzemplarzu z zgodnie z wymaganiami opisanymi w niniejszym zapytaniu ofertowym. Oferta wraz załącznikami może być sporządzona na formularzach przygotowanych przez wykonawcę, lecz w formie i treści określonej przez zamawiającego.

IX. MIEJSCE, TERMIN I SPOSÓB ZŁOŻENIA OFERTY

 1. Ofertę należy złożyć w Urzędzie Gminy Rutki, ul. 11 Listopada 7, 18-312 Rutki-Kossaki, pok. 207.
 2. Ofertę należy złożyć do dnia 30.03.2018 r. do godziny 10:00.
 3. Za termin złożenia oferty przyjmuje się datę i godzinę wpływu oferty do zamawiającego.
 4. Oferty przesłane faksem nie będą rozpatrywane.
 5. Oferty złożone po terminie zostaną niezwłocznie zwrócone wykonawcy bez otwierania.
 6. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę wyłącznie przed terminem składania ofert i pod warunkiem, że przed upływem tego terminu zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty.

a) Zmiany dotyczące treści oferty powinny być przygotowane, opakowane i zaadresowane w ten sam sposób jak oferta. Dodatkowe opakowanie, w którym jest przekazywana zmieniona oferta, należy opatrzyć napisem „zmiana".

b) Oświadczenie o wycofaniu oferty powinno być podpisane przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy oraz opakowane i zaadresowane w ten sam sposób jak oferta. Dodatkowe opakowanie, w którym jest przekazywane powiadomienie, należy opatrzyć napisem „wycofane".

X. MIEJSCE I TERMIN OTWARCIA OFERT

 

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie zamawiającego Urzędzie Gminy Rutki, ul. 11 Listopada 7, 18-312 Rutki-Kossaki, pok. 207 w dniu 30.03.2018 r. do godziny 10:15

XI. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

 1. Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez 30 dni.
 2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
 3. Zamawiający zastrzega przedłużenie terminu związania ofertą w przypadku nierozstrzygnięcia postępowania w terminie 30 dni od daty składania ofert. W takiej sytuacji zamawiający na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwróci się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, jednak nie dłuższy niż 30 dni.

XII. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

 1. W odniesieniu do Wykonawców, którzy spełnili postawione warunki zamawiający dokona oceny ofert na podstawie następujących kryteriów:

a) Cena 100%

 1. Zamawiający porówna i oceni oferty w następujący sposób:
  Ocena kryterium „Cena” nastąpi w skali punktowej od 0 do 100 pkt., według wzoru matematycznego:

gdzie: Cmin – cena oferty najniższej, Cb – cena oferty badanej;

Oferta za kryterium Cena, może otrzymać maksymalnie 100 pkt.

 1. Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w niniejszej zapytaniu ofertowym i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria wyboru, tj. uzyskała najwyższą liczbę punktów.
 2. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zawiadomi wykonawców, którzy złożyli oferty, o wyniku postępowania, podając nazwę (firmę), siedzibę i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano.
 3. Informacja o wyniku postępowania zostanie zamieszczona na stronie internetowej zamawiającego, oraz przesłana wykonawcom, którzy złożyli ofertę w postępowaniu.

XIII. TRYB OCENY OFERT

 1. W niniejszym postępowaniu zamawiający najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy wykonawca, którego oferta zostanie oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu (tzw. procedura odwrócona).
 2. Jeżeli wykonawca, którego oferta zostanie oceniona jako najkorzystniejsza nie złożył wskazanych przez zamawiającego w zapytaniu ofertowym oświadczeń lub dokumentów potwierdzających warunki udziału w postępowaniu lub podstawy wykluczenia lub dokumenty te są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez zamawiającego wątpliwości, zamawiający wezwie wykonawcę do ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub udzielenia wyjaśnień. Uzupełnieniu nie podlega treść oferty rozumiana jako zakres zobowiązania wykonawcy. Czynność uzupełniania dokumentów i/lub oświadczeń jest czynnością jednokrotną.
 3. Zamawiający poprawi w ofercie oczywiste omyłki pisarskie i rachunkowe, o czym niezwłocznie poinformuje wykonawcę.
 4. Zamawiający może wezwać wykonawcę w wyznaczonym przez siebie terminie do złożenia wyjaśnień dotyczących złożonych dokumentów i/lub oświadczeń.
 5. W przypadku, gdy wykonawca, którego oferta zostanie oceniona jako najkorzystniejsza, podlega wykluczeniu lub nie spełnia warunków udziału w postępowaniu zamawiający może zbadać, czy nie podlega wykluczeniu oraz czy spełnia warunki udziału w postępowaniu wykonawca, który złożył ofertę najwyżej ocenioną spośród pozostałych i dokonać wyboru tej oferty.
 6. Jeżeli wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, będzie uchylał się od zawarcia urnowy zamawiający może zbadać, czy nie podlega wykluczeniu oraz czy spełnia warunki udziału w postępowaniu wykonawca, który złożył ofertę najwyżej ocenioną spośród pozostałych.
 7. Niezwłocznie po zakończeniu postępowania zamawiający zamieści na stronie internetowej BIP Gminy Rutki informację o:

1) wyborze wykonawcy albo

2) odrzuceniu wszystkich złożonych ofert, albo

3) niezłożeniu żadnej oferty, albo

4) zakończeniu tego postępowania bez wyboru żadnej z ofert.

 1. Niezależnie od zamieszczenia informacji na podanych wyżej stronach internetowych o wynikach postępowania zamawiający poinformuje wszystkich wykonawców biorących udział w postępowaniu.

XIV. PRZESŁANKI ODRZUCENIA OFERTY

 1. Oferta podlega odrzuceniu w przypadku, gdy:

1) jej treść nie odpowiada treści zapytania ofertowego lub

2) została złożona przez wykonawcę:

a) niespełniającego warunków udziału w postępowaniu, określonych w zapytaniu ofertowym lub

b) powiązanego osobowo lub kapitałowo z zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy,

3) została złożona po terminie składania ofert.

XV. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY BYĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU PODPISANIA UMOWY

 1. Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie związania z ofertą z wykonawcą, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza.
 2. O miejscu i terminie podpisania umowy zamawiający powiadomi wybranego wykonawcę odrębnym pismem lub telefonicznie.
 3. Wzór umowy wskazano w załączniku nr 6 do nin. zapytania ofertowego.
 4. Wykonawca składając ofertę akceptuje wszystkie warunki zawarte we wzorze umowy.

XVI. POZOSTAŁE INFORMACJE

 1. Zamawiający zastrzega sobie możliwość:

1) do zmiany zapytania ofertowego przed upływem terminu składania ofert,

2) zakończenia postępowania bez wyboru żadnej z ofert,

3) odwołania postępowania do momentu złożenia ofert,

4) unieważnienia postępowania, jeśli:

a) wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, iż realizacja zamówienia nie leży w interesie zamawiającego, czego nie można było przewidzieć w chwili wszczynania postępowania,

b) w przypadku, o którym mowa powyżej, wykonawcy nie przysługują w stosunku do zamawiającego żadne roszczenia odszkodowawcze,

5) Zmiany treści umowy – w przypadkach określonych we wzorze umowy (załącznik nr 6 zapytania ofertowego)

 

XVII. WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW DO NINIEJSZEGO ZAPYTANIA

Zał. nr 1 – oferta cenowa

Zał. nr 2 – oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu

Zał. nr 3 – oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

Zał. nr 4 – wykaz usług

Zał. nr 5 – wykaz osób

Zał. nr 6 – wzór umowy

Zał. nr 7 – Oświadczenie o zatrudnieniu pracowników lub zleceniobiorców Dokumentacja projektowa,

Wójt

Metryka strony

Udostępniający: Gmina Rutki

Wytwarzający/odpowiadający: Michał Krysiak

Data wytworzenia: 2018-03-23

Wprowadzający: Paweł Szeligowski

Modyfikujący: Paweł Szeligowski

Data modyfikacji: 2021-08-11

Opublikował: Paweł Szeligowski

Data publikacji: 2018-04-10

Rejestr zmian