Ogłoszenie o zamówieniu

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Usługi

Ogłoszenie nr 623968-N-2017 z dnia 2017-11-29 r.

Gmina Rutki: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Rutki

 

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Nie


Nazwa projektu lub programu

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

Nie


Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

Nie


Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:

  1. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Rutki, krajowy numer identyfikacyjny 45067028400000, ul. ul. 11 Listopada  7 , 18312   Rutki-Kossaki, woj. podlaskie, państwo Polska, tel. 862 763 161, e-mail sekretariat@gminarutki.pl, faks 862 763 160.
    Adres strony internetowej (URL): https://bip.ug.rutki.wrotapodlasia.pl
    Adres profilu nabywcy:
    Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
  2. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

Tak
https://bip.ug.rutki.wrotapodlasia.pl/ (menu tematyczne ZAMÓWIENIA PUBLICZNE)


Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Tak
https://bip.ug.rutki.wrotapodlasia.pl/ (menu tematyczne ZAMÓWIENIA PUBLICZNE)


Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie

Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Pisemnie, zgodnie z zasadami określonymi w rozdziale 11 SIWZ
Adres:
Urząd Gminy Rutki, ul. 11 Listopada 7, 18-312 Rutki-Kossaki, pokój nr 207 (sekretariat) Uwaga! Decydujące znaczenie dla zachowania terminu składania ofert ma data i godzina wpływu oferty, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową lub kurierską.


Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Rutki
Numer referencyjny: RG.271.3.2017
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie


II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:


Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 3.1. Przedmiotem zamówienia jest odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Rutki oraz wyposażenie i obsługa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych zw. dalej PSZOK w miejscu wskazanym przez zamawiającego przez 24 miesiące, tj. w okresie od 01.01.2018 r. do 31.12.2019 r. 3.3. Szczegółowe dane charakteryzujące zamówienie: 1) powierzchnia Gminy Rutki wynosi 200,2 km2 . 2) liczba zameldowanych mieszkańców Gminy Rutki wynosi 5584 osób. 3) ilość nieruchomości z których odbierane są odpady – 1144 w tym: - 562 – segregacja, - 582 – zmieszane, 4) liczba miejscowości położonych na terenie administracyjnym Gminy Rutki objętych przedmiotowym zamówieniem wynosi 44 – załącznik nr 5, 5) Na terenie Gminy Rutki oprócz zabudowy zagrodowej i jednorodzinnej występuje również zabudowa wielorodzinna: - Grady-Woniecko – 19 punktów wspólnotowych i 15 indywidualnych, Mieszkania w budynkach wielorodzinnych: - Rutki-Kossaki przy ul. Tartak Stary budynek nr 36 – 4 mieszkania, - Rutki-Kossaki przy ul. Tartak Stary budynek nr 38 – 7 mieszkań, - Rutki-Kossaki przy ul. 11 Listopada 7B - 9 mieszkań, - Rutki-Kossaki przy ul. 11 Listopada 7C – 7 mieszkań, - Rutki-Kossaki przy 11 Listopada 2 – 3 mieszkania, - w Kalinówce Basie 2 – 4 mieszkania, należy traktować, jako niezależne nieruchomości ze względu na odrębność ich własności. 3.4. Wyposażenie nieruchomości w pojemniki do gromadzenia odpadów należy do obowiązków właścicieli, użytkowników i zarządców nieruchomości. wykonawca w razie potrzeby może zaoferować sprzedaż, dzierżawę lub wynajem pojemników właścicielom, użytkownikom i zarządcom nieruchomości na zasadach odrębnych umów cywilnoprawnych. 3.5. Wykonawca zobowiązany będzie do zapewnienia worków do selektywnej zbiorki odpadów komunalnych. 3.6. Na terenie gminy Rutki obowiązują następujące urządzenia do gromadzenia odpadów: 1) pojemniki zamykane o pojemności nie mniejszej niż 110 l, 2) worki o pojemności od 60 litrów wykonane z folii o grubości dostosowanej do ilości i rodzaju odpadów, wykluczającej rozerwanie się worka., 3) kontenery o pojemności od 1,1 m3. 3.7. Dla potrzeb selektywnego zbierania odpadów komunalnych należy stosować pojemniki, worki lub kontenery, odpowiadające rodzajowi gromadzonego odpadu, według następującej kolorystyki: 1) niebieski – z przeznaczeniem na papier i tekturę, 2) zielony – z przeznaczeniem na szkło, 3) żółty – z przeznaczeniem na tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe i drobny metal, 4) brązowy – z przeznaczeniem na odpady ulegające biodegradacji. 3.8. Ilość odpadów: 1) Ilość odpadów stałych zebranych z terenu Gminy Rutki z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych w 2016 r. na podstawie danych uzyskanych ze sprawozdań z podziałem na poszczególne frakcje przedstawia się następująco: - odpady o kodach 200301, 200399 825,69Mg - odpady kuchenne ulegające biodegradacji (200108) 21,90 Mg - opakowania ze szkła (150107) 17,47 Mg - opakowania z metali 9150104) 0,80 Mg - zmieszane odpady opakowaniowe (150106) 33,83 Mg - odpady wielkogabarytowe (200307) 25,50 Mg - odpady z betonu i gruzu (170107) 80,10 Mg - leki (200132) 0,02 Mg - zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne (200136) 0,34 Mg Razem odebrano 1005,65Mg 2) Wykonawca na podstawie posiadanego doświadczenia przed złożeniem oferty dokona indywidualnego oszacowania ilości odpadów, która będzie dla niego podstawą do ustalenia wartości zamówienia. 3.9. Na terenie gminy Rutki obowiązywał będzie system mieszany workowo-pojemnikowy zbiórki odpadów komunalnych. 1) Zmieszane odpady komunalne: Zmieszane odpady komunalne gromadzone będą w pojemnikach o pojemności, co najmniej 110 l. W dniu odbioru odpadów właściciel nieruchomości wystawi je przed posesję lub umożliwi odbiór z miejsca gromadzenia odpadów (z boksu) zapewniając bezpieczny dostęp wykonawcy bezpośrednio z drogi dojazdowej do nieruchomości. Zmieszane odpady komunalne, odpady zielone i pozostałości z sortowania odpadów przeznaczone do składowania odebrane od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Rutki wykonawca zobowiązany będzie zagospodarować zgodnie z Planem Gospodarki Odpadami Województwa Podlaskiego na lata 2016-2022, tj. przekazać je do instalacji Regionu Zachodniego – obszar Czerwony Bór. W zabudowie zagrodowej i jednorodzinnej częstotliwość wywozu, co najmniej jeden raz w miesiącu a w zabudowie wielorodzinnej, co dwa tygodnie. 2) Selektywnie zbierane odpady komunalne: Selektywna zbiórka odpadów komunalnych na nieruchomościach w zabudowie zagrodowej i jednorodzinnej będzie prowadzona w systemie workowym, w zabudowie wielorodzinnej (Grady-Woniecko) obowiązuje zbiórka w pojemnikach i kontenerach. W zabudowie wielorodzinnej pojemniki na potrzeby selektywnej zbiórki odpadów powinny znajdować się w każdym stanowisku śmietnikowym. Worki zapewnia wykonawca bez limitu, wg potrzeb mieszkańców. wykonawca zobowiązany jest przy każdym odbiorze poszczególnych frakcji odpadów selektywnie zbieranych do zostawienia właścicielowi nieruchomości nowych worków w ilości odebranych chyba, że właściciel nieruchomości zgłosi potrzebę otrzymania dodatkowych worków na poszczególne frakcje. Właściciele nieruchomości otrzymują worki bezpłatnie. Przewidywana ilość worków na cały okres zamówienia ok. 55 000 szt. Przewidywana ilość worków stanowi wielkość szacunkową i może ulec zmianie. Zbierane selektywnie papier, szkło, metale, tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe odbierane będą, co najmniej raz na miesiąc w zabudowie zagrodowej i jednorodzinnej, a w zabudowie wielorodzinnej, co najmniej dwa razy w miesiącu. W przypadku odpadów selektywnie zebranych w ramach zagospodarowania odpadów, wykonawca zobowiązany będzie do ich przekazania do instalacji odzysku lub unieszkodliwiania odpadów, zgodnie z hierarchią postępowania z odpadami, o której mowa w art. 17 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1987 z późn. zm.). 3) Meble i inne odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny: Meble i inne odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z terenu nieruchomości zamieszkałej, odbierane będą przez przedsiębiorcę w czasie zbiórek prowadzonych akcyjnie, co najmniej dwa razy w roku. O terminie i sposobie odbioru odpadów mieszkańcy zostaną powiadomieni przez wykonawcę. W okresie między „wystawkami” mieszkańcy będą mogli własnym transportem dowieźć odpady do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Rutkach-Kossakach ul. Tartak Stary 32D. 4) Odpady budowlane: Odpady budowlane i rozbiórkowe, powstałe w wyniku robót niewymagających pozwolenia na budowę lub zgłoszenia do organu administracji architektoniczno-budowlanej odbierane będą od właścicieli nieruchomości w Punkcie Selektywnej Zbiorki Odpadów Komunalnych w Rutkach-Kossakach. Obowiązek transportu leży po stronie właściciela nieruchomości. Gospodarowanie odpadami budowlanymi i rozbiórkowymi pochodzącymi z innych robót odbywać się będzie w oparciu o indywidualne umowy cywilno-prawne zawierane pomiędzy podmiotami wykonującymi prace remontowo-budowlane lub właścicielami nieruchomości a uprawnionymi do odbioru odpadów przedsiębiorcami. 5) Przeterminowane leki i zużyte baterie: Przeterminowane leki i zużyte baterie odbierane będą z punktów stacjonarnych (wykaz punktów zostanie przekazany wykonawcy; ilość punktów odbioru: leki – 2, baterie – 3). Wykonawca zobowiązany będzie przed 1 stycznia 2018 r. dostarczyć i ustawić w wyznaczonym przez zamawiającego punkcie pojemnika do selektywnego zbierania przeterminowanych leków oraz w 3 szkołach pojemniki do selektywnego zbierania baterii, zaopatrzone w małe otwory wrzutowe. Do zadań wykonawcy będzie należało odbieranie tych odpadów ze wskazanych miejsc (w godzinach ich pracy). 6) Odpady ulegające biodegradacji: Odpady ulegające biodegradacji powstające na nieruchomościach zamieszkałych, niezagospodarowane we własnym zakresie (w kompostownikach) mogą być gromadzone w workach lub pojemnikach i odbierane przez wykonawcę. W zabudowie wielorodzinnej, co najmniej raz na dwa tygodnie w zabudowie jednorodzinnej i zagrodowej, co najmniej raz w miesiącu, lub przekazywane do Punktu Selektywnej Zbiórki odpadów Komunalnych w Rutkach-Kossakach. 3.10. Zasady dotyczące Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK): Wykonawca zobowiązany jest do wyposażenia i obsługi Punktu Selektywnej Zbiorki Odpadów Komunalnych zlokalizowanego przy ul. Tartak Stary 32D w Rutkach-Kossakach. Punkt selektywnej zbiórki czynny będzie dwa razy w miesiącu (co drugą sobotę) przez 8 godzin od godz. 9 do 17. Do tego punktu mieszkańcy z terenu Gminy Rutki będą mogli przekazywać przeterminowane leki, chemikalia, zużyte akumulatory i baterie, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble i inne odpady wielkogabarytowe, odpady budowlane i rozbiórkowe powstałe w wyniku robot niewymagających pozwolenia na budowę lub zgłoszenia do organu administracji architektoniczno-budowlanej, zużyte opony, odpady zielone, papier, szkło, metale, tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe. Przez wyposażenie zamawiający rozumie dostarczenie niezbędnych urządzeń (kontenerów) do gromadzenia ww. odpadów do Punktu Selektywnej Zbiorki Odpadów Komunalnych. Przez obsługę zamawiający rozumie odbiór, sortowanie do poszczególnych pojemników, wywóz (z częstotliwością zapobiegającą sytuacji przepełnienia placu i urządzeń do ich gromadzenia) oraz zagospodarowanie odebranych odpadów. Podmiot prowadzący punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych jest obowiązany do: - przekazywania bezpośrednio lub za pośrednictwem innego zbierającego odpady przyjętych od właścicieli nieruchomości selektywnie zebranych odpadów komunalnych, do instalacji odzysku lub unieszkodliwiania odpadów, zgodnie z hierarchią sposobów postępowania z odpadami, o której mowa w art. 17 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1987 z późn. zm.). - przekazywania przyjętych od właścicieli nieruchomości odpadów zielonych bezpośrednio do regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych.

II.5) Główny kod CPV: 90500000-2
Dodatkowe kody CPV:

Kod CPV

90511000-2

90512000-9

90513100-7

90533000-2


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:


(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)


II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia:

II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: • Na potwierdzenie tego warunku wykonawca dołączy kopię aktualnego wpisu do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Rutki zgodnie z wymogami ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminie (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1289).
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający odstępuje od precyzowania warunku w przedmiotowym zakresie.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: • Wykonawca ubiegający się o udzielenie przedmiotowego zamówienia wykaże się realizacją w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej dwóch usług polegających na odbiorze i zagospodarowaniu odpadów komunalnych o wartości powyżej 200 000,00zł brutto każda, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy lub usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy. W przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu; • Wykonawca ubiegający się o udzielenie przedmiotowego zamówienia wykaże, że w czasie trwania umowy będzie dysponował, co najmniej: - 2 samochodami przystosowanymi do odbierania zmieszanych odpadów komunalnych, - oraz 2 samochodami przystosowanymi do odbierania selektywnie zebranych odpadów komunalnych, - oraz 1 pojazdem do odbierania odpadów bez funkcji kompaktującej. Pojazdy muszą spełniać wymogi zawarte w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (Dz. U z 2013 r. poz. 122).
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 3 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)


Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1. Kopię aktualnego wpisu do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Rutki zgodnie z wymogami ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminie (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1289). 2. Wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku zdolności technicznej lub zawodowej, w okresie ostatnich trzech lat licząc od dnia złożenia oferty, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie – wg wzoru stanowiącego załącznik nr 6 do SIWZ 3. Wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami – wg wzoru stanowiącego załącznik nr 7 do SIWZ
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert (o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy), samodzielnie (bez odrębnego wezwania ze strony zamawiającego) przekaże zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej z innymi wykonawcami składającymi oferty w danym postępowaniu (o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 PZP) – wg załącznika Nr 4 do SIWZ. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

Tak
Informacja na temat wadium
Składający ofertę winien wnieść wadium w wysokości 5 000,00 zł (słownie: pięć tysięcy zł)


IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie


IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:


IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:
Nie


IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:


Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria

Kryteria

Znaczenie

Oferowana cena

60,00

Termin płatności faktury

20,00

Ekologiczne spotkania edukacyjne

20,00


IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:


Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:


Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:


Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
3. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania istotnych zmian postanowień zawartej umowy, jeżeli konieczność wprowadzenia zmian wynikać będzie z regulacji prawnych wprowadzonych w życie po dacie podpisania umowy, wywołujących potrzebę zmian umowy, wraz ze skutkami wprowadzenia takich zmian lub okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, przy czym zmiany postanowień umowy dotyczyć mogą w szczególności: a) terminu realizacji przedmiotu zamówienia wraz ze skutkami wprowadzenia takiej zmiany, przy czym zmiana spowodowana może być jedynie okolicznościami leżącymi wyłącznie po stronie Zamawiającego lub okolicznościami niezależnymi zarówno od Zamawiającego jak i od Wykonawcy; b) sposobu wykonywania przedmiotu umowy wraz ze skutkami wprowadzenia takiej zmiany, przy czym zmiana spowodowana może być okolicznościami zaistniałymi w trakcie realizacji przedmiotu umowy; c) oznaczenia danych dotyczących Zamawiającego i/lub Wykonawcy; d) zmiany zakresu części zamówienia powierzonej Podwykonawcy lub zmiany Podwykonawcy 4. Wprowadzenie zmiany postanowień umowy wymaga aneksu sporządzonego w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2017-12-07, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
>
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

Metryka strony

Udostępniający: Gmina Rutki

Wytwarzający/odpowiadający: Michał Krysiak

Data wytworzenia: 2017-11-29

Wprowadzający: Paweł Szeligowski

Modyfikujący: Paweł Szeligowski

Data modyfikacji: 2021-08-10

Opublikował: Paweł Szeligowski

Data publikacji: 2017-11-29

Rejestr zmian