JEDNOSTKI POMOCNICZE

Sołectwo tworzy rada gminy w formie uchwały, na zasadach określonych w statucie gminy.

Organizację i zakres działania jednostki pomocniczej określa rada gminy odrębnym statutem, po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami. Statut jednostki pomocniczej określa w szczególności:

  1. Nazwę i obszar jednostki pomocniczej.
  2. Zasady i tryb wyborów organów jednostki pomocniczej.
  3. Organizację i zadania organów jednostek pomocniczych.
  4. Zakres zadań przekazywanych jednostce przez gminę oraz sposób ich realizacji.
  5. Zakres i formy kontroli oraz nadzoru organów gminy nad działalnością organów jednostki pomocniczej.

Organem uchwałodawczym sołectwa jest zebranie wiejskie.

Organami sołectwa, wybieranymi na okres kadencji są:

  1. Sołtys, jako organ wykonawczy sołectwa.
  2. Rada sołecka, jako organ wspomagający działalność sołtysa.

Kadencja trwa 4 lata i kończy się z chwilą wyboru nowych organów. Nadzór nad działalnością sołectw sprawuje rada gminy i wójt.

Więcej informacji: Statut Gminy

Sołtysi Gminy Rutki:

 

Lp.

 

Nazwisko i imię

 

Nazwa miejscowości

1

Zambrzycka Bogusława

Czochanie-Góra 23

2

Gosk Kazimierz

Dębniki

3

Piszczatowski Roman

Dobrochy 3

4

Dąbrowski Krzysztof

Duchny-Wieluny 8

5

Grodzka Agnieszka

Górskie Ponikły- Stok 28

6

Jacewicz Mirosław

Grądy Woniecko 8/7

7

Gosk Romuald

Gronostaje-Puszcza 10

8

Ożarowski Bogdan

Jawory-Klepacze 25

9

Kowalewska Monika

Kalinówka Bystry 1

10

Duchnowska Beata

Kalinówka Wielobory

11

Mażewski Michał

Kalinówka-Basie 33

12

Łuba Ryszard

Kałęczyn Walochy 

13

Wilczewski Łukasz

Kołomyja 4

14

Zienkiewicz Alina

Kołomyjka 29

15

Kuczyński Stanisław

Kossaki Ostatki

16

Gosk Henryk

Kossaki-Falki 11

17

Grodzki Zygmunt

Kossaki-Nadbielne

18

Babińska Anna

Mężenin 25

19

-

Mieczki

20

Modzelewski Karol

Modzele-Górki 14

21

Zaniewski Daniel

Nowe Zalesie 6

22

Krasowski Wiktor

Nowe Zambrzyce 5

23

Zięba Maria

Olszewo- Przyborowo

24

Kłosek Robert

Ożarki- Olszanka

25

Krajewski Artur

Ożary Wielkie

26

Godlewski Dariusz

Pęsy-Lipno 9

27

Strzelecki Józef

Pruszki Wielkie 21

28

Kossakowski Zdzisław

Rutki- Kossaki, ul. Krótka 2

29

Gołaszewski Andrzej Lech

Stare Zalesie 11

30

Krzewski Lech

Stare Zambrzyce 1

31

Grodzki Piotr

Szlasy Lipne

32

Ciborowski Witold

Szlasy Łopienite 13

33

Łapińska Anna

Szlasy- Mieszki

34

Śliwowski Wacław

Śliwowo Łopienite 25

35

Świętkowski Czesław

Świątki- Wiercice

36

Wiśniewski Krzysztof

Walochy Mońki 8

37

Święcki Karol

Wybrany

38

Maleszewski Bogdan

Zambrzyce Jankowo

39

Zambrzycki Wojciech

Zambrzyce Kapusty 10

40

Kłosek Włodzimierz

Zambrzyce Króle

41

Zambrzycki Wiesław

Zambrzyce Plewki 5

Metryczka

Udostępniający: Gmina Rutki

Wytwarzający/odpowiadający: Paweł Dębnicki

Data wytworzenia: 2018-06-04

Wprowadzający: Paweł Szeligowski

Data modyfikacji: 2023-04-28

Opublikował: Paweł Szeligowski

Data publikacji: 2018-06-04