JEDNOSTKI POMOCNICZE

Sołectwo tworzy rada gminy w formie uchwały, na zasadach określonych w statucie gminy.

Organizację i zakres działania jednostki pomocniczej określa rada gminy odrębnym statutem, po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami. Statut jednostki pomocniczej określa w szczególności:

  1. Nazwę i obszar jednostki pomocniczej.
  2. Zasady i tryb wyborów organów jednostki pomocniczej.
  3. Organizację i zadania organów jednostek pomocniczych.
  4. Zakres zadań przekazywanych jednostce przez gminę oraz sposób ich realizacji.
  5. Zakres i formy kontroli oraz nadzoru organów gminy nad działalnością organów jednostki pomocniczej.

Organem uchwałodawczym sołectwa jest zebranie wiejskie.

Organami sołectwa, wybieranymi na okres kadencji są:

  1. Sołtys, jako organ wykonawczy sołectwa.
  2. Rada sołecka, jako organ wspomagający działalność sołtysa.

Kadencja trwa 5 lat i kończy się z chwilą wyboru nowych organów. Nadzór nad działalnością sołectw sprawuje rada gminy i wójt.

Więcej informacji: Statut Gminy

Sołtysi Gminy Rutki:

1. Czochanie-Góra Witold Zambrzycki
2. Dębniki Janusz Świętkowski
3. Dobrochy Roman Piszczatowski
4. Duchny-Wieluny Krzysztof Dąbrowski
5. Górskie Ponikły-Stok Agnieszka Grodzka
6. Grądy-Woniecko Mirosław Jacewicz
7. Gronostaje-Puszcza Romuald Gosk
8. Jawory-Klepacze Bogdan Ożarowski
9. Kalinówka-Basie Tadeusz Kulesza
10. Kalinówka-Bystry Bogdan Kossakowski
11. Kalinówka Wielobory -
12. Kałęczyn-Walochy Wojciech Tyborowski
13. Kołomyja Łukasz Wilczewski
14. Kołomyjka Alina Zienkiewicz
15. Kossaki-Falki Henryk Gosk
16. Kossaki Nadbielne Władysław Kotowski
17. Kossaki-Ostatki Stanisław Kuczyński
18. Mężenin Anna Babińska
19. Mieczki -
20. Modzele-Górki Karol Modzelewski
21. Nowe Zalesie Eugeniusz Zaniewski
22. Nowe Zambrzyce Wiktor Krasowski
23. Olszewo-Przyborowo Maria Zięba
24. Ożarki-Olszanka Halina Łuniewska
25. Ożary Wielkie Tomasz Gołaszewski
26. Pęsy-Lipno, Rutki-Jatki, Rutki Tartak-Nowy Dariusz Godlewski
27. Pruszki Wielkie Arkadiusz Pruszkowski
28. Rutki-Kossaki Tadeusz Modzelewski
29. Stare Zalesie Andrzej Gołaszewski
30. Stare Zambrzyce Lech Krzewski
31. Szlasy-Lipno Barbara Jaroszewska
32. Szlasy-Łopienite Witold Ciborowski
33. Szlasy-Mieszki  Anna Łapińska
34. Śliwowo-Łopienite Wacław Śliwowski
35. Świątki-Wiercice Czesław Świętkowski
36. Walochy-Mońki Kazimierz Wisniewski
37. Wybrany Tomasz Swięcki
38. Zambrzyce-Jankowo Bogdan Maleszewski
39. Zambrzyce-Kapusty Wojciech Zambrzycki
40. Zambrzyce-Króle Włodzimierz Kłosek
41. Zambrzyce-Plewki Wiesław Zambrzycki

 

Metryka strony

Udostępniający: Gmina Rutki

Wytwarzający/odpowiadający: Paweł Dębnicki

Data wytworzenia: 2018-06-04

Wprowadzający: Daniel Modzelewski

Modyfikujący: Daniel Modzelewski

Data modyfikacji: 2019-03-21

Opublikował: Daniel Modzelewski

Data publikacji: 2018-06-04

Rejestr zmian