OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA NR 500230838-N-2018 Z DNIA 26-09-2018 R. – DOTYCZY: MODERNIZACJA OŚWIETLENIA DROGOWEGO NA TERENIE GMINY RUTKI

Ogłoszenie nr 500230838-N-2018 z dnia 26-09-2018 r.

Gmina Rutki: Modernizacja oświetlenia drogowego na terenie gminy Rutki

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak
Numer ogłoszenia: 583607-N-2018

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:

nie

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:

Gmina Rutki, Krajowy numer identyfikacyjny 45067028400000, ul. ul. 11 Listopada  7, 18312   Rutki-Kossaki, woj. podlaskie, państwo Polska, tel. 862 763 161, e-mail sekretariat@gminarutki.pl, faks 862 763 160.
Adres strony internetowej (url): https://bip.ug.rutki.wrotapodlasia.pl

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Modernizacja oświetlenia drogowego na terenie gminy Rutki

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):

RG.271.6.2018

II.2) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Przedmiotem zamówienia jest przebudowa istniejących linii oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Rutki z zainstalowaniem energooszczędnych opraw ze źródłami typu LED. Zakres zamówienia obejmuje : 1) Wymianę przestarzałych, energochłonnych opraw oświetleniowych na energooszczędne oprawy ze źródłami typu LED szt. 742, 2) Wymiana przewodów zasilających biegnących w wysięgnikach i słupach na których zamontowane są oprawy oświetlenia ulicznego. 3) Wymiana wysięgników opraw szt. 627. 4) Wymianę zabezpieczeń opraw na nowe izolowane wraz z wkładkami topikowymi. 5) Wymiana przewodów w wysięgnikach zasilających oprawy. 6) Malowanie wysięgników do opraw oświetleniowych – 49 sztuk. 7) Wyniesienie 38 układów sterowniczo-pomiarowych z rozdzielnic stacyjnych do projektowanych szafek oświetlenia ulicznego na słupie linii nn. 8) Wykonanie dokumentacji odbiorowej ze schematami jednokreskowymi obwodów oświetlenia ulicznego osobno dla każdej szafy SO w wersji papierowej oraz dokumentacji powykonawczej w wersji elektronicznej w geodezyjnym układzie odniesienia "1992", "2000/5"– format zapisu *.SHP zawierającą szczegółową inwentaryzację istniejącego oświetlania, stacji zasilających, szaf oświetleniowych oraz linii drogowego oświetlenia zawierającego warstwy i atrybuty według poniższego schematu: Warstwa tematyczna LATARNIE/jako punkt/ W formacie .SHP opisaną następującymi atrybutami: - jednolity, niepowtarzalny numer latarni - lokalizacja latarni ( współrzędne X,Y ) - rodzaj słupa (stalowy, aluminiowy, betonowy, inny) - wysokość słupa oświetleniowego, (w metrach) - odległość słupów (w metrach z dokładnością 1,0 m) - odległość słupa od krawędzi drogi (w metrach z dokładnością 0,5 m) - długość wysięgnika (w metrach) - wysokość zamontowanej oprawy - rodzaj i typ oprawy - moc rzeczywista oprawy - ilość opraw na słupie - właściciel oprawy ( Gmina, Zakład Energetyczny ) - rodzaj linii (napowietrzna, kablowa) - typ linii (AL., ASXSN, YAKY …) Warstwę tematyczną SKRZYNKI STERUJĄCE (jako punkt) W formacie .SHP opisaną następującymi atrybutami: - jednolity, niepowtarzalny numer skrzynki sterującej SON, - lokalizację skrzynki sterującej ( współrzędne X,Y) - rodzaj skrzynki, - moc umowna skrzynki, - wartość zabezpieczeń przedlicznikowych, - oznaczenie transformatora z którym powiązany jest punkt zasilania, - ilość obwodów, Warstwę tematyczną STACJE TRANSFORMATOROWE (jako punkt) W formacie .SHP opisaną następującymi atrybutami: - oznakowanie stacji trafo - lokalizację stacji ( współrzędne X,Y) - konstrukcja (murowana, napowietrzna, kontenerowa, inna) Szczegółowy zakres zamówienia opisany jest w projekcie budowlano-wykonawczym załącznikach Nr 1a i Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót - załącznikach Nr 1b do SIWZ

II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:

nie

II.5) Główny Kod CPV: 31520000-7

 

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

nie

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 21/08/2018
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 935000.00
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert:  2
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  2
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie

 

Nazwa wykonawcy: INST-EL J.A. CHANCEWICZ sp.j.
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Kryńska 57a
Kod pocztowy: 16-100
Miejscowość: Sokółka
Kraj/woj.: podlaskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 1150000.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 1150000.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 1150000.00
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie


Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:

 

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

 

IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

 

Wójt

Teresa Grodzka

Metryka strony

Udostępniający: Gmina Rutki

Wytwarzający/odpowiadający: Joanna Piotrowska

Data wytworzenia: 2018-10-01

Wprowadzający: Paweł Dębnicki

Modyfikujący: Paweł Dębnicki

Data modyfikacji: 2018-10-02

Opublikował: Paweł Dębnicki

Data publikacji: 2018-10-02

Rejestr zmian