Nr RŚD.6220.1.8.2017 z dnia 2.01.2018 r.

Rutki-Kossaki, dnia 02.01.2018 r.

 

RŚD.6220.1.8.2017

Z A W I A D O M I E N I E

Wójt Gminy  Rutki stosownie do art. 10 § 1  ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 poz. 1257 –j.t.) zawiadamia strony, że zebrał  już wystarczające dowody i materiały do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, dla przedsięwzięcia pod nazwą „Budowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 679 wraz z drogowymi obiektami inżynierskimi i niezbędną infrastrukturą techniczną na odcinku Łomża –Mężenin”. Przedmiotowe przedsięwzięcie będzie realizowane na terenie Gminy Łomża i Gminy Rutki.

W związku z powyższym przed wydaniem decyzji stronom przysługuje prawo wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań w nieprzekraczalnym  terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia w siedzibie Urzędu Gminy Rutki ul. 11 Listopada 7, 18-312 Rutki-Kossaki, pokój nr 201, Tel. 86 2763174  w godzinach 7.00 – 15.00.   Po tym terminie zostanie wydana decyzja.               

Uwagi i wnioski w przedmiotowej sprawie strony postępowania mogą składać w formie pisemnej, na adres; Urząd Gminy Rutki, ul. 11 Listopada7, 18-312 Rutki-Kossaki, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 5 września 2016r. o usługach  zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz.U. z 2016 r. poz. 1579).

Zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego zawiadomienie stron uważa się za dokonane po upływie 14 dni od daty publicznego ogłoszenia.

Niniejsze zawiadomienie zostaje opublikowane na stronie bip.ug.rutki.wrotapodlasia.pl oraz wywieszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Rutki ul. 11 Listopada 7,   18-312 Rutki-Kossaki, oraz w zainteresowanych sołectwach. Zawiadomienie przesłano również do Urzędu Gminy Łomża.

Wójt

Teresa Grodzka

Metryka strony

Udostępniający: Gmina Rutki

Wytwarzający/odpowiadający: Małgorzata Gronostajska

Data wytworzenia: 2018-01-02

Wprowadzający: Paweł Dębnicki

Modyfikujący: Paweł Dębnicki

Data modyfikacji: 2018-01-02

Opublikował: Paweł Dębnicki

Data publikacji: 2018-01-02

Rejestr zmian