Obwieszczenie Wójta dot. budowy budynku inwentarskiego w miejscowości Zambrzyce-Plewki

                                                                                               Rutki-Kossaki, dnia 29.03.2021 r.

 

RŚD. 6220.1.3.2020                                                               

O B W I E S Z C Z E N I E

Zgodnie z art. 49 i art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego  ( Dz.U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm) i w związku z art. 73 ust.1 i art. 74 ust. 3, oraz art. 3 ust. 1 pkt 11 ustawy  z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz  o ocenach oddziaływania na środowisko  (Dz. U. z 2021 r. poz. 247),

Wójt Gminy Rutki  zawiadamia

 że dnia 23.03.2020 r. na wniosek Pana Dawida Zambrzyckiego, wszczął postępowanie administracyjne    w sprawie wydania decyzji  o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku inwentarskiego: obory na głębokiej ściółce, dla docelowej obsady do 100 DJP, na działce o numerze geodezyjnym 59/1 położonej w miejscowości Zambrzyce-Plewki, gmina Rutki

Celem zapewnienia czynnego udziału w postępowaniu strony mogą zapoznać się   z aktami sprawy w siedzibie Urzędu Gminy Rutki ul. 11 Listopada 7, 18-312 Rutki-Kossaki, pokój nr 111, Tel. 86 2763174  w godzinach 7.00 – 15.00. Uwagi i wnioski  w przedmiotowej sprawie strony postępowania mogą składać w formie pisemnej, na adres; Urząd Gminy Rutki,  ul. 11 Listopada 7, 18-312 Rutki-Kossaki.

Jednocześnie zawiadamia się, iż zgodnie z art. 64 ust 1 pkt 1 i 4 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa  w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, Wójt Gminy Rutki  pismem RŚD.6220.1.3.2021 z dnia 29.03. 2021 r. wystąpił do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Zambrowie, Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku Wydział Spraw Terenowych w Łomży oraz do Zarządu Zlewni w Ostrołęce, ul. Poznańska 19 07-409 Ostrołęka o opinię co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanej inwestycji, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby – co do zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

Zgodnie z art. 74 ust. 3 cytowanej wyżej ustawy, jeżeli liczba stron postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przekracza 10, stosuje się przepis  art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego.

Ponadto informuję, iż zgodnie z art. 49 kpa, o wszystkich kolejnych czynnościach administracyjnych, strony postępowania  będą informowane obwieszczeniem, zamieszczonym wyłącznie w BIP Urzędu Gminy Rutki, w zakładce Ochrona środowiska.

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego,  zawiadomienie stron postępowania uważa się za dokonane po upływie14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane stronom do wiadomości przez  opublikowane na stronie Biuletynu Informacji Publicznej  Urzędu Gminy Rutki ( bip.ug.rutki.wrotapodlasia.pl wywieszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Rutki ul. 11 Listopada 7, 18-312 Rutki-Kossaki, oraz w  miejscowościach  Zambrzyce -Plewki i Czochanie Góra

Metryka strony

Udostępniający: Gmina Rutki

Wytwarzający/odpowiadający: Małgorzata Gronostajska

Data wytworzenia: 2021-03-30

Wprowadzający: Paweł Szeligowski

Modyfikujący: Paweł Szeligowski

Data modyfikacji: 2021-03-30

Opublikował: Paweł Szeligowski

Data publikacji: 2021-03-30

Rejestr zmian