ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY NA REALIZACJĘ ZADANIA PN.: "PRZEBUDOWA I MODERNIZACJA KOTŁOWNI WĘGLOWEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ W RUTKACH-KOSSAKACH"

Rutki-Kossaki, 07.11.2018

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

I. Zamawiający

Gmina Rutki, ul. 11 Listopada 7, 18-312 Rutki-Kossaki, tel. 86 276 31 60

 

Zaprasza do złożenia oferty na realizację zadania pn.:

„Przebudowa i modernizacja kotłowni węglowej w Szkole Podstawowej w Rutkach-Kossakach”

 

II. Opis przedmiotu zamówienia
 1. Przedmiotem zamówienia jest złożenie oferty cenowej na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej z pełnieniem nadzoru autorskiego nad przedsięwzięciem związanym z przebudową i modernizacją kotłowni węglowej w Szkole Podstawowej w Rutkach-Kossakach.
 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

Przebudowa i modernizacja kotłowni węglowej na kotłownię na proekologiczne źródła energii zgodnie z audytem energetycznym.

Kotłownia zasila w energię cieplną budynki: Szkoły Podstawowej, Gimnazjum, Domu Kultury, Urzędu Gminy oraz budynki mieszkalne Ha i Hb w Rutkach-Kossakach na potrzeby centralnego ogrzewania. W przedmiotowym obiekcie energia cieplna jest dostarczana do poszczególnych budynków za pomocą zewnętrznej sieci CO. Przewody sieci cieplnej zewnętrznej są zabudowane w podziemnych kanałach. Ogólny stan techniczny sieci ciepłowniczej jest zły i sieć zewnętrzna kwalifikuje się do wymiany. W budynkach istnieje dwururowa instalacja centralnego ogrzewania CO. Instalacje CO wyposażone są w grzejniki żeliwne oraz stalowe, różnego typu, w przeważającej części umieszczone pod parapetami, przy ścianach zewnętrznych. Instalacja wewnętrzna jest w średnim stanie technicznym i nie odpowiada aktualnym wymaganiom w tym zakresie, wymaga wykonania następujących prac: uzupełnienia izolacji termicznej, przewody instalacji c.o. wykazują zużycie i zanieczyszczenie szlamem oraz produktami korozji (wskazane płukanie), zamontowanie zaworów termostatycznych.

III. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia
 1. Wykonanie pac projektowych tj. sporządzenie projektu modernizacji i przedłożenie go do akceptacji Zamawiającego.
 2. Sporządzenie kosztorysu inwestorskiego szczegółowego – opracowanego zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego.
 3. Sporządzenie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót.
 4. Przygotowanie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.
 5. Projektant jest zobowiązany dokonać wizji lokalnej i zebrać we własnym zakresie wszystkie informacje niezbędne do wykonania projektu.
 6. Przedmiot zamówienia należy wykonać w technice tradycyjnej (graficznej i opisowej) oraz w formie elektronicznej (rozszerzenie.pdf i.dwg).
 7. Dokumentacja projektowa musi być zgodna z wymogami obowiązujących przepisów prawnych.
 8. W ramach projektowanych robót planuje się m.in.:

a) Wymiany kotłów węglowych,

b) Prace budowlane murarskie, malarskie i inne przystosowujące pomieszczenie do nowej technologii w kotłowni.

 1. Opracowanie projektowane należy wykonać w 5 egzemplarzach, a kosztorysy inwestorskie, przedmiary robót, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót oraz instrukcje w 3 egzemplarzach. Wykonawca dostarczy również płyty CD z zapisaną w formacie PDF i DWG dokumentację techniczną i Specyfikację wykonania i odbioru robót (STWiOR) – 1 egz.
 2. Prace projektowe dotyczą czynnego budynku.
 3. Zamawiający zastrzega sobie możliwość dodatkowych negocjacji z wybranym, bądź wybranym wykonawcami.
 4. Wykonawca będzie ponosił odpowiedzialność za ewentualne wady w projekcie i dokumentacji.
 5. Wykonawca będzie udzielał odpowiedzi na ewentualne pytania dotyczące przygotowanej przez niego dokumentacji mogące pojawiać się w procedurze przetargowej.
 6. Zamawiający może zrezygnować z zawarcia Umowy bez podania przyczyny, zrezygnować z realizacji inwestycji bez podania przyczyny, zrezygnować z realizacji poszczególnych etapów i z tego tytułu Wykonawcy nie będzie przysługiwało żadne odszkodowanie.
IV. Termin wykonania zamówienia

Termin realizacji zamówienia do dnia 19.12.2018 r.

V. Kryteria oceny ofert:

Cena – 100 %.

Podana w ofercie cena, będzie ceną obejmującą wszystkie koszty wykonania pełnego zakresu zamówienia wynikającą z opisu przedmiotu zamówienia.

VI. Termin i miejsce składania ofert:
 1. Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem poczty, kuriera lub złożona osobiście w Urzędzie Gminy Rutki, ul. 11 Listopada 7, 18-312 Rutki-Kossaki w pokoju nr 207 (sekretariat).
 2. Termin składania ofert upływa w dniu 15.11.2018 r. godz. 10:00.
 3. Decyduje data wpływu do Zamawiającego.
 4. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
 5. Oferta powinna być sporządzona na papierze, opatrzona pieczątką firmową, posiadać datę sporządzenia oraz powinna być podpisana przez oferenta.
 6. Ofertę należy umieścić w kopercie zabezpieczając jej nienaruszalność do terminu otwarcia. Koperta powinna być zaadresowana według poniższego wzoru:

  Urząd Gminy Rutki

  Ul. 11 Listopada 7

  18-312 Rutki-Kossaki

  Oferta na zadanie: „Przebudowa i modernizacja kotłowni węglowej w Szkole Podstawowej w Rutkach-Kossakach”

 7. Oferty nie spełniające warunków określonych w pkt. VI, niekompletne, złożone w innej formie niż wskazane w niniejszym zapytaniu ofertowym lub złożone po terminie zostaną odrzucone.
VII. Dodatkowe informacje.
 1. Osoba upoważniona do kontaktu z Wykonawcami –Pani Joanna Piotrowska, tel. 86 276 31 70, e-mail: jpiotrowska@gminarutki.pl
 2. Informacja z wyboru Wykonawcy zostanie podana na stronie internetowej Gminy Rutki: http://bip.ug.rutki.wrotapodlasia.pl/
Wójt Teresa Grodzka

Metryka strony

Udostępniający: Gmina Rutki

Wytwarzający/odpowiadający: Andrzej Krajewski

Data wytworzenia: 2018-11-07

Wprowadzający: Paweł Dębnicki

Modyfikujący: Paweł Dębnicki

Data modyfikacji: 2018-11-08

Opublikował: Paweł Dębnicki

Data publikacji: 2018-11-08

Rejestr zmian