Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego.

Rutki-Kossaki, dn. 27.05.2021r.

Wójt Gminy Rutki

ul. 11 Listopada 7

18-312 Rutki-Kossaki

 

RG.6733.3.2021

O B W I E S Z C Z E N I E
o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego.

Na podstawie:

- art. 53 ust. 1 Ustawy z dnia 27 marca 2003 r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.  z 2021 r, poz.741, 784)

- art. 10 i 61 § 4 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.  z 2021 r.poz.735),

z a w i a d a m i a m, że:

w dniu 25.05.2021 r, na wniosek Gminy Rutki,  w imieniu której występuje pełnomocnik – Ryszard Zieja prowadzący działalność pod nazwą: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „ZIEJA” Ryszard Zieja ul. Fabryczna 9, 18-400 Łomża

zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego pod nazwą:

- przebudowa istniejącej sieciowej przepompowni ścieków, w tym wymiana pomp, pokrywy, zainstalowanie agregatu prądotwórczego na fundamencie oraz wyciągarki do  podnoszenia pomp na terenie obejmującym działkę nr 90/5, obręb Rutki.

Zgodnie z art. 49 Kodeksu Postępowania administracyjnego, zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

W związku z powyższym informuję, że w terminie 14 dni od daty publicznego ogłoszenia można zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienie w sprawie, składać na piśmie wnioski i zastrzeżenia.

Akta sprawy znajdują się do wglądu w Urzędzie Gminy Rutki ul. 11 Listopada7, 18-312 Rutki-Kossaki – pokój nr 205, tel. 86 2763170, email: mzambrzycka@gminarutki.pl.

Jednocześnie, z uwagi na trwający stan epidemii, zachęcamy klientów Urzędu Gminy do załatwiania spraw bez konieczności osobistej wizyty w Urzędzie, korzystając z możliwości innych środków komunikacji, t.j.: telefon, email, poczta tradycyjna, ePUAP.

 

Wójt

Dariusz Sławomir Modzelewski

Metryka strony

Udostępniający: Gmina Rutki

Wytwarzający/odpowiadający: Marzena Zambrzycka

Data wytworzenia: 2021-05-31

Wprowadzający: Paweł Szeligowski

Modyfikujący: Paweł Szeligowski

Data modyfikacji: 2021-05-31

Opublikował: Paweł Szeligowski

Data publikacji: 2021-05-31

Rejestr zmian