Obwieszczenie dotyczące budowy sieci gazowej rozdzielczej średniego ciśnienia dla potrzeb budownictwa mieszkaniowego

Rutki-Kossaki, 16.12.2020r.

RG.6733.4.2020

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 256) zawiadamiam, że w dniu 16.12.2020 r. wydałem decyzję znak: RG.6733.4.2020 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pod nazwą:

- budowa sieci gazowej rozdzielczej średniego ciśnienia dla potrzeb budownictwa mieszkaniowego, na terenie obejmującym działki: 

- obręb Rutki dz. nr: 101/1, 101/2, 119/1, 130/3, 772/3, 772/4, 781/1,

Odwołanie od decyzji można wnieść w terminie 14 dni od daty doręczenia niniejszego obwieszczenia. Upływ 14 dni, w ciągu których obwieszczenie było dostępne publicznie powoduje, że czynność doręczenia niniejszego zawiadomienia uważa się za dokonaną ze skutkiem prawnym.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane stronom do wiadomości przez zamieszczenie:

— na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Rutki  bip.ug.rutki.wrotapodlasia.pl,

— na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Rutki,

Akta sprawy znajdują się do wglądu w Urzędzie Gminy Rutki ul. 11 Listopada7, 18-312 Rutki-Kossaki – pokój nr 205, tel. 86 2763170.

Jednocześnie, z uwagi na trwający stan epidemii, zachęcamy klientów Urzędu Gminy do załatwiania spraw bez konieczności osobistej wizyty w Urzędzie, korzystając z możliwości innych środków komunikacji, t.j.: telefon, email, poczta tradycyjna, ePUAP.

Wójt

Dariusz Sławomir Modzelewski

Metryka strony

Udostępniający: Gmina Rutki

Wytwarzający/odpowiadający: Marzena Zambrzycka

Data wytworzenia: 2020-12-16

Wprowadzający: Paweł Szeligowski

Modyfikujący: Paweł Szeligowski

Data modyfikacji: 2020-12-16

Opublikował: Paweł Szeligowski

Data publikacji: 2020-12-16

Rejestr zmian