ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA PROPOZYCJI CENOWEJ – DOTYCZY: WYKONANIE ROZGRANICZENIA POMIĘDZY DZIAŁKĄ NR 9, A DZIAŁKĄ NR 8 – POŁOŻONYMI W OBRĘBIE NR 0033 RUTKI, GM. RUTKI.

Rutki-Kossaki, dnia 02.10.2018r.

 

 

ZAPROSZENIE do złożenia propozycji cenowej

Gmina Rutki, ul. 11 Listopada 7, 18-312 Rutki-Kossaki

zaprasza do złożenia propozycji cenowej na:

Wykonanie rozgraniczenia pomiędzy działką nr 9, a działką nr 8 – położonymi w obrębie nr 0033 Rutki, gm. Rutki.

1. Opis sposobu przygotowania propozycji cenowej:

1.1. należy ją złożyć w zamkniętej kopercie,

1.2. na kopercie należy umieścić nazwę i adres zamawiającego, nazwę i adres zleceniobiorcy oraz napis: „Propozycja cenowa na wykonanie rozgraniczenia na terenie Gminy Rutki – obręb geodezyjny Rutki”

1.3. ceny w niej podane mają być wyrażone cyfrowo i słownie,

1.4. ma być napisana w języku polskim, czytelną i trwałą techniką,

1.5. ma obejmować całość zamówienia.

2. Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie rozgraniczenia pomiędzy działkami j.w.

3. Wymagany termin realizacji zamówienia: do 10.12.2018r.

4. Termin płatności – 14 dni po wykonaniu zadania.

5. Przy wyborze propozycji do realizacji zamawiający będzie się kierował kryterium:

Cena brutto – 100 %.

6. Propozycja ma zawierać następujące dokumenty:

6.1. formularz propozycji cenowej wg. załączonego wzoru.

7. Opis sposobu obliczenia ceny w składanej propozycji cenowej:

W cenę propozycji należy wliczyć:

1/ wartość usługi/dostawy,

2/ obowiązujący podatek od towarów i usług,

Wykonawca powinien mieć stosowne uprawnienia do wykonania przedmiotu zamówienia. Cena podana przez zleceniobiorcę za świadczoną usługę jest obowiązująca przez okres ważności umowy i nie będzie podlegała waloryzacji w okresie jej trwania. Zamawiający wybierze propozycję odpowiadającą wszystkim postawionym przez niego wymogom i o najniższej cenie.

8. Miejsce i termin złożenia propozycji cenowej:

Propozycję cenową należy składać w siedzibie Zamawiającego, w terminie do dnia 09 marca b.r. do godz. 10.00 w zaklejonej kopercie.

Na kopercie należy umieścić nazwę i adres zamawiającego, nazwę i adres zleceniobiorcy oraz napis:

„Propozycja cenowa na wykonanie rozgraniczenia na terenie Gminy Rutki – obręb geodezyjny Rutki”.

9. Osoby uprawnione do kontaktów: Marzena Zambrzycka, tel. 86 2763170.

10. Informacje dotyczące zawierania umowy:

W terminie do 7 dni od daty powiadomienia o wyborze propozycji cenowej wybrany zleceniobiorca ma podpisać Umowę w siedzibie Zamawiającego, pokój nr 205. Umowa musi zawierać wszystkie uwarunkowania złożonej propozycji cenowej.

 

Wójt Gminy

Teresa Grodzka

W załączeniu:

1.Wzór Formularza propozycji cenowej.

Metryka strony

Udostępniający: Gmina Rutki

Wytwarzający/odpowiadający: Marzena Zambrzycka

Data wytworzenia: 2018-10-03

Wprowadzający: Paweł Dębnicki

Modyfikujący: Paweł Dębnicki

Data modyfikacji: 2018-10-04

Opublikował: Paweł Dębnicki

Data publikacji: 2018-10-04

Rejestr zmian