Obwieszczenie o wszczęciu postepowania w sprawie wydania decyzji środowiskowej na wydobycie piasku i żwiru

Rutki-Kossaki, dnia 23.03.2021 r.

 

RŚD. 6220.1.2.2020                                                               

O B W I E S Z C Z E N I E

Zgodnie z art. 49 i art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego  ( Dz.U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm) i w związku z art. 73 ust.1 i art. 74 ust. 3, oraz art. 3 ust. 1 pkt 11 ustawy  z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko  (Dz. U. z 2020 r. poz. 283 z późn.zm.),

Wójt Gminy Rutki  zawiadamia

 że w dniu  18.03.2020 r. na wniosek Arkadiusza Kotowskiego Usługi Transportowe Kopalnia Kruszywa ul. Białostocka 57 A , 18-300 Zambrów , wszczął postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji  o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na  wydobyciu piasku i żwiru ze złoża „Nowe Zalesie”  gmina  Rutki, powiat zambrowski w województwie podlaskim, o powierzchni 1,3 ha i wydobyciu poniżej 20 tys. m3 rocznie, metodą odkrywkową bez użycia materiałów wybuchowych. Przedsięwzięcie będzie realizowane na działce  o numerze geodezyjnym 534 obręb Nowe Zalesie.  

Celem zapewnienia czynnego udziału w postępowaniu strony mogą zapoznać się   z aktami sprawy w siedzibie Urzędu Gminy Rutki ul. 11 Listopada 7, 18-312 Rutki-Kossaki, pokój nr 111, Tel. 86 2763174  w godzinach 7.00 – 15.00. Uwagi i wnioski  w przedmiotowej sprawie strony postępowania mogą składać w formie pisemnej, na adres; Urząd Gminy Rutki, ul. 11 Listopada 7, 18-312 Rutki-Kossaki.

Jednocześnie zawiadamia się, iż zgodnie z art. 64 ust 1 pkt 1 i 4 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa  w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, Wójt Gminy Rutki  pismem RŚD.6220.1.2.2021 z dnia 23.03. 2021 r. wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku Wydział Spraw Terenowych w Łomży oraz do Zarządu Zlewni  w Ostrołęce, ul. Poznańska 19, 07-409 Ostrołęka    o opinię co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanej inwestycji, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby – co do zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

Zgodnie z art. 74 ust. 3 cytowanej wyżej ustawy, jeżeli liczba stron postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przekracza 10, stosuje się przepis art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego.

Ponadto informuję, iż zgodnie z art. 49 kpa, o wszystkich kolejnych czynnościach administracyjnych, strony postępowania  będą informowane obwieszczeniem, zamieszczonym wyłącznie w BIP Urzędu Gminy Rutki, w zakładce Ochrona środowiska.

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego,  zawiadomienie stron postępowania uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane stronom do wiadomości przez  opublikowane na stronie Biuletynu Informacji Publicznej  Urzędu Gminy Rutki ( bip.ug.rutki.wrotapodlasia.pl wywieszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Rutki ul. 11 Listopada 7, 18-312 Rutki-Kossaki, oraz w sołectwie Nowe Zalesie.

 

Wójt

Dariusz Sławomir Modzelewski

Metryka strony

Udostępniający: Gmina Rutki

Wytwarzający/odpowiadający: Małgorzata Gronostajska

Data wytworzenia: 2021-03-24

Wprowadzający: Paweł Szeligowski

Modyfikujący: Paweł Szeligowski

Data modyfikacji: 2021-03-24

Opublikował: Paweł Szeligowski

Data publikacji: 2021-03-24

Rejestr zmian