ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - usługa pełnienia funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego dla zadania pn. "Budowa poletek hydrobotanicznych oczyszczalni ścieków w Mężeninie"

Rutki-Kossaki, dnia 11.04.2018 r.

Gmina Rutki

ul. 11 Listopada 7

18-312 Rutki-Kossaki

NIP: 723-162-97-30

(nazwa jednostki)

ZAWIADOMIENIE

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Zamawiający – Gmina Rutki zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie zapytania ofertowego z dnia 23.03.2018 r. na usługę pełnienia funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego dla zadania pn. „Budowa poletek hydrobotanicznych oczyszczalni ścieków w Mężeninie”, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro, zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.), została wybrana w dniu 11.04.2018 r. oferta złożona przez:

USŁUGI PROJEKTOWO-INWESTYCYJNE mgr inż. Krzysztof Szeligowski, ul. Kazańska 12/27, 18-400 Łomża.

Oferta ww. Wykonawcy została uznana za najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w zapytaniu ofertowym tj. przedstawiała najkorzystniejszy bilans ceny, spośród złożonych ofert niepodlegających odrzuceniu, a w związku z powyższym uzyskała najwyższą liczbę punktów w wyniku oceny ofert przeprowadzonej przez Zamawiającego.

W postępowaniu zastosowano następujące kryteria oceny ofert:

1) Cena – 100 % (maks. 100 pkt)

Zamawiający informuje, że w niniejszym postępowaniu złożono następujące oferty:

L.p.

Oferent

Data złożenia

Adres oferenta

Cena brutto

Liczba pkt.

1.

USŁUGI PROJEKTOWO INWESTYCYJNE
mgr inż. Krzysztof Szeligowski

29.03.2018 r.

ul. Kazańska 12/27,
18-400 Łomża

6200,00 zł

100,00 pkt.

2.

Przedsiębiorstwo Usługowe
„AD-BUD” R i P Popow s.c.

30.03.2018 r.
godz. 10:00

ul. Żelazna 9/54,
15-298 Białystok

18450,00 zł

33,60 pkt.

Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostały odrzucone żadne oferty.

Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostali wykluczeni żadni Wykonawcy.

Wójt Teresa Grodzka

Metryka strony

Udostępniający: Gmina Rutki

Wytwarzający/odpowiadający: Michał Krysiak

Data wytworzenia: 2018-04-11

Wprowadzający: Paweł Dębnicki

Modyfikujący: Paweł Dębnicki

Data modyfikacji: 2018-04-11

Opublikował: Paweł Dębnicki

Data publikacji: 2018-04-11

Rejestr zmian