Zawiadomienie dotyczące wydobycia piasku i żwiru ze złoża „Nowe Zalesie” gmina Rutki

Rutki-Kossaki, dnia  13.05.2021 r.

RŚD.6220.1.2.2021

 

ZAWIADOMIENIE 

 

Wójt Gminy  Rutki stosownie do art. 10 § 1  ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (  Dz.U. z 2021 r. poz. 735 )  zawiadamia strony, że zebrał  już wystarczające dowody i materiały do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, dla przedsięwzięcia polegającego na  wydobyciu piasku i żwiru ze złoża „Nowe Zalesie”  gmina  Rutki, powiat zambrowski w województwie podlaskim, o powierzchni 1,3 ha i wydobyciu poniżej 20 tys. m3 rocznie, metodą odkrywkową bez użycia materiałów wybuchowych.

W związku z powyższym przed wydaniem decyzji stronom przysługuje prawo wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań w nieprzekraczalnym  terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia  w siedzibie Urzędu Gminy Rutki ul. 11 Listopada 7, 18-312 Rutki-Kossaki, pokój nr 111, tel. 86 2763174  w godzinach 7.00 – 15.00.   Po tym terminie zostanie wydana decyzja.               

Uwagi i wnioski w przedmiotowej sprawie strony postępowania mogą składać w formie pisemnej, na adres; Urząd Gminy Rutki, ul. 11 Listopada7, 18-312 Rutki-Kossaki, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 5 września 2016r. o usługach  zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz.U. z 2019 r. poz. 162 ze zm.)

Zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego zawiadomienie stron uważa się za dokonane po upływie 14 dni od daty publicznego ogłoszenia.

Niniejsze zawiadomienie zostaje opublikowane na stronie bip.ug.rutki.wrotapodlasia.pl oraz wywieszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Rutki ul. 11 Listopada 7, 18-312 Rutki-Kossaki , oraz w sołectwie wsi Nowe Zalesie.

Metryka strony

Udostępniający: Gmina Rutki

Wytwarzający/odpowiadający: Małgorzata Gronostajska

Data wytworzenia: 2021-05-13

Wprowadzający: Paweł Szeligowski

Modyfikujący: Paweł Szeligowski

Data modyfikacji: 2021-05-13

Opublikował: Paweł Szeligowski

Data publikacji: 2021-05-13

Rejestr zmian