OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak
Numer ogłoszenia: 630198-N-2017

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:

nie

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I.1) NAZWA I ADRES:

Gmina Rutki, Krajowy numer identyfikacyjny 45067028400000, ul. ul. 11 Listopada  7, 18312   Rutki-Kossaki, woj. podlaskie, państwo Polska, tel. 862 763 161, e-mail sekretariat@gminarutki.pl, faks 862 763 160.
Adres strony internetowej (url): https://bip.ug.rutki.wrotapodlasia.pl

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Rutki

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):

RG.271.4.2017

II.2) Rodzaj zamówienia:

Usługi

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

3.1. Przedmiotem zamówienia jest odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Rutki oraz wyposażenie i obsługa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych zw. dalej PSZOK w miejscu wskazanym przez zamawiającego przez 12 miesiący, tj. w okresie od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r. 3.3. Szczegółowe dane charakteryzujące zamówienie: 1) powierzchnia Gminy Rutki wynosi 200,2 km2 . 2) liczba zameldowanych mieszkańców Gminy Rutki wynosi 5584 osób. 3) ilość nieruchomości z których odbierane są odpady – 1144 w tym: - 562 – segregacja, - 582 – zmieszane, 4) liczba miejscowości położonych na terenie administracyjnym Gminy Rutki objętych przedmiotowym zamówieniem wynosi 44 – załącznik nr 5, 5) Na terenie Gminy Rutki oprócz zabudowy zagrodowej i jednorodzinnej występuje również zabudowa wielorodzinna: - Grady-Woniecko – 19 punktów wspólnotowych i 15 indywidualnych, Mieszkania w budynkach wielorodzinnych: - Rutki-Kossaki przy ul. Tartak Stary budynek nr 36 – 4 mieszkania, - Rutki-Kossaki przy ul. Tartak Stary budynek nr 38 – 7 mieszkań, - Rutki-Kossaki przy ul. 11 Listopada 7B - 9 mieszkań, - Rutki-Kossaki przy ul. 11 Listopada 7C – 7 mieszkań, - Rutki-Kossaki przy 11 Listopada 2 – 3 mieszkania, - w Kalinówce Basie 2 – 4 mieszkania, należy traktować, jako niezależne nieruchomości ze względu na odrębność ich własności. 3.4. Wyposażenie nieruchomości w pojemniki do gromadzenia odpadów należy do obowiązków właścicieli, użytkowników i zarządców nieruchomości. wykonawca w razie potrzeby może zaoferować sprzedaż, dzierżawę lub wynajem pojemników właścicielom, użytkownikom i zarządcom nieruchomości na zasadach odrębnych umów cywilnoprawnych. 3.5. Wykonawca zobowiązany będzie do zapewnienia worków do selektywnej zbiorki odpadów komunalnych. 3.6. Na terenie gminy Rutki obowiązują następujące urządzenia do gromadzenia odpadów: 1) pojemniki zamykane o pojemności nie mniejszej niż 110 l, 2) worki o pojemności od 60 litrów wykonane z folii o grubości dostosowanej do ilości i rodzaju odpadów, wykluczającej rozerwanie się worka., 3) kontenery o pojemności od 1,1 m3. 3.7. Dla potrzeb selektywnego zbierania odpadów komunalnych należy stosować pojemniki, worki lub kontenery, odpowiadające rodzajowi gromadzonego odpadu, według następującej kolorystyki: 1) niebieski – z przeznaczeniem na papier i tekturę, 2) zielony – z przeznaczeniem na szkło, 3) żółty – z przeznaczeniem na tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe i drobny metal, 4) brązowy – z przeznaczeniem na odpady ulegające biodegradacji. 3.8. Ilość odpadów: 1) Ilość odpadów stałych zebranych z terenu Gminy Rutki z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych w 2016 r. na podstawie danych uzyskanych ze sprawozdań z podziałem na poszczególne frakcje przedstawia się następująco: - odpady o kodach 200301, 200399 825,69Mg - odpady kuchenne ulegające biodegradacji (200108) 21,90 Mg - opakowania ze szkła (150107) 17,47 Mg - opakowania z metali 9150104) 0,80 Mg - zmieszane odpady opakowaniowe (150106) 33,83 Mg - odpady wielkogabarytowe (200307) 25,50 Mg - odpady z betonu i gruzu (170107) 80,10 Mg - leki (200132) 0,02 Mg - zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne (200136) 0,34 Mg Razem odebrano 1005,65Mg 2) Wykonawca na podstawie posiadanego doświadczenia przed złożeniem oferty dokona indywidualnego oszacowania ilości odpadów, która będzie dla niego podstawą do ustalenia wartości zamówienia. 3.9. Na terenie gminy Rutki obowiązywał będzie system mieszany workowo-pojemnikowy zbiórki odpadów komunalnych. 1) Zmieszane odpady komunalne: Zmieszane odpady komunalne gromadzone będą w pojemnikach o pojemności, co najmniej 110 l. W dniu odbioru odpadów właściciel nieruchomości wystawi je przed posesję lub umożliwi odbiór z miejsca gromadzenia odpadów (z boksu) zapewniając bezpieczny dostęp wykonawcy bezpośrednio z drogi dojazdowej do nieruchomości. Zmieszane odpady komunalne, odpady zielone i pozostałości z sortowania odpadów przeznaczone do składowania odebrane od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Rutki wykonawca zobowiązany będzie zagospodarować zgodnie z Planem Gospodarki Odpadami Województwa Podlaskiego na lata 2016-2022, tj. przekazać je do instalacji Regionu Zachodniego – obszar Czerwony Bór. W zabudowie zagrodowej i jednorodzinnej częstotliwość wywozu, co najmniej jeden raz w miesiącu a w zabudowie wielorodzinnej, co dwa tygodnie. 2) Selektywnie zbierane odpady komunalne: Selektywna zbiórka odpadów komunalnych na nieruchomościach w zabudowie zagrodowej i jednorodzinnej będzie prowadzona w systemie workowym, w zabudowie wielorodzinnej (Grady-Woniecko) obowiązuje zbiórka w pojemnikach i kontenerach. W zabudowie wielorodzinnej pojemniki na potrzeby selektywnej zbiórki odpadów powinny znajdować się w każdym stanowisku śmietnikowym. Worki zapewnia wykonawca bez limitu, wg potrzeb mieszkańców. wykonawca zobowiązany jest przy każdym odbiorze poszczególnych frakcji odpadów selektywnie zbieranych do zostawienia właścicielowi nieruchomości nowych worków w ilości odebranych chyba, że właściciel nieruchomości zgłosi potrzebę otrzymania dodatkowych worków na poszczególne frakcje. Właściciele nieruchomości otrzymują worki bezpłatnie. Przewidywana ilość worków na cały okres zamówienia ok. 25 000 szt. Przewidywana ilość worków stanowi wielkość szacunkową i może ulec zmianie. Zbierane selektywnie papier, szkło, metale, tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe odbierane będą, co najmniej raz na miesiąc w zabudowie zagrodowej i jednorodzinnej, a w zabudowie wielorodzinnej, co najmniej dwa razy w miesiącu. W przypadku odpadów selektywnie zebranych w ramach zagospodarowania odpadów, wykonawca zobowiązany będzie do ich przekazania do instalacji odzysku lub unieszkodliwiania odpadów, zgodnie z hierarchią postępowania z odpadami, o której mowa w art. 17 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1987 z późn. zm.). 3) Meble i inne odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny: Meble i inne odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z terenu nieruchomości zamieszkałej, odbierane będą przez przedsiębiorcę w czasie zbiórek prowadzonych akcyjnie, co najmniej dwa razy w roku. O terminie i sposobie odbioru odpadów mieszkańcy zostaną powiadomieni przez wykonawcę. W okresie między „wystawkami” mieszkańcy będą mogli własnym transportem dowieźć odpady do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Rutkach-Kossakach ul. Tartak Stary 32D. 4) Odpady budowlane: Odpady budowlane i rozbiórkowe, powstałe w wyniku robót niewymagających pozwolenia na budowę lub zgłoszenia do organu administracji architektoniczno-budowlanej odbierane będą od właścicieli nieruchomości w Punkcie Selektywnej Zbiorki Odpadów Komunalnych w Rutkach-Kossakach. Obowiązek transportu leży po stronie właściciela nieruchomości. Gospodarowanie odpadami budowlanymi i rozbiórkowymi pochodzącymi z innych robót odbywać się będzie w oparciu o indywidualne umowy cywilno-prawne zawierane pomiędzy podmiotami wykonującymi prace remontowo-budowlane lub właścicielami nieruchomości a uprawnionymi do odbioru odpadów przedsiębiorcami. 5) Przeterminowane leki i zużyte baterie: Przeterminowane leki i zużyte baterie odbierane będą z punktów stacjonarnych (wykaz punktów zostanie przekazany wykonawcy; ilość punktów odbioru: leki – 2, baterie – 3). Wykonawca zobowiązany będzie przed 1 stycznia 2018 r. dostarczyć i ustawić w wyznaczonym przez zamawiającego punkcie pojemnika do selektywnego zbierania przeterminowanych leków oraz w 3 szkołach pojemniki do selektywnego zbierania baterii, zaopatrzone w małe otwory wrzutowe. Do zadań wykonawcy będzie należało odbieranie tych odpadów ze wskazanych miejsc (w godzinach ich pracy). 6) Odpady ulegające biodegradacji: Odpady ulegające biodegradacji powstające na nieruchomościach zamieszkałych, niezagospodarowane we własnym zakresie (w kompostownikach) mogą być gromadzone w workach lub pojemnikach i odbierane przez wykonawcę. W zabudowie wielorodzinnej, co najmniej raz na dwa tygodnie w zabudowie jednorodzinnej i zagrodowej, co najmniej raz w miesiącu, lub przekazywane do Punktu Selektywnej Zbiórki odpadów Komunalnych w Rutkach-Kossakach. 3.10. Zasady dotyczące Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK): Wykonawca zobowiązany jest do wyposażenia i obsługi Punktu Selektywnej Zbiorki Odpadów Komunalnych zlokalizowanego przy ul. Tartak Stary 32D w Rutkach-Kossakach. Punkt selektywnej zbiórki czynny będzie dwa razy w miesiącu (co drugą sobotę) przez 8 godzin od godz. 9 do 17. Do tego punktu mieszkańcy z terenu Gminy Rutki będą mogli przekazywać przeterminowane leki, chemikalia, zużyte akumulatory i baterie, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble i inne odpady wielkogabarytowe, odpady budowlane i rozbiórkowe powstałe w wyniku robot niewymagających pozwolenia na budowę lub zgłoszenia do organu administracji architektoniczno-budowlanej, zużyte opony, odpady zielone, papier, szkło, metale, tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe. Przez wyposażenie zamawiający rozumie dostarczenie niezbędnych urządzeń (kontenerów) do gromadzenia ww. odpadów do Punktu Selektywnej Zbiorki Odpadów Komunalnych. Przez obsługę zamawiający rozumie odbiór, sortowanie do poszczególnych pojemników, wywóz (z częstotliwością zapobiegającą sytuacji przepełnienia placu i urządzeń do ich gromadzenia) oraz zagospodarowanie odebranych odpadów. Podmiot prowadzący punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych jest obowiązany do: - przekazywania bezpośrednio lub za pośrednictwem innego zbierającego odpady przyjętych od właścicieli nieruchomości selektywnie zebranych odpadów komunalnych, do instalacji odzysku lub unieszkodliwiania odpadów, zgodnie z hierarchią sposobów postępowania z odpadami, o której mowa w art. 17 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1987 z późn. zm.). - przekazywania przyjętych od właścicieli nieruchomości odpadów zielonych bezpośrednio do regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych.

II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:

nie

II.5) Główny Kod CPV: 90500000-2

Dodatkowe kody CPV: 90511000-2, 90512000-9, 90513100-7, 90533000-2

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

nie

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 03/01/2018
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 333333.33
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert:  2
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  2
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie

Nazwa wykonawcy: Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.
Email wykonawcy: pgkzambrow@poczta.onet.pl
Adres pocztowy: ul. Polowa 19, 18-300 Zambrów
Kod pocztowy: 18-300
Miejscowość: Zambrów
Kraj/woj.: podlaskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 382799.52
Oferta z najniższą ceną/kosztem 382799.52
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 552000.00
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie


Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:

 

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

 

IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

Wójt

Teresa Grodzka

Metryka strony

Udostępniający: Gmina Rutki

Wytwarzający/odpowiadający: Michał Krysiak

Data wytworzenia: 2018-01-03

Wprowadzający: Paweł Szeligowski

Modyfikujący: Paweł Szeligowski

Data modyfikacji: 2021-08-11

Opublikował: Paweł Szeligowski

Data publikacji: 2018-01-03

Rejestr zmian