Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na przedsięwzięcie polegające na „Budowie obory wolnostanowsikowej w Kossakach Falkach”

                                                                                                                                                                   Rutki-Kossaki, dnia  06.07.2023 r.

RŚD.6220.1.2.2023

 

OBWIESZCZENIE O WYDANIU DECYZJI O  ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH

Wójt Gminy  Rutki działając na podstawie art. 38 oraz art. 85 ust.3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz.U. 2022 r. poz. 1029 ze zm.), podaje do publicznej wiadomości informację o wydaniu w dniu 06.07.2023r. znak:  RŚD.6220.1.2.223 decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia  polegającego na „Budowie obory wolnostanowsikowej dla krów mlecznych o obsadzie do 199,6 DJP  z podrusztowym zbiornikiem na gnojowicę   o   V = 2190 m3, zbiornikiem na ścieki socjalne o V=10m3 i utwardzeniem terenu na terenie obejmującym działkę nr ew. 132 obręb geodezyjny: Kossaki Falki, gmina Rutki”

         W związku z powyższym można zapoznać się z  treścią wydanej decyzji oraz z dokumentacją sprawy, w tym z opiniami: Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku  Wydział Spraw Terenowych II w Łomży, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Zambrowie, Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie   Zarząd Zlewni w Ostrołęce, w Urzędzie Gminy Rutki, ul. 11 Listopada 7, 18-312 Rutki-Kossaki, pokój nr 111,                                od poniedziałku do piątku,  w godzinach od 7.00 do 15.00. w terminie 14 dni od daty obwieszczenia.

         W dniu 06.07.2023 r. treść decyzji zostaje zamieszczona  na stronie bip.ug.rutki.wrotapodlasia.pl. na okres 14 dni.

Powyższe obwieszczenie umieszczono:

- na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Rutki,

- na tablicy ogłoszeń w miejscowości Kossaki Falki

- na tablicy ogłoszeń  w siedzibie Urzędu Gminy.

Lista aktualności

Udostępniający: Gmina Rutki

Wytwarzający/odpowiadający: Małgorzata Gronostajska

Data wytworzenia: 2023-07-06

Wprowadzający: Katarzyna Popławska

Data modyfikacji: 2023-07-06

Opublikował: Katarzyna Popławska

Data publikacji: 2023-07-06