SKŁAD RADY GMINY

Rada Gminy Rutki jest organem stanowiącym i kontrolnym gminy. W jej skład wchodzi 15 radnych.

Skład Rady Gminy Rutki, kadencja na lata 2018-2023:

 • Domański Grzegorz (Grądy-Woniecko),
 • Dzieniszewski Arkadiusz (Rutki-Kossaki),
 • Godlewski Jarosław (Rutki-Kossaki), z-ca przewodniczącego,
 • Gołaszewski Łukasz (Stare Zalesie),
 • Gosk Kazimierz (Dębniki),
 • Kapica Marek (Mężenin),
 • Kowalewski Paweł (Rutki-Kossaki), przewodniczący,
 • Łuba Ryszard (Kałęczyn-Walochy),
 • Pawlak Adam (Grądy-Woniecko),
 • Sawicki Leszek (Ożarki-Olszanka),
 • Strzelecki Józef (Pruszki Wielkie),
 • Sulewski Grzegorz (Ożary Wielkie),
 • Wilczewski Łukasz (Kołomyja),
 • Witkowski Zbigniew (Rutki-Kossaki),
 • Wnorowski Janusz (Świątki-Wiercice).

Rada gminy rozpatruje i rozstrzyga w formie uchwał wszystkie sprawy należących do jej kompetencji, określone art.18 ustawy o samorządzie gminnym oraz w innych ustawach i przepisach wykonawczych. Rada gminy obraduje na sesjach zwoływanych przez jej przewodniczącego zgodnie z planem pracy, nie rzadziej niż raz na kwartał. Informacja o terminie, miejscu i porządku obrad podawana jest do wiadomości publicznej. Działalność rady gminy jest jawna, obywatele mają prawo wstępu na sesje. Organizowanie pracy rady gminy i prowadzenie jej obrad jest zadaniem przewodniczącego rady. Z przebiegu sesji sporządza się protokół. Podjęte przez radę gminy uchwały przechowuje się w urzędzie gminy wraz z protokołami z sesji i ewidencjonuje w rejestrze.

Metryczka

Udostępniający: Gmina Rutki

Wytwarzający/odpowiadający: Iwona Chojnowska

Data wytworzenia: 2018-11-21

Wprowadzający: Paweł Dębnicki

Data modyfikacji: 2018-11-28

Opublikował: Paweł Dębnicki

Data publikacji: 2017-06-21