OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - DOTYCZY ZADANIA: PRZEBUDOWA I WYPOSAŻENIE ŚWIETLICY WIEJSKIEJ ORAZ BUDOWA ALTANY W ZAMBRZYCACH-KRÓLACH

Ogłoszenie nr 500188857-N-2018 z dnia 08-08-2018 r.

Gmina Rutki: Przebudowa i wyposażenie świetlicy wiejskiej oraz budowa altany w Zambrzycach-Królach

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

tak
Nazwa projektu lub programu
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” wniosek składany za pośrednictwem Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania ”Brama na Podlasie” nr 7/2017/PROW3.2.2./03

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak
Numer ogłoszenia: 579486-N-2018

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:

nie

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

 I.1) NAZWA I ADRES:

Gmina Rutki, Krajowy numer identyfikacyjny 45067028400000, ul. ul. 11 Listopada  7, 18312   Rutki-Kossaki, woj. podlaskie, państwo Polska, tel. 862 763 161, e-mail sekretariat@gminarutki.pl, faks 862 763 160.
Adres strony internetowej (url): http://bip.ug.rutki.wrotapodlasia.pl/

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Przebudowa i wyposażenie świetlicy wiejskiej oraz budowa altany w Zambrzycach-Królach

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):

RG.271.4.2018

II.2) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane na zadaniu inwestycyjnym pn. Przebudowa i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Zambrzycach-Królach. 2. Teren planowanej inwestycji położony jest na dz. ew. 67/2 i 67/17 w miejscowości Zambrzyce- Króle, gm. Rutki; pow. zambrowski. 3. W zakres robót wchodzą następujące prace: 1) ocieplenie budynku, 2) wymiana rynien i rur spustowych, 3) wymiana stolarki okiennej z wymianą parapetów wew. i zewn., 4) wymiana poszycia dachu obejmująca: - dach części wyższej, - dach części niższej, - system rynnowy, - system bezpieczeństwa dachowego, - montaż wentylatorów, - remont komina ponad dachem, - podbitka dachowa, - wyłaz dachowy, 5) modyfikacja ocieplenia dachów, 6) remont schodów zewnętrznych i balustrad, 7) remont podłóg w budynku wyższym, 8) remont pomieszczeń, 9) sufit podwieszany w sali świetlicy, 10) wymiana instalacji elektrycznej, 11) ogrzewanie, 12) remont łazienek i kuchni, 13) malowanie, 14) instalacja odgromowa, 15) roboty zewnętrzne obejmujące: - opaskę wokół budynku, - altanę ogrodowa 5,5x6m - zestaw stół drewniany + ławy dł. 1,75-2,0 – sztuk 4, 16) wyposażenie dodatkowe: - wyposażenie łazienek (bez białego montażu) , - wyposażenie świetlicy. 17) inne prace wymienione w przedmiarze robót i PT, Parametry budynku po remoncie i przebudowie: - pow. działki (0,51ha) – 5136,00m2 (100,00%), - powierzchnia utwardzona – 275,00m2 (5,35%), - pow. biologicznie czynna – 4427,00m2 (86,21%), - pow. zabudowy istniejącej – 401,00 m2 (7,80%), - pow. zabudowy projektowanej – 33,00 m2 (0,64%), - pow. użytkowa – 377,92m2 , - pow. całkowita – 438,29m2 , - kubatura – 2138,40 m3 , - kąt nachylenia dachu dach wielospadowy (30°), - poziom 0,00 = +0,66cm powyżej poziomu terenu przed wejściem - wysokość budynku (liczone od gruntu) 7,26 m. 4. Szczegółowy rodzaj robót oraz ich pełny zakres został określony w dokumentacji stanowiącej (Załącznik Nr 1 do SIWZ), w skład której wchodzą: - Projekty budowlane, - Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiOR), - Przedmiary robót. Przedmiary robót załączone do SIWZ mają charakter pomocniczy. Wykonawca zobowiązany jest do dokładnego sprawdzenia ilości robót z dokumentacją projektową. Z uwagi na to, że umowa na roboty będzie umową ryczałtową w przypadku wystąpienia w trakcie prowadzenia robót większej ilości robót w jakiejkolwiek pozycji przedmiarowej nie będzie mogło być uznane za roboty dodatkowe z żądaniem dodatkowego wynagrodzenia. Ewentualny brak w przedmiarze robót lub we wzorze tabeli elementów rozliczeniowych robót koniecznych do wykonania wynikających z dokumentacji projektowej nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ich wykonania na podstawie projektu w cenie umownej. Wykonawca ma prawo skorygować w przedmiarze i wzorze tabeli elementów rozliczeniowych ilości robót do wielkości według własnych obliczeń na podstawie projektu oraz SST.

II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:

nie

II.5) Główny Kod CPV: 45000000-7

 

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

nie

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 30/07/2018
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 418699.19
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert:  1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie

 

Nazwa wykonawcy: Przedsiębiorstwo Budowlane Artur Urbanik
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: Paproć Mała 8 18-305 Szumowo
Kod pocztowy: 18-305
Miejscowość: Paproć Mała
Kraj/woj.: podlaskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 515000.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 515000.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 515000.00
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie


Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:

 

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

 

IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

 

Wójt

Teresa Grodzka

 

Metryka strony

Udostępniający: Gmina Rutki

Wytwarzający/odpowiadający: Joanna Piotrowska

Data wytworzenia: 2018-08-08

Wprowadzający: Paweł Dębnicki

Modyfikujący: Paweł Dębnicki

Data modyfikacji: 2018-08-08

Opublikował: Paweł Dębnicki

Data publikacji: 2018-08-08

Rejestr zmian