ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA PROPOZYCJI CENOWEJ NA: WYKONANIE ROZGRANICZENIA POMIĘDZY DZIAŁKĄ NR 11/20, A DZIAŁKĄ NR 43/2 – POŁOŻONYMI W OBRĘBIE KALINÓWKA BYSTRY, GM. RUTKI

Rutki-Kossaki, dnia 14.11.2018r.

 

 

ZAPROSZENIE do złożenia propozycji cenowej

Gmina Rutki,  ul. 11 Listopada 7, 18-312 Rutki-Kossaki

zaprasza do złożenia propozycji cenowej na:

Wykonanie rozgraniczenia pomiędzy działką nr 11/20,  a działką nr 43/2 – położonymi w obrębie  Kalinówka Bystry,  gm. Rutki.

 1. Opis sposobu przygotowania propozycji cenowej:

1.1. należy ją złożyć w zamkniętej kopercie,

1.2. na kopercie należy umieścić nazwę i adres zamawiającego, nazwę i adres zleceniobiorcy oraz napis:   „Propozycja cenowa na wykonanie rozgraniczenia  na terenie Gminy Rutki – obręb geodezyjny Kalinówka Bystry – postepowanie nr 2”

1.3. ceny w niej podane mają być wyrażone cyfrowo i słownie,

1.4. ma być napisana w języku polskim, czytelną i trwałą techniką,

1.5. ma obejmować całość zamówienia.

2.Opis przedmiotu zamówienia:  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie rozgraniczenia pomiędzy działkami j.w.

 1. Wymagany termin realizacji zamówienia: do 31.01.2019r.
 2. Termin płatności – 14 dni po wykonaniu zadania.
 3. Przy wyborze propozycji do realizacji zamawiający będzie się kierował kryterium:

     Cena brutto – 100 %.

 1. Propozycja ma zawierać następujące dokumenty:
  • formularz propozycji cenowej wg. załączonego wzoru.

                                                       

 1. Opis sposobu obliczenia ceny w składanej propozycji cenowej:

W cenę propozycji należy wliczyć:

1/ wartość usługi/dostawy,

2/ obowiązujący podatek od towarów i usług,

Wykonawca powinien mieć stosowne uprawnienia do wykonania przedmiotu zamówienia. Cena podana przez zleceniobiorcę za świadczoną usługę  jest obowiązująca przez okres ważności umowy i nie będzie podlegała waloryzacji w okresie jej trwania. Zamawiający wybierze propozycję odpowiadającą wszystkim postawionym przez niego wymogom i o najniższej cenie.

 1. Miejsce i termin złożenia propozycji cenowej:

Propozycję cenową należy składać w siedzibie Zamawiającego, w terminie do dnia 23 listopada b.r. do godz. 10.00 w zaklejonej kopercie.

Na kopercie należy umieścić nazwę i adres zamawiającego, nazwę i adres zleceniobiorcy oraz napis:

„Propozycja cenowa na wykonanie rozgraniczenia  na terenie Gminy Rutki – obręb geodezyjny Kalinówka Bystry – postępowanie nr 2”.

 1. Osoby uprawnione do kontaktów : Marzena Zambrzycka, 86 2763170.
 2. Informacje dotyczące zawierania umowy:

W terminie do 7 dni od daty powiadomienia o wyborze propozycji cenowej wybrany zleceniobiorca ma podpisać Umowę w siedzibie Zamawiającego, pokój nr 205. Umowa musi zawierać wszystkie uwarunkowania złożonej propozycji cenowej.

                                                                                                          Wójt Gminy

                                                                                                Teresa Grodzka

ZAŁĄCZNIKI:

Metryka strony

Udostępniający: Gmina Rutki

Wytwarzający/odpowiadający: Marzena Zambrzycka

Data wytworzenia: 2018-11-15

Wprowadzający: Paweł Dębnicki

Modyfikujący: Paweł Dębnicki

Data modyfikacji: 2018-11-15

Opublikował: Paweł Dębnicki

Data publikacji: 2018-11-15

Rejestr zmian