Zawiadomienie dotyczące budowy budynku inwentarskiego: obory na głębokiej ściółce, dla docelowej obsady do 100 DJP

Rutki-Kossaki, dnia  13.05.2021 r.

RŚD.6220.1.3.2021

 

ZAWIADOMIENIE

 Wójt Gminy  Rutki stosownie do art. 10 § 1  ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (  Dz.U. z 2021 r. poz. 735 )  zawiadamia strony, że zebrał  już wystarczające dowody i materiały do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, dla przedsięwzięcia  polegającego na  budowie budynku inwentarskiego: obory na głębokiej ściółce, dla docelowej obsady do 100 DJP, na działce o numerze geodezyjnym 59/1 położonej w miejscowości Zambrzyce-Plewki, gmina Rutki.

W związku z powyższym przed wydaniem decyzji stronom przysługuje prawo wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań  w nieprzekraczalnym  terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia w siedzibie Urzędu Gminy Rutki ul. 11 Listopada 7, 18-312 Rutki-Kossaki, pokój nr 111, tel. 86 2763174  w godzinach 7.00 – 15.00.   Po tym terminie zostanie wydana decyzja.               

Uwagi i wnioski w przedmiotowej sprawie strony postępowania mogą składać w formie pisemnej, na adres; Urząd Gminy Rutki, ul. 11 Listopada7, 18-312 Rutki-Kossaki, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 5 września 2016r. o usługach  zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz.U. z 2019 r. poz. 162 ze zm.)

Zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego zawiadomienie stron uważa się za dokonane po upływie 14 dni od daty publicznego ogłoszenia.

Niniejsze zawiadomienie zostaje podane stronom do wiadomości przez  opublikowane na stronie Biuletynu Informacji Publicznej  Urzędu Gminy Rutki ( bip.ug.rutki.wrotapodlasia.pl wywieszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Rutki ul. 11 Listopada 7, 18-312 Rutki-Kossaki, oraz w  miejscowościach  Zambrzyce -Plewki i Czochanie Góra

 

Metryka strony

Udostępniający: Gmina Rutki

Wytwarzający/odpowiadający: Małgorzata Gronostajska

Data wytworzenia: 2021-05-14

Wprowadzający: Paweł Szeligowski

Modyfikujący: Paweł Szeligowski

Data modyfikacji: 2021-05-14

Opublikował: Paweł Szeligowski

Data publikacji: 2021-05-14

Rejestr zmian