OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Budowa poletek hydrobotanicznych oczyszczalni ścieków w Mężeninie

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Ogłoszenie nr 500070982-N-2018 z dnia 03-04-2018 r.

Gmina Rutki: Budowa poletek hydrobotanicznych oczyszczalni ścieków w Mężeninie

 

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak Numer ogłoszenia: 513113-N-2018

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:

nie

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:

Gmina Rutki, Krajowy numer identyfikacyjny 45067028400000, ul. ul. 11 Listopada  7, 18312   Rutki-Kossaki, woj. podlaskie, państwo Polska, tel. 862 763 161, e-mail sekretariat@gminarutki.pl, faks 862 763 160. Adres strony internetowej (url): https://bip.ug.rutki.wrotapodlasia.pl

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Budowa poletek hydrobotanicznych oczyszczalni ścieków w Mężeninie

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):

RG.271.2.2018

II.2) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Przedmiotem zamówienia jest robota budowlana polegająca na budowie dwóch lagun hydrobotanicznych letniej (L) o wymiarach 18 m x 34,5 m i zimowej (Z) o wymiarach 18 m x 48,9 m zlokalizowanych na działce nr 109/4 z obrębu 0019 w miejscowości Mężenin, gmina Rutki. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje: urządzenie placu budowy; roboty przygotowawcze (usunięcie humusu, wykop czaszy zbiornika ziemnego i rozplantowanie wydobytego urobku); wykonanie uszczelnienia zbiornika za pomocą folii PEHD na podsypce piaskowej; wykonanie drenażu na podsypce piaskowej i geowłókninie oraz studni zbiorczych wraz z rurociągiem odprowadzającym odcieki; wykonanie filtra pionowego z kruszywa określonych frakcji oraz wału ziemnego; osadzenie powierzchni filtrów rozłogami trzciny, pałki wodnej i turzyc; montaż rurociągów i armatury doprowadzającej nadmiar płynnego osadu z oczyszczalni na projektowane laguny; zagospodarowanie terenu wokół zbiorników i terenów zniszczonych w trakcie realizacji inwestycji.

II.4) Informacja o częściach zamówienia: Zamówienie było podzielone na części:

nie

II.5) Główny Kod CPV: 45231300-8

 

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

nie

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 30/03/2018 IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 314625.96 Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert:  1 w tym: liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1 liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0 liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0 liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie

 

Nazwa wykonawcy: ZAKŁAD USŁUGOWY INSTALACJI SANITARNYCH Mirosław Smolski Email wykonawcy: Adres pocztowy: ul. Graniczna 31, 18-100 Łapy Kod pocztowy: 18-100 Miejscowość: Łapy Kraj/woj.: podlaskie Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 549810.00 Oferta z najniższą ceną/kosztem 549810.00 Oferta z najwyższą ceną/kosztem 549810.00 Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:

 

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

 

IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

WÓJT

Teresa Grodzka

Metryka strony

Udostępniający: Gmina Rutki

Wytwarzający/odpowiadający: Michał Krysiak

Data wytworzenia: 2018-04-03

Wprowadzający: Paweł Szeligowski

Modyfikujący: Paweł Szeligowski

Data modyfikacji: 2021-08-11

Opublikował: Paweł Szeligowski

Data publikacji: 2018-04-10

Rejestr zmian