Informacja o wyborze oferty

Rutki-Kossaki, dnia 16.02.2018 r.

Gmina Rutki

ul. 11 Listopada 7

18-312 Rutki-Kossaki

NIP: 723-162-97-30

 (nazwa jednostki)

 

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY

 

Zamawiający – Gmina Rutki zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego z dnia 07.02.2018 r. pt. „Sporządzanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i projektów decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego na obszarze Gminy Rutki w 2018 roku”, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro, zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm.), została wybrana w dniu 16.02.2018 r. oferta złożona przez: Arkadiusza Sasinowskiego, ul. 71 Pułku Piechoty 4/2, 18-300 Zambrów.

Kryterium wyboru ofert była cena, ww. Wykonawca złożył najkorzystniejszą ofertę pod względem ceny.

W przedmiotowym postępowaniu oferty złożyli nw. Wykonawcy, którym Zamawiający przyznał na podstawie kryterium ceny złożonej w ofertach następującą punktację:

Nr

Nazwa i adres firmy

Cena oferty za realizację całości przedmiotu zamówienia

Łączna liczba punktów

1.

Arkadiusz Sasinowski

ul. 71 Pułku Piechoty 4/2

18-300 Zambrów

6927,57 zł brutto

100,00 pkt

2.

DF-STUDIO PROJEKTOWE s.c.

Sławomir Maksimowicz, Mirosław Snarski

ul. Dojlidy Fabryczne 23

15-565 Białystok

23247,00 zł brutto

29,80 pkt

3.

Ewa Denkiewicz

ul. Białostocka 33 m. 41

18-300 Zambrów

11974,05 zł brutto

57,85 pkt

4.

Anna Dziedziul Pracownia Architektoniczna „KWADRAT”

ul. Obwodowa 39

18-312 Rutki-Kossaki

13450,00 zł brutto

51,51 pkt

Wójt

Teresa Grodzka

Rutki-Kossaki dn. 16.02.2018 r.

Metryka strony

Udostępniający: Gmina Rutki

Wytwarzający/odpowiadający: Michał Krysiak

Data wytworzenia: 2018-02-16

Wprowadzający: Paweł Szeligowski

Modyfikujący: Paweł Szeligowski

Data modyfikacji: 2021-08-11

Opublikował: Paweł Szeligowski

Data publikacji: 2018-02-19

Rejestr zmian