ZAPYTANIE OFERTOWE NA ZADANIE PN. "ZAKUP SAMOCHODU SŁUŻBOWEGO"

Rutki-Kossaki, dnia 26.07.2019 r.

RG.271.15.2019

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

W ramach rozeznania rynku Gmina Rutki zaprasza Państwa do złożenia oferty w poniższym zakresie:

„Zakup samochodu służbowego”

I. Zamawiający:

Gmina Rutki

ul. 11 Listopada 7

18-312 Rutki-Kossaki

REGON: 450670284

NIP: 7231629730

tel. (86) 276 31 61, fax (86) 276 31 60

Godziny urzędowania: od 7:00 do 15:00

BIP: http://bip.ug.rutki.wrotapodlasia.pl

Strona internetowa: http://www.gminarutki.pl

 

II. Tryb udzielenia zamówienia:

Postępowanie nie podlega ustawie z dnia z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2018, poz. 1986, ze zm.). Wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro, o której mowa w art. 4 pkt. 8 ww. ustawy.

 

III. Opis przedmiotu zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego samochodu osobowego na potrzeby Urzędu Gminy Rutki.

2. Samochód będący przedmiotem zamówienia musi być:

1) fabrycznie nowy, osobowy, bezwypadkowy

2) wolny od wad fizycznych i prawnych,

3) wyprodukowany w 2018 r. – 2019 r.

3. Wykonawca nie później niż 3 dni robocze przed planowanym terminem odbioru samochodu zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu następujące dokumenty dotyczące przedmiotu zamówienia w języku polskim:

1) kartę pojazdu,

2) książkę przeglądów serwisowych,

3) książkę gwarancyjną pojazdu,

4) instrukcję obsługi,

5) świadectwo homologacji europejskiej i polskiej,

6) dokument potwierdzający spełnienie norm emisji spalin.

4. Siedziba serwisu, w którym będą przeprowadzane przeglądy gwarancyjne nie może znajdować się w odległości większej niż 70 km w jedną stronę od siedziby Zamawiającego.

5. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (dalej: SOPZ) stanowi załącznik nr 6 do zapytania ofertowego.

6. SOPZ zawiera minimalne parametry (techniczne i użytkowe) jakie musi spełniać oferowany samochód osobowy, co oznacza, że Wykonawca może oferować przedmiot zamówienia charakteryzujący się lepszymi parametrami technicznymi i/lub użytkowymi.

 

IV. Warunki dostawy przedmiotu zamówienia:

1. Samochód osobowy będący przedmiotem zamówienia zostanie:

1) odebrany przez Zamawiającego z siedziby (salonu) Wykonawcy (o ile siedziba Wykonawcy znajduje się w odległości nie większej niż 70 km w jedną stronę od siedziby Zamawiającego),

2) dostarczony przez Wykonawcę na własny koszt i ryzyko do siedziby Zamawiającego, tj. Gmina Rutki, ul. 11 listopada 7, 18-312 Rutki-Kossaki (jeżeli siedziba Wykonawcy znajduje się w odległości większej niż 70 km w jedną stronę od siedziby Zamawiającego).

2. Wykonawca zobowiązuje się powiadomić Zamawiającego, co najmniej 3 dni wcześniej o planowanym terminie odbioru samochodu. Odbiór odbędzie się w dniach i godzinach urzędowania Zamawiającego (tj. od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00 – 15.00).

3. Przygotowany do odbioru samochód będzie miał wykonany przez Wykonawcę i na jego koszt „przegląd zerowy”, co będzie potwierdzone w książce przeglądów serwisowych.

4. Odbiór samochodu zostanie poprzedzony jego przetestowaniem oraz sprawdzeniem poprawności działania przez przedstawicieli Wykonawcy i Zamawiającego.

5. Za termin dostawy samochodu Zamawiający uważa się dzień podpisania przez Zamawiającego i Wykonawcę bez zastrzeżeń protokołu odbioru samochodu.

 

V. Termin realizacji przedmiotu zamówienia:

Termin realizacji przedmiotu zamówienia: 14 dni od dnia podpisania umowy.

 

VI. Warunki udziału w postępowaniu oraz sposób dokonywania oceny spełnienia tych warunków:

1. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca:

1) dysponował potencjałem technicznym i osobami zdolnymi prawidłowo zrealizować zamówienie,

2) znajdował się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej prawidłowe wykonanie zamówienia,

3) posiadał niezbędną wiedzę i doświadczenie do realizacji przedmiotu zamówienia.

2. Zamawiający uzna warunki wymienione w pkt. 1 ppkt. 1,2 i 3 za spełnione, jeżeli Wykonawca przedłoży oświadczenie na zasadzie „spełniam/nie spełniam”, stanowiące załącznik nr 3 do zapytania ofertowego.

 

VII. Warunki płatności:

1. Zapłata wynagrodzenia nastąpi przelewem na rachunek Wykonawcy wskazany w fakturze w ciągu 21 dni od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej faktury przez Zamawiającego.

2. Wykonawca wystawi fakturę na następujące dane:

Nabywca:

Gmina Rutki, ul. 11 Listopada 7, 18-312 Rutki-Kossaki, NIP: 7231629730

Odbiorca:

Urząd Gminy Rutki, ul. 11 Listopada 7, 18-312 Rutki-Kossaki

3. Rozliczenie między Zamawiającym a Wykonawcą nastąpi w złotych polskich.

 

VIII. Opis sposobu przygotowania oferty i obliczania ceny:

1. Kompletna oferta powinna zawierać prawidłowo wypełniony/ą:

1) formularz ofertowy - załącznik nr 1,

2) formularz techniczny - załącznik nr 2,

3) oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu - załącznik nr 3,

4) klauzulę informacyjną (dotycząca przetwarzania danych osobowych) – załącznik nr 4.

2. Wszystkie dokumenty tworzące ofertę muszą być:

1) sporządzone w języku polskim,

2) napisane na komputerze lub inną trwałą i czytelną techniką,

3) scalone w sposób trwały, z kolejno ponumerowanymi i parafowanymi stronami,

4) podpisane,

5) złożone w formie oryginału (pełnomocnictwo może być złożone w formie kopii poświadczonej „za zgodność z oryginałem”).

3. Jeżeli osoba podpisująca ofertę działa na podstawie pełnomocnictwa, to pełnomocnictwo tej osoby musi być:

1) dołączone do oferty,

2) złożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej „za zgodność z oryginałem” przez osobę wymienioną w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym) Wykonawcy.

4. Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę.

5. Cena podana w ofercie musi być wyrażona w złotych polskich(zł) i zawierać wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia oraz uwzględnić wszelkie podatki, opłaty, cła itp.

6. Cena oferty musi być liczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

 

IX. Opis kryteriów, którymi będzie się kierował Zamawiający przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny oferty:

Cena – 100%:

1) oferty w tym kryterium będą oceniane w odniesieniu do najniższej ceny przedstawionej przez Wykonawców,

2) oferta z najniższą ceną otrzyma maksymalną ilość punktów,

3) ocena punktowa tego kryterium dokonana zostanie zgodnie z formułą:

P=(Cn: Cob) x 100

gdzie:

P – ilość punktów

Cn – cena najniższa

Cob – cena oferty badanej

Dokonanie oceny ofert nastąpi przez punktowanie w/w kryterium w skali 0 – 100 punktów. Oferta zostanie oceniona w oparciu o iloraz najkorzystniejszej oferty do oferty ocenianej i iloczyn wagi procentowej kryterium i maksymalnej możliwej do uzyskania liczby punktów tj. 100.

4) Jeżeli zamawiający nie może dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego oferty dodatkowej. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.

5) Zamawiający wybierze ofertę, która otrzyma najwyższą liczbę punktów.

6) Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej.

 

 

X. Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami:

1. Zamawiający udzieli odpowiedzi na wszystkie pytania związane z postępowaniem pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści niniejszego zapytania ofertowego wpłynie do Zamawiającego nie później niż do 1.08.2019 r. (do końca dnia). Wniosek należy składać za pośrednictwem poczty elektronicznej pdebnicki@gminarutki.pl.

2. Zamawiający oświadcza, że wszelkie modyfikacje, uzupełnienia i wyjaśnienia treści niniejszego zapytania ofertowego będą umieszczane na Biuletynie Informacji Publicznej Zamawiającego, tj. http://bip.ug.rutki.wrotapodlasia.pl oraz stronie internetowej http://www.gminarutki.pl.

 

XI. Dodatkowe informacje:

Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania na każdym jego etapie bez podania przyczyn.

 

XII. Istotne postanowienia umowy:

Wzór umowy stanowi załącznik nr 6 do zapytania ofertowego.

 

XIII. Zawiadomienie o wynikach postępowania:

1. Zawiadomienie o wynikach postępowania zostanie zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego.

2. Zamawiający po opublikowaniu wyników postępowania na stronie internetowej skontaktuje się z wybranym Wykonawcą w celu ustalenia terminu i miejsca podpisania umowy.

 

XIV. Miejsce, termin oraz sposób składania ofert:

Ofertę należy złożyć w terminie do 6.08.2019 r. (do godz. 14:00) osobiście w siedzibie Zamawiającego (sekretariat – pokój 207) lub za pośrednictwem poczty na adres: Urząd Gminy Rutki, ul. 11 Listopada 7, 18-312 Rutki-Kossaki.

Ofertę należy umieścić w zamkniętej kopercie (opakowaniu), uniemożliwiającej odczytanie zawartości oferty. Koperta (opakowanie) powinna być opisana następująco:

 

Nazwa (firma) Wykonawcy

adres Wykonawcy

Urząd Gminy Rutki

ul. 11 Listopada 7

18-312 Rutki-Kossaki

 

 

Zapytanie ofertowe „Zakup samochodu służbowego”

NIE OTWIERAĆ

 

Wójt

Dariusz Sławomir Modzelewski

Metryka strony

Udostępniający: Gmina Rutki

Wytwarzający/odpowiadający: Paweł Dębnicki

Data wytworzenia: 2019-07-26

Wprowadzający: Paweł Dębnicki

Modyfikujący: Paweł Dębnicki

Data modyfikacji: 2019-08-13

Opublikował: Paweł Dębnicki

Data publikacji: 2019-07-26

Rejestr zmian