Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego.

Na podstawie:

- art. 53 ust. 1 Ustawy z dnia 27 marca 2003 r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2020 r, poz. 293, 471, 782)

- art. 10 i 61 § 4 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2020 r, poz. 256),

z a w i a d a m i a m, że:

w dniu 22.10.2020 r, na wniosek  PGE Dystrybucja S.A. ul. Garbarska 21 A, 20-340 Lublin,  w imieniu którego występuje pełnomocnik – Jan Tokarski zam. Żółtki 43, 16-070 Choroszcz,

zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego pod nazwą:

- Budowa sieci elektroenergetycznej napowietrzno kablowej średniego napięcia SN-15kV.

- Budowa słupa SN-15 kV.

na terenie obejmującym działki:

- obręb Zambrzyce Plewki dz. ozn. nr: 34/1;

- obręb Czochanie Góra dz. ozn. nr: 41/3, 42.

Zgodnie z art. 49 Kodeksu Postępowania administracyjnego, zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

W związku z powyższym informuję, że w terminie 14 dni od daty publicznego ogłoszenia można zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienie w sprawie, składać na piśmie wnioski i zastrzeżenia.

Akta sprawy znajdują się do wglądu w Urzędzie Gminy Rutki ul. 11 Listopada7, 18-312 Rutki-Kossaki – pokój nr 205, tel. 86 2763170, email: mzambrzycka@gminarutki.pl.

Jednocześnie, z uwagi na trwający stan epidemii, zachęcamy klientów Urzędu Gminy do załatwiania spraw bez konieczności osobistej wizyty w Urzędzie, korzystając z możliwości innych środków komunikacji, t.j.: telefon, email, poczta tradycyjna, ePUAP.

Wójt

Dariusz Sławomir Modzelewski

ZAŁĄCZNIKI:

Metryka strony

Udostępniający: Gmina Rutki

Wytwarzający/odpowiadający: Marzena Zambrzycka

Data wytworzenia: 2020-11-02

Wprowadzający: Paweł Szeligowski

Modyfikujący: Paweł Szeligowski

Data modyfikacji: 2020-11-02

Opublikował: Paweł Szeligowski

Data publikacji: 2020-11-02

Rejestr zmian