Obwieszczenie o wszczęciu postepowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji środowiskowej na budowę budynku obory

Rutki-Kossaki, dnia 31.05.2021 r.

RŚD. 6220.1.7.2021                                                               

O B W I E S Z C Z E N I E

Zgodnie z art. 49 i art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego  ( Dz.U. z 2021 r. poz. 735) i w związku z art. 73 ust.1 i art. 74 ust. 3, oraz art. 3 ust. 1 pkt 11 ustawy  z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz                    o ocenach oddziaływania na środowisko  (Dz. U. z 2021 r. poz. 247),

Wójt Gminy Rutki  zawiadamia

że dnia 28.05.2021 r. na wniosek Pana Arkadiusza Remigiusza Choińskiego, wszczął postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji  o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na  budowie budynku obory o obsadzie do 140 DJP wraz z budową wewnętrznego zbiornika na gnojowicę   o pojemności do 2500 m 3, budową szczelnego zbiornika na nieczystości ciekłe oraz budowa dwukomorowego silosu na kiszonkę, realizowanego na działce 42/2 obręb Duchny Wieluny.

Celem zapewnienia czynnego udziału w postępowaniu strony mogą zapoznać się   z aktami sprawy w siedzibie Urzędu Gminy Rutki ul. 11 Listopada 7, 18-312 Rutki-Kossaki, pokój nr 111, Tel. 86 2763174  w godzinach 7.00 – 15.00. Uwagi i wnioski  w przedmiotowej sprawie strony postępowania mogą składać w formie pisemnej, na adres; Urząd Gminy Rutki, ul. 11 Listopada 7, 18-312 Rutki-Kossaki.

Jednocześnie zawiadamia się, iż zgodnie z art. 64 ust 1 pkt 1 i 4 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa  w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, Wójt Gminy Rutki  pismem RŚD.6220.1.7.2021 z dnia 28.05. 2021 r. wystąpił do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Zambrowie, Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku Wydział Spraw Terenowych w Łomży oraz do Zarządu Zlewni w Ostrołęce, ul. Poznańska 19 07-409 Ostrołęka o opinię co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanej inwestycji, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby – co do zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

Zgodnie z art. 74 ust. 3 cytowanej wyżej ustawy, jeżeli liczba stron postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przekracza 10, stosuje się przepis art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego.

Ponadto informuję, iż zgodnie z art. 49 kpa, o wszystkich kolejnych czynnościach administracyjnych, strony postępowania  będą informowane obwieszczeniem, zamieszczonym wyłącznie w BIP Urzędu Gminy Rutki, w zakładce Ochrona środowiska.

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego,  zawiadomienie stron postępowania uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane stronom do wiadomości przez  opublikowane na stronie Biuletynu Informacji Publicznej  Urzędu Gminy Rutki ( bip.ug.rutki.wrotapodlasia.pl wywieszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Rutki ul. 11 Listopada 7, 18-312 Rutki-Kossaki, oraz w  miejscowościach  Duchny-Wieliny i Śliwowo Łopienite.

 

Z up. Wójta

Paweł Dębnicki

Zastępca  Wójta

Metryka strony

Udostępniający: Gmina Rutki

Wytwarzający/odpowiadający: Małgorzata Gronostajska

Data wytworzenia: 2021-06-01

Wprowadzający: Paweł Szeligowski

Modyfikujący: Paweł Szeligowski

Data modyfikacji: 2021-06-01

Opublikował: Paweł Szeligowski

Data publikacji: 2021-06-01

Rejestr zmian