ZAPYTANIE OFERTOWE

ZAPYTANIE OFERTOWE NA ZADANIE:

„WYNAJEM, DOSTAWA I MONTAŻ  DEKORACJI ŚWIĄTECZNYCH DLA GMINY RUTKI”

I. Przedmiot zamówienia:

Zadanie polega na wydzierżawieniu (wynajęciu) na okres od 15 grudnia 2017 r. do 14 stycznia 2018 r. następujących dekoracji:

  • dekoracji 1 choinki o wysokości 5 m i szerokości 3 m, oferta ma zawierać propozycję dekoracji na choince żywej usytuowanej na rynku w miejscowości Rutki-Kossaki.
  • dekoracji przestrzennych w technologii LED montowanych na słupach oświetleniowych, światło kolorowe – 10 sztuk.
  • konstrukcji dekoracji przestrzennej o wysokości 2-3 metrów w formie bombki/innej konstrukcji świątecznej z oświetleniem w technologii LED, miejsce montażu rynek w miejscowości Rutki-Kossaki.

Uwaga:

Oferta musi zawierać (jako odrębna pozycja) koszt montażu i demontażu powyższych konstrukcji. Należy podać jakie są niezbędne materiały pomocnicze oraz rodzaj i ilość balastu (lub dostarczyć taki balast wraz z wydzierżawianymi konstrukcjami). Balast ma zapewnić stabilność tych konstrukcji podczas silnych wiatrów. Oferowane dekoracje muszą spełniać wymogi odpowiedniej klasy ochronności.

II. Termin realizacji

Początek dostarczania wydzierżawianych dekoracji to 15 grudnia 2017 r. Dekoracje mają być tak dostarczone, aby koniec ich  montażu był technicznie możliwy przed 20 grudnia 2017 r.

III. Opis warunków udziału w postępowaniu

O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki: Posiadają na własność i mają w ciągłej dyspozycji proponowane dekoracje, posiadają środki umożliwiające dostawę i odbiór dekoracji, posiadają środki techniczne i materiałowe umożliwiające  niezwłoczną wymianę niesprawnych dekoracji lub ich elementów.

Kryterium oceny ofert

  • cena brutto – 100%

Do oferty należy załączyć rysunki choinki, bombki, dekoracji słupowych wraz z wymiarami. Oferta zostanie odrzucona w przypadku gdy zaoferowane dekoracje nie będą odpowiadały wymaganiom i oczekiwaniom Zamawiającego.

Termin składania ofert: do 6 grudnia 2017 r. do godziny 13:00

Ofertę w  formie „Formularza ofertowego” zawierającą cenę brutto zadania proszę przesłać e-mailem na adres:  akrajewski@gminarutki.pl

wraz załącznikami:

  • Rysunki (dane katalogowe oferowanych elementów i konstrukcji).
  • Wypełniony w formie skanu Formularz ofertowy z zestawieniem oferowanych elementów i konstrukcji z cenami jednostkowymi.

Oświadczam, że zapoznałem się z treścią niniejszego Zapytania Ofertowego:   …….…………………….

                                                                                                              podpis Wykonawcy

 Wójt

Teresa Grodzka

Metryka strony

Udostępniający: Gmina Rutki

Wytwarzający/odpowiadający: Andrzej Krajewski

Data wytworzenia: 2017-11-29

Wprowadzający: Paweł Dębnicki

Modyfikujący: Paweł Dębnicki

Data modyfikacji: 2017-11-30

Opublikował: Paweł Dębnicki

Data publikacji: 2017-11-30

Rejestr zmian