Nr RŚD.6220.1.2.2018 z dnia 6.06.2018 r.

Rutki-Kossaki, dnia 06.06.2018r.

RŚD.6220.1.2.2018

ZAWIADOMIENIE

Wójt Gminy Rutki działając na podstawie art. 38 oraz art. 85 ust.3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2017r. poz 1405- j.t. ze zm), zawiadamia że 06.06.2018r. została wydana decyzja RŚD.6220.1.2.2018 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego

na przebudowie i rozbudowie budynku inwentarskiego o pow. zabudowy ok. 843 m2 do ok. 1300m2 , (obsada istniejąca 103 DJP zostanie zwiększona do 160 DJP),budowie płyty gnojowej o pow. 165 m 2 (łącznie z istniejącymi do 400 m2 ), dwóch zbiorników na gnojowicę o pojemności do 320 m3 i 170 m3, budowie zbiornika na ścieki sanitarne o poj. do 10m3 , które będzie realizowane na działce oznaczonej numerem geodezyjnym 74/3, obręb Kossaki-Falki, gmina Rutki.

W związku z powyższym można zapoznać się z treścią wydanej decyzji oraz z dokumentacją sprawy, w tym z postanowieniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku Wydział Spraw Terenowych II w Łomży, oraz opinią Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Zambrowie i opinią Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Ostrołęce, w Urzędzie Gminy Rutki, ul. 11 Listopada 7, 18-312 Rutki-Kossaki, pokój nr 201, w godzinach od 7.00 do 15.00.

Niniejsze zawiadomienie zostaje podane do publicznej wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Rutki, a także przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Rutki oraz w miejscowości Kossaki Falki.

Wójt Teresa Grodzka

Metryka strony

Udostępniający: Gmina Rutki

Wytwarzający/odpowiadający: Małgorzata Gronostajska

Data wytworzenia: 2018-06-06

Wprowadzający: Paweł Dębnicki

Modyfikujący: Paweł Dębnicki

Data modyfikacji: 2018-06-06

Opublikował: Paweł Dębnicki

Data publikacji: 2018-06-06

Rejestr zmian