Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na usługę polegającą na wyłapywaniu bezdomnych psów z terenu Gminy Rutki, ich transporcie oraz utrzymaniu w schronisku dla zwierząt wraz z usługami powiązanymi

Rutki-Kossaki, dnia  17.12.2020 r.

RŚD.271.17.2020

ZAPYTANIE OFERTOWE

I. Zamawiający

Gmina Rutki, ul. 11 Listopada 7, 18-312 Rutki-Kossaki,

tel. 86 276 31 61

Faks: 862763160

bip.ug.rutki.wrotapodlasia.pl

e-mail: sekretariat@gminarutki.pl

REGON: 450670284

NIP: 7231629730

Zaprasza do złożenia oferty cenowej na realizację zadania pn.:

"Usługi polegające na wyłapywaniu bezdomnych psów z terenu Gminy Rutki, ich transporcie oraz utrzymaniu w schronisku dla zwierząt wraz z usługami powiązanymi”, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami   i zasadami

II. Przedmiot zamówienia obejmuje:

1) 24 godzinną gotowość  (7 dni w tygodniu ) do odłowu i transportu zwierząt, w uzasadnionych  i uzgodnionych z zamawiającym przypadkach wymagany czas reakcji może być przedłużony do 48 godzin) ;

2) wyłapywanie  w sposób humanitarny bezdomnych psów z terenu gminy Rutki po otrzymaniu zgłoszenia od pracownika Urzędu (czas reakcji: 24 h licząc od otrzymania zgłoszenia, z zastrzeżeniem, że w uzasadnionych i uzgodnionych z Zamawiającym  przypadkach wymagany czas reakcji może być przedłużony do 48 godzin) i transport do schroniska, a w przypadkach koniecznych do zakładu weterynaryjnego po uzgodnieniu z zamawiającym.

3) odławianie i transport bezdomnych zwierząt urządzeniami i środkami, które nie powodują zagrożenia dla zdrowia zwierząt, nie zadają cierpienia, a także nie stwarzają zagrożenia dla bezpieczeństwa i porządku publicznego,

4) powierzenie prac objętych przedmiotem umowy pracownikom posiadającym wymagane do tego kwalifikacje i uprawnienia oraz zaopatrzenia ich w odpowiedni sprzęt zapewniający bezpieczeństwo;

5) zapewnienia we własnym zakresie zaplecza organizacyjnego, personalnego i narzędzi koniecznych do wykonania przedmiotu umowy;

6) umieszczenie odłowionych psów w schronisku oraz zapewnienie zwierzętom przebywającemu w schronisku odpowiedniej opieki, wyżywienia, nadzoru weterynaryjnego, profilaktyki i leczenia,

7) sterylizacji lub kastracji psów w schronisku (przy czym o konieczności wykonania zabiegu decyduje lekarz weterynarii),

8) poszukiwania właścicieli dla bezdomnych zwierząt,

9) usypianie ślepych miotów,

10) zachowania bezpieczeństwa, porządku i czystości podczas realizacji przedmiotu umowy;

11) prowadzenie ewidencji odłowionych, padłych i oddanych do adopcji psów z terenu gminy Rutki, poprzez niezwłoczne założenie karty ewidencyjnej z danymi pozwalającymi bezbłędnie zidentyfikować psa  (płeć, wiek, rasa , kondycja, zdjęcie, numer ewidencyjny, informacje o miejscu i czasie odłowienia, oraz informacje dotyczące adopcji i przeprowadzonych zabiegów weterynaryjnych,

12) Wykonawca do faktury dołączy dokument potwierdzający przyjęcia psa do schroniska wraz z jego numerem ewidencyjnym, oraz prześle pocztą elektroniczną na adres mgronostajska@gminarutki.pl jego zdjęcie

13) Wykonawca zobowiązany  jest do sporządzenia, po zakończonym kwartale, sprawozdawczości obejmującej ilość przyjętych zwierząt z terenu gminy Rutki oraz informacji o dalszym ich losie ( adopcji, upadku, ucieczce).

14) Planowana do odbioru liczba psów około 24 sztuk.

15) Zamawiający dopuszcza możliwość zwiększenia lub zmniejszenia liczby psów planowanych do odłowu bez zmiany warunków wynagrodzenia.

16) Wyłapywanie i utrzymywanie zwierząt w schronisku dla bezdomnych zwierząt odbywać będzie zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym zgodnie z ustawą z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz.U. z 2020 r. poz. 638), rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 sierpnia 1998 r. w sprawie zasad i warunków wyłapywania bezdomnych zwierząt (Dz.U. z 1998 r. Nr 116, poz. 753).

17) Zamawiającemu przysługuje prawo przeprowadzenia kontroli prawidłowości świadczenia usługi, także w miejscu prowadzenia działalności wykonawcy.

 

III. Wykonawca składający ofertę w niniejszym postępowaniu powinien  prowadzić zarejestrowaną działalność obejmującą przedmiot zamówienia ;

IV. Termin realizacji: Od 1 stycznia 2021 do 31 grudnia  2021 r.

V. Zaoferowana cena powinna uwzględniać wykonanie wszystkich prac i czynności objętych przedmiotem zamówienia.

VI. Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty: najniższa cena - 100%

VII. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.

 1. Oferta ( Załącznik Nr 1) powinna być przesłana za pośrednictwem poczty, kuriera,  lub złożona osobiście w Urzędzie Gminy Rutki, ul. 11 Listopada 7, 18-312 Rutki-Kossaki w pokoju nr 207 (sekretariat).
 2. Termin składania ofert upływa w dniu 28.12.2020 r. godz. 10:00.
 3. Decyduje data wpływu do Zamawiającego.
 4. Oferta powinna być sporządzona na papierze, opatrzona pieczątką firmową, posiadać datę sporządzenia oraz powinna być podpisana przez oferenta.
 5. Cena za wykonanie zamówienia jest ceną ryczałtową i obejmuje wszystkie koszty niezbędne do całkowitego i efektywnego wykonania zamówienia.
 6. Ofertę należy umieścić w kopercie zabezpieczając jej nienaruszalność do terminu otwarcia. Koperta powinna być zaadresowana według poniższego wzoru:
  Urząd Gminy Rutki
  ul. 11 Listopada 7
  18-312 Rutki-Kossaki
  Oferta na zadanie: "Usługi polegające na wyłapywaniu bezdomnych psów z terenu Gminy Rutki, ich transporcie oraz utrzymaniu w schronisku dla zwierząt wraz z usługami powiązanymi”,
 7. Oferty nie spełniające warunków określonych w pkt. IX niekompletne, złożone w innej formie niż wskazane w niniejszym zapytaniu ofertowym lub złożone po terminie zostaną odrzucone.
 8. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie zamawiającego Urzędzie Gminy Rutki, 11 Listopada 7, 18-312 Rutki-Kossaki, pok. 112 w dniu 28.12.2020 r. o godziny 10:30

 VIII. Informacje dodatkowe:

 1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego postępowania bez podania uzasadnienia, a także do pozostawienia postępowania bez wyboru oferty.
 2. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów postępowania.
 3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
 4. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę zgodną z zapytaniem.
 5. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca składając ofertę uwzględnił wszystkie pozycje określone w zapytaniu ofertowym.
 6. Jeżeli w niniejszym postępowaniu nie będzie można dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający zastrzega sobie możliwość wezwania do złożenia oferty dodatkowej.
 7. Złożenie oferty nie zapewnia uzyskania zlecenia na wykonanie w/w zamówienia.
 8. Osoba upoważniona do kontaktu z Wykonawcami –  Małgorzata Gronostajska,  tel. 86 276 31 74,  e-mail: mgronostajska@gminarutki.pl
 9. Informacja z wyboru Wykonawcy zostanie podana na stronie internetowej Gminy Rutki: http://bip.ug.rutki.wrotapodlasia.pl/

Zastępca Wójta

Paweł Dębnicki

Metryka strony

Udostępniający: Gmina Rutki

Wytwarzający/odpowiadający: Małgorzata Gronostajska

Data wytworzenia: 2020-12-17

Wprowadzający: Paweł Szeligowski

Modyfikujący: Paweł Szeligowski

Data modyfikacji: 2020-12-18

Opublikował: Paweł Szeligowski

Data publikacji: 2020-12-17

Rejestr zmian