ROCZNA ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY RUTKI ZA 2016 R.

ROCZNA  ANALIZA

STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI

NA TERENIE GMINY RUTKI

ZA 2016 R.

 

RUTKI – KOSSAKI

Kwiecień 2017

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI W GMINIE RUTKI  ZA 2016R

Spis treści :

  1. Cel przygotowania analizy
  2. Ogólna charakterystyka systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie gminy Rutki
  3. Ilość zebranych odpadów komunalnych na terenie Gminy Rutki
  4. Możliwość przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania w 2016roku
  5. Osiągnięte poziomu recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku poszczególnych frakcji odpadów w 2016r.
  6. Koszty poniesione w związku z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w 2016r.
  7. Liczba nieruchomości objętych gminnym systemem gospodarowania odpadami komunalnymi w roku 2016
  8. Potrzeby inwestycyjne związane z funkcjonowaniem systemu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy
  9. Wnioski

 1. Cel przygotowania analizy

Roczna analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy Rutki za rok 2016. została sporządzona  w celu realizacji zobowiązań nałożonych na organ wykonawczy gminy przez obowiązujące w Polsce prawo w zakresie gospodarki odpadami.

Analiza ta ma zweryfikować możliwości techniczne i organizacyjne gminy w zakresie możliwości przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania, a także potrzeb inwestycyjnych, kosztów systemu gospodarowania odpadami komunalnym. Ma również dostarczyć informacji o liczbie mieszkańców, liczbie właścicieli nieruchomości, którzy nie wykonują obowiązków określonych  w ustawie,  a także ilości odpadów komunalnych wytwarzanych na terenie gminy, a w szczególności   zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów przeznaczonych do składowania, odbieranych z terenu gminy. Głównym celem analizy jest dostarczenie niezbędnych informacji dla stworzenia efektywnego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

Podstawą prawną do sporządzenia niniejszej analizy jest ustawa z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu i porządku w gminach (Dz.U. z 2016r. poz. 250 ze zm.).

2. Ogólna charakterystyka systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie gminy Rutki.

Na terenie Gminy Rutki nie zmienił się system odbierania odpadów komunalnych, nadal są one   zbierane  w sposób selektywny i obejmują następujące frakcje:

1)  papier i tektura;

2 ) metal;

3) szkło;

4) tworzywa  sztuczne;

5) opakowania wielomateriałowe;

6) odpady ulegające biodegradacji, w tym odpady opakowaniowe ulegające biodegradacji;

7) przeterminowane leki i chemikalia;

8) zużyte baterie i akumulatory,

9) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,

10) meble i inne odpady wielkogabarytowe,

11) odpady budowlane i rozbiórkowe,

12) zużyte opony

13) odpady zielone

14) odpady zmieszane(niesegregowane)

Pojemniki do gromadzenia odpadów zapewnia właściciel nieruchomości. Worki na odpady zbierane selektywnie zapewnia przedsiębiorca odbierający odpady.

W zabudowie jednorodzinnej i zagrodowej odpady  zmieszane i  zebrane selektywnie są odbierane co miesiąc.

W zabudowie wielorodzinnej odpady zmieszane i zebrane selektywnie są odbierane co dwa tygodnie.

Na terenie Gminy Rutki w miejscowości Rutki-Kossaki przy ul. Tartak Stary 32 D funkcjonuje Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych zwanych w skrócie PSZOK,. Punkt otwarty jest co druga sobota miesiąca od godziny 9.00 do 17.00.

Do tego punktu mieszkańcy mogą przekazywać:  chemikalia, zużyte  baterie i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble i inne odpady wielkogabarytowe, odpady budowlane i rozbiórkowe powstałe w wyniku robot niewymagających pozwolenia na budowę lub zgłoszenia do organu administracji architektoniczno-budowlanej, zużyte opony, odpady zielone.

Meble i inne odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z terenu nieruchomości zamieszkałej, odbierane były przez przedsiębiorcę w czasie zbiórek prowadzonych akcyjnie (dwa razy w roku). O terminie i sposobie odbioru odpadów mieszkańcy zostali powiadomieni prze przedsiębiorcę.

W okresie między „wystawkami” mieszkańcy mogli własnym transportem dowieźć odpady do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Rutkach –Kossakach, przy ul. Tartak Stary 32 D.

W dwóch aptekach działających w miejscowości Rutki-Kossaki, znajdują się pojemniki do których mieszkańcy wrzucali przeterminowane leki.

W szkołach w miejscowościach  Kołomyja, Grady-Woniecko i w Rutkach Kossakach znajdują się pojemniki na zużyte baterie.

3. Ilość zebranych odpadów  komunalnych na terenie Gminy Rutki

Kod odebranych odpadów komunalnych

Rodzaj odebranych odpadów komunalnych

Masa odebranych odpadów komunalnych

(Mg)

200301

Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne

812,29

200399

 

Odpady komunalne nie wymienione w innych  podgrupach

13,40

200307

Odpady

Wielkogabarytowe

25,50

200136

Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 200121, 200123 i 201035

0,34

150104

 Opakowania z metali

0,80

15 01 06

Zmieszane odpady opakowaniowe

33,83

15 01 07

Opakowania ze szkła

17,47

170107

Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych  i elementów wyposażenia inne niż wymienione w 170106*

80,10

200108

 

Odpady kuchenne ulegające biodegradacji

21,90

200132

leki inne niż 200131

0,02

 

Razem

1005,67

 

Udział odpadów powstałych po mechaniczno-biologicznym przetworzeniu zmieszanych odpadów przekazanych do składowania (kod 19 12 12) w stosunku do ogólnej ilości odpadów zmieszanych  za 2016r.  w ZPiUO w Czerwonym Borze,  wyniósł średnio 22,45 %, co stanowi około 182 Mg.

4. Możliwość przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania w 2016roku.

Na terenie Gminy Rutki nie ma możliwości przetwarzania odpadów komunalnych. Wszystkie odpady nieselektywnie zebrane przekazywane były do Zakładu Przetwarzania i Unieszkodliwiania Odpadów w Czerwonym Borze.

5. Osiągnięte poziomy recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku poszczególnych frakcji odpadów w 2015r.

Gmina Rutki osiągnęła następujące poziomy:

- poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania , był prawidłowy i wyniósł  -  30,88%

- poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła, wyniósł  16,70%, niestety nie osiągnęliśmy wymaganego progu 18%

- poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych był prawidłowy i wyniósł  -100 %

6. Koszty poniesione w związku z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w 2016r.

Wszystkie koszty związane z wdrażaniem oraz obsługą systemu ( w tym również koszty poniesione w związku z odbieraniem, odzyskiem, recyklingiem i unieszkodliwianiem odpadów komunalnych.

 Wydatki poniesione przez Gminę Rutki w 2016r związane z realizacją zadania „Gospodarka odpadami komunalnymi”

Lp.

Nazwa zadania

Kwota w zł

1.

Wynagrodzenie pracowników (wynagrodzenie  brutto wraz ze składkami na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy)

93 922,63

2.

Szkolenia pracowników

992,00

3.

Zakup materiałów biurowych, art. BHP, niszczarka

2591,36

4.

Opłata za badanie okresowe pracowników

160,00

5.

Opłata za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych  w tym obsługa  Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Rutkach- Kossakach

274 887,92

6.

Opłata za usługi telekomunikacyjne

4000,00

7

Opłata za usługi pocztowe

1143,20

8.

Usługi informatyczne – aktualizacja oprogramowania

5 724,76

9.

Refundacja kosztów opłaty komorniczej i przelewów

225,41

10.

Ubezpieczenie sprzętu komputerowego

35,14

11.

Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

1 937,24

12.

Zakup sprzętu komputerowego

5 279,00

 

Razem wydatki za rok 2016

390 898,66

 

W stosunku  do właścicieli nieruchomości, którzy zalegają z wnoszeniem opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wysyłane są upomnienia oraz wystawiane tytuły wykonawcze. W roku 2016 wysłano 77 upomnień  ( o połowę mniej niż w roku ubiegłym)  oraz wystawiono 22 tytuły wykonawcze.

7. Liczba nieruchomości objętych gminnym systemem gospodarowania odpadami komunalnymi w roku 2016

Gminnym systemem gospodarowania odpadami komunalnymi w 2016r, objęto  1141 nieruchomości zamieszkałych, w tym 562 nieruchomości prowadzi selektywną zbiórkę odpadów komunalnych a  579 zadeklarowała system mieszany. Poza tym z 58 nieruchomości niezamieszkałych są odbierane odpady przez przedsiębiorców posiadających wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości. Liczba mieszkańców na terenie  Gminy  Rutki (stan na 31.12.2016r.) wyniosła 5713.

8. Potrzeby inwestycyjne związane z funkcjonowaniem systemu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy.

W 2016r nie zrealizowano żadnych zadań inwestycyjnych związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi.

9. Wnioski

Wprowadzony system odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych na terenie  Gminy Rutki działa sprawnie.  Odpady są odbierane od mieszkańców zgodnie z zatwierdzonym  harmonogramem.  Niewłaściwy  odbiór odpadów jest na bieżąco  zgłaszany wykonawcy lub do pracowników Urzędu Gminy Rutki.  Zgłaszane wnioski i problemy są brane  pod uwagę  i rozwiązywane. Gmina Rutki za 2016r nie  osiągnęła poziomy recyklingu, przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła. Dlatego musimy podjąć akcję edukacyjną wśród mieszkańców  w celu zachęcenia ich do prowadzenia segregacji  odpadów.

Wójt

Teresa Grodzka

Metryczka

Udostępniający: Gmina Rutki

Wytwarzający/odpowiadający: Małgorzata Gronostajska

Data wytworzenia: 2017-09-29

Wprowadzający: Paweł Dębnicki

Data modyfikacji: 2017-09-29

Opublikował: Paweł Dębnicki

Data publikacji: 2017-09-29