ZAPYTANIE OFERTOWE - Usługa pełnienia nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi zadania pn. "Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Grądach-Woniecko"

 

Projekt pn. „Termomodernizację budynku Szkoły Podstawowej w Grądach-Woniecko” współfinansowany
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020

 

Rutki-Kossaki, dn. 12.06.2017 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

dotyczące zamówienia publicznego o wartości szacunkowej nie przekraczającej równowartości kwoty 30 000 euro art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z poźn. zm.)

I. ZAMAWIAJĄCY

Gmina Rutki reprezentowana przez Wójta Gminy

ul. 11 Listopada 7, 18-312 RUTKI-KOSSAKI.

NIP: 723-162-97-30

REGON: 450670284

Tel.: 86 276 31 61 Faks: 86 276 31 60

E-mail: sekretariat@gminarutki.pl

Godziny urzędowania (pracy): 7:00 – 15:00

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

 1. Przedmiotem zamówienia jest: Usługa pełnienia nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi zadania pn. „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Grądach-Woniecko” przez osoby posiadające uprawnienia budowlane w specjalności:

a) konstrukcyjno-budowlanej,

b) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych,

c) instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych,

 1. Wykonawca jest zobowiązany do wyznaczenia jednego spośród Inspektorów nadzoru jako koordynatora, który koordynuje działania pozostałych Inspektorów.
 2. Parametry techniczne inwestycji:

a) Dane obiektu przeznaczonego do termomodernizacji:

Budynek Szkoły Podstawowej w Grądach-Woniecko jest budynkiem wolnostojącym o rozczłonkowanej bryle. Wykonany w technologii tradycyjnej, częściowo podpiwniczony. Ściany zewnętrzne piwnic z bloczków żwirobetonowych, ściany zewnętrzne kondygnacji nadziemnych z gazobetonu licowanego cegłą wapienno-piaskową. Powierzchnia zabudowy: 1115,30 m2. Kubatura obiektu: 8373,00 m3. Wysokość budynku nie przekracza 12 m.

b) Zakres robót budowlanych termomodernizacyjnych obejmuje:

- wymianę stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej, remont wiatrołapu, wymianę rynien i rur spustowych, wykonanie izolacji pionowej budynku, ocieplenie ścian zewnętrznych i stropodachu wentylowanego oraz stropodachu pełnego nad salą gimnastyczną,

- wykonanie instalacji c.o. obejmujące demontaż istniejących rurociągów wraz z istniejącymi grzejnikami i armaturą, montaż nowych rurociągów, grzejników, zaworów termostatycznych oraz pozostałej armatury z uwzględnieniem regulacji hydraulicznej instalacji,

- wykonanie kotłowni na biomasę,

- modernizację instalacji ochrony odgromowej,

- modernizację instalacji oświetleniowej celem dostosowania do nowych opraw oświetleniowych (wymiana opraw oświetleniowych).

 1. Szczegółowy opis robót budowlanych, nad którymi sprawowany będzie nadzór inwestorski określa dokumentacja projektowa udostępniona na stronie internetowej https://bip.ug.rutki.wrotapodlasia.pl/ zakładka Zamówienia Publiczne.
 2. Przedmiot umowy obejmuje nadzór inwestorski całego procesu inwestycyjnego we wszystkich branżach robót wynikających z opracowanego projektu budowlanego oraz z ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 290 z późn. zm.), Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108 poz. 953 z późn. zm.) i umowy z Wykonawcą robót budowlanych, a w szczególności:

a) reprezentowanie inwestora na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności realizacji z projektem, umową, przepisami prawa, obowiązującymi normami państwowymi, wytycznymi branżowymi oraz zasadami wiedzy technicznej,

b) sprawdzanie jakości wykonywanych robót, wbudowanych wyrobów budowlanych, a w szczególności zapobieganie zastosowaniu materiałów wadliwych i niedopuszczonych do obrotu i stosowania,

c) sprawdzanie, odbiór (częściowy/końcowy) robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających, uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych instalacji, urządzeń technicznych oraz udział w czynnościach odbioru gotowych obiektów budowlanych i przekazanie ich do użytkowania,

d) potwierdzanie faktycznie wykonanych robót oraz usunięcia wad, a także kontrolowanie rozliczeń budowy i prawidłowości zafakturowania wykonanych robót.

 1. Inspektor nadzoru inwestorskiego (koordynator) ma prawo:

a) wydawać kierownikowi budowy lub kierownikowi robót polecenia, potwierdzone wpisem do dziennika budowy, dotyczące: usunięcia nieprawidłowości lub zagrożeń, wykonania prób lub badań, także wymagających odkrycia robót lub elementów zakrytych, oraz przedstawienia ekspertyz dotyczących prowadzonych robót budowlanych i dowodów dopuszczenia do stosowania w budownictwie wyrobów budowlanych oraz urządzeń technicznych,

b) żądać od kierownika budowy lub kierownika robót dokonania poprawek bądź ponownego wykonania wadliwie wykonanych robót, a także wstrzymania dalszych robót budowlanych w przypadku, gdyby ich kontynuacja mogła wywołać zagrożenie bądź spowodować niedopuszczalną niezgodność z projektem,

c) bez pisemnej zgody Zamawiającego, Inspektor nadzoru nie może wprowadzić żadnych zmian w zakresie realizacji umowy na wykonanie robót budowlanych,

d) zakres robót i wymagania jakościowe, określa dostarczona dokumentacja projektowa wraz z pozwoleniem budowlanym, obowiązujące przepisy prawa oraz zawarta umowa o roboty budowlane.

 1. Do obowiązków Inspektora nadzoru należy min.:

a) merytoryczny nadzór nad wykonywaniem robót i konsultacja korekt projektów wdrażanych do realizacji,

b) koordynowanie wszystkich specjalności branż w zakresie odbioru poszczególnych rodzajów robót wynikających z dokumentacji projektowej,

c) pełny zakres czynności określonych w przepisach ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 290 z późn. zm.), a szczególności czynności wymienione w art. 25 ustawy,

d) protokolarne przekazanie placu budowy Wykonawcy,

e) dokładne zapoznanie się z warunkami umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą i rzetelne egzekwowanie zapisów przedmiotowych dokumentów,

f) nadzór nad kompletowaniem i kontrola wszelkich dokumentów wymaganych od Wykonawcy robót budowlanych koniecznych do odbioru,

g) właściwa dyspozycyjność wobec Wykonawcy robót i Inwestora – Zamawiającego niezwłoczne od powiadomienia stawianie się na uzasadnione wezwanie telefoniczne lub inne Wykonawcy robót,

h) uczestnictwo w spotkaniach organizowanych przez Zamawiającego,

i) pełna koordynacja działań, w zakresie współpracy z projektantami, w przypadku wystąpienia jakichkolwiek trudności w realizacji robót budowlanych wg zatwierdzonej dokumentacji technicznej i konieczności zatwierdzania rozwiązań zamiennych,

j) nadzór nad terminowością realizacji zadania w szczególności w zakresie dotrzymywania terminu zakończenia prac,

k) pisemne zgłaszanie Zamawiającemu informacji dotyczących ewentualnych zakłóceń związanych z realizacją prac, w tym również informacji o wszelkich opóźnieniach w realizacji zadania z określeniem ich przyczyn,

l) rozliczenie finansowe Wykonawcy robót zgodnie z umową wykonawczą,

m) bez zgody Zamawiającego, Inspektor nadzoru nie jest upoważniony do wydawania Wykonawcy polecenia wykonywania robót dodatkowych lub zamiennych,

n) Inspektor nadzoru dokonuje rozliczeń budowy pod względem ilościowym tzn. w zakresie zgodności rachunków wystawionych Zamawiającemu z rzeczywistym wykonaniem zakresu robót oraz pod względem ilościowym i jakościowym wykonanych robót,

 • o) zapoznanie się z terenem inwestycji, jego uzbrojeniem i istniejącymi urządzeniami,

p) Inspektor nadzoru będzie nadzorował budowę (w trakcie jej realizacji) w takich odstępach czasu aby była zapewniona skuteczność nadzoru nie rzadziej jednak niż raz w tygodniu (za wyjątkiem przestoju w robotach gdzie częstotliwość pobytu można ograniczyć do niezbędnego minimum) oraz na wezwanie kierownika budowy lub Zamawiającego.

 1. Funkcja Inspektora nadzoru inwestorskiego będzie pełniona w okresie trwania prac związanych z realizacją zadania inwestycyjnego tj.: od dnia podpisania umowy, aż do końcowego odbioru robót zadania inwestycyjnego i podpisania bezusterkowego protokołu obioru końcowego (data zakończenia robót Wykonawcy zadania do dnia 30.11.2017 r.)
 2. Wszystkie roboty budowlane związane z realizacją zamówienia Wykonawca jest zobowiązany prowadzić zgodnie z PN, przepisami BHP, sztuką budowlaną oraz przepisami szczegółowymi.
 3. Zaleca się Wykonawcom dokonanie wizji lokalnej celem zdobycia wszelkich danych i informacji niezbędnych do należytego wykonania zamówienia i prawidłowego obliczenia ceny oferty
 4. Kody CPV: 71247000-1 - nadzór nad robotami budowlanymi

III. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIENIA TYCH WARUNKÓW

 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:

a) zdolności technicznej lub zawodowej:

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że:

 • pełnił funkcję inspektora nadzoru w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie nad:

- min. jedną robotę budowlaną o wartości nie mniejszej niż 300000,00 PLN brutto, polegającą na wykonaniu docieplenia i wymiany stolarki okiennej i/lub drzwiowej w budynku/budynkach

i

- min. jedną robotę budowlaną o wartości nie mniejszej niż 100000,00 PLN brutto, polegającą na wykonaniu lub wymianie instalacji c.o. w budynku/budynkach

i

- min. jedną robotę budowlaną o wartości nie mniejszej niż 100000,00 PLN brutto, polegającą na wykonaniu lub wymianie instalacji elektrycznej w budynku/budynkach.

 

Uwaga:

1) Wykonawca może wykazać wykonaniem:

- docieplenia budynku z wymianą stolarki okiennej i / lub drzwiowej
w budynku / budynkach

- wykonaniem lub wymianą instalacji c.o.
w budynku / budynkach

- wykonaniem lub wymianą instalacji elektrycznej w budynku/budynkach

- na jednej inwestycji lub odrębnych inwestycjach.

2) Wykonawca powinien w wykazie robót wyraźnie określić wartość każdej z trzech rodzajów robót, aby można było ustalić, czy spełnia warunek udziału w postępowaniu.

 

 • dysponuje lub będzie dysponować w okresie wykonywania zamówienia i skieruje do jego realizacji:

- jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń lub odpowiadające im równoważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, a w przypadku Wykonawców zagranicznych – uprawnienia budowlane do kierowania robotami równoważne do wyżej wskazanych.

- jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych" bez ograniczeń lub odpowiadające im równoważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, a w przypadku Wykonawców zagranicznych – uprawnienia budowlane do kierowania robotami równoważne do wyżej wskazanych.

- jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń lub odpowiadające im równoważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, a w przypadku Wykonawców zagranicznych – uprawnienia budowlane do kierowania robotami równoważne do wyżej wskazanych.

 

Wykonawca w celu wykazania spełniania w/w warunku może wskazać osoby będące obywatelem państwa członkowskiego UE, która nabyła kwalifikacje zawodowe do wykonywania działalności w budownictwie, równoznaczne wykonywaniu samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – zgodnie z właściwymi przepisami, w szczególności z ustawą z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2016 r. poz. 65) oraz ustawą z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (Dz. U. z 2014 r. poz. 1946).

Uwaga:

Zamawiający dopuszcza wykazanie tej samej osoby posiadającej uprawnienia w więcej niż jednej ze wskazanych branż.

 

 1. W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu Zamawiający żąda złożenia oświadczeń i dokumentów. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie prowadzona na zasadzie spełnia/nie spełnia, na podstawie treści złożonych oświadczeń i dokumentów. Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, że w/w warunki Wykonawca spełnił.
 2. Nie spełnienie chociażby jednego z w/w warunków skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania. Ofertę Wykonawcy wykluczonego z postępowania uznaje się za odrzuconą.

IV. WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, JAKIE NALEŻY DOŁĄCZYĆ DO OFERTY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

 

 1. W celu wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty następujące dokumenty:

a) wykaz nadzorowanych robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane – wg wzoru stanowiącego załącznik nr 3.

b) wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia odpowiedzialnych za nadzór nad robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami – wg wzoru stanowiącego załącznik nr 4.

 1. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty następujące dokumenty:

a) Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania – wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2.

 1. Wymagane dokumenty należy przedstawić w formie oryginału lub kserokopii. Dokumenty złożone w formie kserokopii muszą być opatrzone klauzulą „za zgodność z oryginałem” i poświadczone przez osoby uprawnione do reprezentowania firmy. Poświadczenie za zgodność z oryginałem winno być sporządzone w sposób umożliwiający identyfikację podpisu (np. z imienną pieczątką).

V. KRYTERIA I OPIS SPOSOBU OCENY OFERT

 1. W odniesieniu do Wykonawców, którzy spełnili postawione warunki Zamawiający dokona oceny ofert na podstawie następujących kryteriów:

a) Cena 100%

 1. Zamawiający porówna i oceni oferty w następujący sposób:
  Ocena kryterium „Cena” nastąpi w skali punktowej od 0 do 100 pkt., według wzoru matematycznego:

gdzie: Cmin – cena oferty najniższej, Cb – cena oferty badanej;

Oferta za kryterium Cena, może otrzymać maksymalnie 100 pkt.

 1. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w niniejszej zapytaniu ofertowym i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria wyboru, tj. uzyskała najwyższą liczbę punktów.
 2. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi Wykonawców, którzy złożyli oferty, o wyniku postępowania, podając nazwę (firmę), siedzibę i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano.
 3. Informacja o wyniku postępowania zostanie zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego, oraz przesłana Wykonawcom, którzy złożyli ofertę w postępowaniu.

VI. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH DOTYCZĄCYCH ZŁOŻENIA OFERTY

 

 1. Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia bądź unieważnienia zapytania ofertowego bez podania przyczyn w przypadku zaistnienia okoliczności nieznanych Zamawiającemu w dniu sporządzenia niniejszego zapytania ofertowego.
 2. Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzenia w toku oceny ofert wiarygodności przedstawionych przez oferentów dokumentów, wykazów, danych i informacji.
 3. Cena oferty powinna uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją całego zamówienia, w tym koszty pobytu w miejscu budowy, przejazdów, ubezpieczenia, podatków itp.
 4. Ofertę należy złożyć w formie pisemnej w nieprzezroczystej, zamkniętej kopercie, którą należy opisać w następujący sposób:

„NAZWA I ADRES WYKONAWCY”

ZAMAWIAJĄCY: Gmina Rutki

OFERTA NA– NADZÓR INWESTORSKI

„Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Grądach-Woniecko”

 

 1. Koperta z ofertą powinna być zamknięta i zabezpieczona oraz posiadać nazwę i adres Wykonawcy.
 2. Zamawiający nie dopuszcza ofert przekazywanych w formie elektronicznej.

 

VII. TERMIN I MIEJSCE ZŁOŻENIA OFERTY

 

 1. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego w Urzędzie Gminy Rutki, ul. 11 Listopada 7, 18-312 Rutki-Kossaki, pokój nr 207 (sekretariat) w nieprzekraczalnym terminie do dnia 26.06.2017 r. do godz. 11:00.
 2. Ofertę złożoną po terminie składania ofert zostanie przez Zamawiającego niezwłocznie zwrócona bez otwierania.
 3. Wyniki zapytania ofertowego zostaną wywieszone na tablicy ogłoszeń budynku Urzędu Gminy Rutki oraz opublikowane na stronie Zamawiającego pod adresem:

- www.gminarutki.pl zakładka przetargi oraz https://bip.ug.rutki.wrotapodlasia.pl/ zakładka Zamówienia Publiczne

 

VIII. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

 

Z wybranym Wykonawcą, zostanie podpisana umowa – wg wzoru stanowiącego załącznik nr 5

Uwaga:

W załączniku nr 5 zawarte są klauzule dotyczące możliwości i warunki zmiany umowy w sprawie zamówienia publicznego.

 

IX. INFORMACJA O PRZEWIDZIANYCH ZAMÓWIENIACH UPEŁNIAJĄCYCH I DODATKOWYCH

 

 1. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówienia uzupełniających.
 2. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień dodatkowych.

 

X. DODATKOWE INFORMACJE

 

 1. Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem ofert.
 2. Zamawiający przewiduje rozliczenie w PLN.
 3. Oferta musi być podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy

 

Wójt

Teresa Grodzka

Metryka strony

Udostępniający: Gmina Rutki

Wytwarzający/odpowiadający: Michał Krysiak

Data wytworzenia: 2017-06-12

Wprowadzający: Paweł Szeligowski

Modyfikujący: Paweł Szeligowski

Data modyfikacji: 2021-08-09

Opublikował: Paweł Szeligowski

Data publikacji: 2017-07-04

Rejestr zmian