Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - „Budowa instalacji fotowoltaicznej na terenie działki o numerze ewidencyjnym 256, obręb Rutki, położonej w gminie Rutki”

Rutki-Kossaki, dnia 16.11.2020r.

 RŚD.6220.1.17.2020

OBWIESZCZENIE

O WYDANIU DECYZJI O  ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH

 

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego  ( Dz.U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm. ) oraz w związku z art 74 ust. 3, art. 3 ust. 1 pkt 11, art. 38 oraz art. 85 ust. 3  ustawy  z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko  (Dz. U. z 2020 r. poz. 283 z późn. zm.), Wójt Gminy Rutki zawiadamia że  16 listopada 2020r. została wydana decyzja  RŚD.6220.1.17.2020 o środowiskowych uwarunkowaniach, dla przedsięwzięcia pod nazwą „Budowa instalacji fotowoltaicznej na terenie działki o numerze ewidencyjnym 256, obręb  Rutki, położonej w gminie Rutki”,

Od ww. decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łomży za pośrednictwem Wójta Gminy Rutki w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia .

Z  treścią wydanej decyzji oraz  z dokumentacją sprawy, w tym z opinią Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku  Wydział Spraw Terenowych II w Łomży,  opinią Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Zambrowie oraz , Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Dyrektor Zarządu Zlewni w Ostrołęce, można zapoznać się w Urzędzie Gminy Rutki, ul. 11 Listopada 7,  8-312 Rutki-Kossaki, pokój nr 111, w godzinach od 7.00 do 15.00.

Zgodnie z art. 74 ust. 3 cytowanej wyżej ustawy, jeżeli liczba stron postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przekracza 10, stosuje się przepis art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego.

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego,  zawiadomienie  stron postępowania uważa się za dokonane po upływie

14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane stronom do wiadomości przez  opublikowanie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Rutki ( bip.ug.rutki.wrotapodlasia.pl wywieszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Rutki ul. 11 Listopada 7, 18-312 Rutki-Kossaki, oraz w sołectwie wsi Rutki-Kossaki.

Wójt

Dariusz Sławomir Modzelewski

Metryka strony

Udostępniający: Gmina Rutki

Wytwarzający/odpowiadający: Małgorzata Gronostajska

Data wytworzenia: 2020-11-16

Wprowadzający: Paweł Szeligowski

Modyfikujący: Paweł Szeligowski

Data modyfikacji: 2020-11-16

Opublikował: Paweł Szeligowski

Data publikacji: 2020-11-16

Rejestr zmian