ZAPYTANIE OFERTOWE

Rutki-Kossaki, dn. 13.07.2018 r.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

dotyczące zamówienia publicznego o wartości szacunkowej nie przekraczającej równowartości kwoty 30 000 euro art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z poźn. zm.)

I. ZAMAWIAJĄCY

Gmina Rutki reprezentowana przez Wójta Gminy

ul. 11 Listopada 7, 18-312 RUTKI-KOSSAKI.

NIP: 723-162-97-30

REGON: 450670284

Tel.: 86 276 31 61 Faks: 86 276 31 60

E-mail: sekretariat@gminarutki.pl

Godziny urzędowania (pracy): 7:00 – 15:00

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Przedmiotem zamówienia jest: Usługa pełnienia nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi zadania pn. „Przebudowa i wyposażenie świetlicy wiejskiej oraz budowa altany w Zambrzycach-Królach” przez osoby posiadające uprawnienia budowlane w specjalności:

a) konstrukcyjno-budowlanej,

b) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych,

c) instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych,

2. Dopuszcza się pełnienie przez jedną osobę funkcji Inspektora nadzoru inwestorskiego w więcej niż jednej branży, pod warunkiem posiadania odpowiednich uprawnień.

3. Szczegółowy opis robót budowlanych, nad którymi sprawowany będzie nadzór inwestorski określa dokumentacja projektowa udostępniona na stronie internetowej

http://bip.ug.rutki.wrotapodlasia.pl/zamwieniapubliczne/przebudowa_i_

wyposaenie_wietlicy_wiejskiej_krole/ogloszenie-o-zamowieniu--

nr-579486-n-2018--z-dnia-2018-06-27-r.html

4. Przedmiot umowy obejmuje nadzór inwestorski całego procesu inwestycyjnego we wszystkich branżach robót wynikających z opracowanego projektu budowlanego oraz z ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 290 z późn. zm.), Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108 poz. 953 z późn. zm.) i umowy z

5. Funkcja Inspektora nadzoru inwestorskiego będzie pełniona w okresie trwania prac związanych z realizacją zadania inwestycyjnego tj.: od dnia podpisania umowy, aż do końcowego odbioru robót zadania inwestycyjnego i podpisania bezusterkowego protokołu obioru końcowego (data zakończenia robót Wykonawcy zadania do dnia 31.10.2018 r.)

III. KRYTERIA I OPIS SPOSOBU OCENY OFERT

1. W odniesieniu do Wykonawców, którzy spełnili postawione warunki Zamawiający dokona oceny ofert na podstawie następujących kryteriów:

a) Cena 100%

IV. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH DOTYCZĄCYCH ZŁOŻENIA OFERTY

1. Ofertę należy złożyć w formie pisemnej w nieprzezroczystej, zamkniętej kopercie, którą należy opisać w następujący sposób:

„NAZWA I ADRES WYKONAWCY”

ZAMAWIAJĄCY: Gmina Rutki

OFERTA NA– NADZÓR INWESTORSKI

„Przebudowa i wyposażenie świetlicy wiejskiej oraz budowa altany w Zambrzycach-Królach

 

V. TERMIN I MIEJSCE ZŁOŻENIA OFERTY

1. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego w Urzędzie Gminy Rutki, ul. 11 Listopada 7, 18-312 Rutki-Kossaki, pokój nr 207 (sekretariat) w nieprzekraczalnym terminie do dnia 23.07.2018 r. do godz. 10:00.

2. Wyniki zapytania ofertowego zostaną wywieszone na tablicy ogłoszeń budynku Urzędu Gminy Rutki oraz opublikowane na stronie Zamawiającego pod adresem:

- www.gminarutki.pl zakładka przetargi oraz https://bip.ug.rutki.wrotapodlasia.pl/ zakładka Zamówienia Publiczne.

 

 

 

WÓJT

Teresa Grodzka

 

 

Metryka strony

Udostępniający: Gmina Rutki

Wytwarzający/odpowiadający: Joanna Piotrowska

Data wytworzenia: 2018-07-13

Wprowadzający: Paweł Dębnicki

Modyfikujący: Paweł Dębnicki

Data modyfikacji: 2018-07-13

Opublikował: Paweł Dębnicki

Data publikacji: 2018-07-13

Rejestr zmian