ZAPYTANIE OFERTOWE

ZAPYTANIE OFERTOWE

Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej zagospodarowania terenu obejmującego działki nr 656/4, 653/14, 653/13 w miejscowości Rutki-Kossaki.

I. ZAMAWIAJĄCY

Gmina Rutki reprezentowana przez Wójta Gminy

ul. 11 Listopada 7

18-312 RUTKI-KOSSAKI.

NIP: 723-162-97-30

REGON: 450670284

Tel.: 86 276 31 61 Faks: 86 276 31 60

E-mail: http://bip.ug.rutki.wrotapodlasia.pl/

Godziny urzędowania (pracy): 7:00 – 15:00

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Przedmiotem niniejszego zapytania ofertowego jest opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z uzyskaniem skutecznego zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych.

2. W ramach zagospodarowania terenu działek nr 656/4, 653/14. 653/13 (o łącznej powierzchni 0,1179 ha) w Rutkach-Kossakach przewiduje się następujące elementy:

a) Utwardzenie terenu kostką brukową,

b) Budowa dwóch wiat do 50m2 każda,

c) Elementy małej architektury (ławki i kosze na śmieci),

d) Nasadzenie zieleni.

Szczegółowe rozwiązania, elementy zagospodarowania Wykonawca będzie uzgadniał z Zamawiającym w trakcie opracowywania koncepcji. W toku opracowywania dokumentacji Wykonawca będzie uzgadniał z Zamawiającym istotne rozwiązania projektowe, materiałowe, kolorystykę.

3. W zakres dokumentacji projektowo-kosztorysowej wchodzi:

- skuteczne zgłoszenie zamiaru wykonania robót budowlanych lub decyzja właściwego organu administracji architektoniczno-budowlanej na wykonanie robót z wymaganymi uzgodnieniami i innymi pozwoleniami

- kosztorys inwestorski - 4 egz. wersja papierowa

- specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót - 4 egz. wersja papierowa

- elektroniczna wersja dokumentacji projektowo-kosztorysowej (format: *.doc, rysunki w formacie *.pdf) – 1 egz. nośnik CD lub DVD

4. Dokumenty należy wykonać z należytą starannością zgodnie z wymogami ustawy, a w szczególności:

- Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r., poz. 290, z późn. zm.)

- Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012 r., poz. 462)

- Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2013 r, poz. 1129)

- Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowania kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. z 204 r. nr 130, poz. 1389)

Wykonawca opisze w dokumentacji technologię robót oraz materiały budowlane, urządzenia i inne wyroby w sposób zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji oraz równe traktowanie uczestników postępowania przetargowego na wykonanie robót wg przedmiotowej dokumentacji. Wykonawca w trakcie sporządzania dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych zobowiązany jest uwzględnić przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych. Informacje w zakresie technologii wykonania robót, rozwiązań technicznych, doboru materiałów i urządzeń, zawarte w dokumentacji projektowej powinny określać przedmiot umowy o roboty budowlane bez używania nazw własnych, patentów, znaków towarowych i nazw producentów a poprzez określenie parametrów precyzujących ich rodzaj, wielkość, standard oraz inne istotne dane.

Wykonawca zobowiązuje się stosować w dokumentacji optymalne rozwiązania konstrukcyjne, materiałowe i kosztowe, w celu uzyskania właściwych standardów. W rozwiązaniach projektowych będą zastosowane wyroby budowlane (materiały) dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania.

5. Mapę do celów projektowych zamawia Wykonawca (jeżeli jest wymagana).

6. Wskazana jest wizja lokalna w terenie objętym pracami projektowymi.

7. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Zamówienie należy wykonać w następujących terminach:

1) Rozpoczęcie – od daty podpisania umowy

2) Zakończenie – do 31.07.2018 r.

IV. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:

1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków w tym zakresie. Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu w tym zakresie na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – załącznik nr 2.2. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków w tym zakresie. Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu w tym zakresie na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – załącznik nr 2.3. sytuacji ekonomicznej i finansowej Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków w tym zakresie. Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu w tym zakresie na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – załącznik nr 2.

V. WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

W celu oceny spełnienia przez Wykonawcę warunków, o których mowa w rozdziale IV Wykonawca zobowiązany jest załączyć do oferty:

1. aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

VI. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT

1. Wymagania podstawowe.

1) Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

2) Oferta musi być podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy.

3) Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

2. Forma oferty.

1) Oferta musi być sporządzona w języku polskim, mieć formę pisemną, z wykorzystaniem formularzy stanowiących załączniki do niniejszego zapytania ofertowego.

2) Całość oferty powinna być złożona w formie uniemożliwiającej jej przypadkowe zdekompletowanie.

3) Pożądane jest ponumerowanie wszystkich zapisanych stron oferty. Strony te powinny być parafowane przez osobę (lub osoby, jeżeli do reprezentowania Wykonawcy upoważnione są dwie lub więcej osób).

4) Dokumenty wchodzące w skład oferty powinny być przedstawiane w formie oryginałów lub kserokopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. Oświadczenia sporządzane na podstawie wzorów stanowiących załączniki do zapytania ofertowego powinny być złożone w formie oryginału.

3. Zawartość oferty.

1) Kompletna oferta musi zawierać:

a) formularz ofertowy - załącznik nr 1,

b) oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu - załącznik nr 2,

4. Opakowanie oferty.

Ofertę należy złożyć w nieprzezroczystej, zamkniętej kopercie, którą należy opisać w następujący sposób:

„NAZWA I ADRES WYKONAWCY”

ZAMAWIAJĄCY: Gmina Rutki

OFERTA NA: Opracowanie dokumentacji projektowej zagospodarowania terenu obejmującego działki nr 656/4, 653/14, 653/13 w miejscowości Rutki-Kossaki”

NIE OTWIERAĆ PRZED 20.07.2018 r. godz. 10:15

VII. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

1. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego w Urzędzie Gminy Rutki, ul. 11 Listopada 7, 18-312 Rutki-Kossaki, pokój nr 207 (sekretariat) w nieprzekraczalnym terminie do dnia 20.07.2018 r. do godz. 10:00.2. Ofertę złożoną po terminie składania ofert zostanie przez Zamawiającego niezwłocznie zwrócona bez otwierania.3. Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi w siedzibie Zamawiającego w dniu 20.07.2018 r. o godz. 10:15 w pokoju nr 207 (sekretariat).4. Podczas otwarcia ofert Zamawiający poda nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, a także informacje dotyczące ceny zawartej w ofertach.

VIII. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT.

1. Zamawiający uzna oferty za spełniające wymagania i przyjmie do szczegółowego rozpatrywania, jeżeli:

1) oferta, co do formy opracowania i treści, spełnia wymagania określone w zapytaniu ofertowym,

2) złożone oświadczenia są aktualne i podpisane przez osoby uprawnione,

3) oferta została złożona w określonym przez Zamawiającego terminie,

4) wykonawca przedstawił ofertę zgodną co do treści z wymaganiami Zamawiającego.

2. Wyboru oferty najkorzystniejszej Zamawiający dokona w oparciu o ustalone kryteria przedstawione w tabeli:

L.p.

Nazwa kryterium

Waga

1)

Cena

100%

3. Wszystkie obliczenia będą dokonywane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

4. Punkty przyznawane za poszczególne kryterium będą liczone wg następującego wzoru:

1) dla kryterium ceny:

L.p.

Nazwa kryterium

Waga

1)

Cena

100%

gdzie: Cmin – cena oferty najniższej, Cb – cena oferty badanej;

IX. DODATKOWE INFORMACJE.

1. O wynikach postępowania Zamawiający zawiadomi Wykonawców za pośrednictwem strony internetowej znajdującej się pod adresem: http://bip.ug.rutki.wrotapodlasia.pl/
2. Informacja o terminie i miejscu podpisania umowy zostanie przekazana telefonicznie Wykonawcy, którego ofertę wybrano.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia przedmiotowego zapytania ofertowego bez podania przyczyny na każdym jego etapie, prawo zamknięcia postępowania bez dokonywania wyboru najkorzystniejszej oferty.
Wójt Teresa Grodzka

Metryczka

Udostępniający: Gmina Rutki

Wytwarzający/odpowiadający: Joanna Piotrowska

Data wytworzenia: 2018-07-13

Wprowadzający: Paweł Dębnicki

Data modyfikacji: 2018-07-13

Opublikował: Paweł Dębnicki

Data publikacji: 2018-07-13