LATA 2018-2020

Uchwały Rady Gminy Rutki podjęte w latach 2018-2023

Nr uchwały Z dnia Tytuł

Treść uchwały

Imienny wykaz głosowania
1/I/18
20.11.2018 r.
w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Rutki
Pobierz PDF
Głosowanie tajne
2/I/18
20.11.2018 r.
w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Rutki
Pobierz PDF
Głosowanie tajne
3/II/18
3.12.2018 r.
w sprawie zmian w Statucie Gminy Rutki
Pobierz PDF
Pobierz PDF
4/II/18
3.12.2018 r.
w sprawie powołania komisji rewizyjnej Rady Gminy Rutki
Pobierz PDF
Pobierz PDF
5/II/18
3.12.2018 r.
w sprawie powołania komisji skarg, wniosków i petycji Rady Gminy Rutki
Pobierz PDF
Pobierz PDF
6/II/18
3.12.2018 r.
w sprawie wynagrodzenia Wójta Gminy Rutki
Pobierz PDF
Pobierz PDF
7/II/18
3.12.2018 r.
w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego na 2019 rok na obszarze Gminy Rutki
Pobierz PDF
Pobierz PDF
8/II/18
3.12.2018 r.
w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Rutki z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2019 rok
Pobierz PDF
Pobierz PDF
9/III/18
31.12.2018 r.
w spawie egulaminu dostaczania wody i odpowadzaniaściekow na terenie Gminy Rutki
Pobierz PDF
Pobierz PDF
10/III/18
31.12.2018 r.
w spawie określenia składu osobowego Komisji Rozwoju Rady Gminy Rutki
Pobierz PDF
Pobierz PDF
11/III/18
31.12.2018 r.
w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gosodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty
Pobierz PDF
Pobierz PDF
12/III/18
31.12.2018 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Rutki na 2018 rok
Pobierz PDF
Pobierz PDF
13/III/18
31.12.2018 r.
w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Rutki na lata 2018-2021
Pobierz PDF
Pobierz PDF
14/III/18
31.12.2018 r.
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rutki na lata 2018-2021
Pobierz PDF
Pobierz PDF
15/III/18
31.12.2018 r.
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rutki na 2019 rok
Pobierz PDF
Pobierz PDF
16/III/18
31.12.2018 r.
w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Rutki na rok 2019
Pobierz PDF
Pobierz PDF
17/III/18
31.12.2018 r.
w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Rutki na rok 2019
Pobierz PDF
Pobierz PDF
18/III/18
31.12.2018 r.
w sprawie uchwalenia wieloletniego programu osłonowego "Pomoc gminy w zakresie dożywiania" na lata 2019-2023
Pobierz PDF
Pobierz PDF
19/III/18
31.12.2018 r.
w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego w celu udzielenia wsparcia w ramach wieloletniego ządowego programu "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023
Pobierz PDF
Pobierz PDF
20/III/18
31.12.2018 r.
w sprawie zasad zwrotu wydatków na świadczenia w formie posiłku, pomocy rzeczowej w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023
Pobierz PDF
Pobierz PDF
21/IV/18
25.03.2019 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Rutki na 2019 rok
Pobierz PDF
Pobierz PDF
22/IV/18
25.03.2019 r.
w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Rutki na lata 2019-2022
Pobierz PDF
Pobierz PDF
23/IV/18
25.03.2019 r.
w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości
Pobierz PDF
Pobierz PDF
24/IV/18
25.03.2019 r.
w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli przedszkoli i innych placówek przedszkolnych pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze, dla których organem prowadzącym jest Gmina Rutki
Pobierz PDF
Pobierz PDF
25/IV/18
25.03.2019 r.
w sprawie  planu pracy Rady Gminy Rutki na 2019 rok
Pobierz PDF
Pobierz PDF
26/IV/18
25.03.2019 r.
w sprawie przyjęcia planów pracy stałych Komisji Rady Gminy Rutki
Pobierz PDF
Pobierz PDF
27/IV/18
25.03.2019 r.
w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności
zwierząt na terenie Gminy Rutki w 2019
Pobierz PDF
Pobierz PDF
28/IV/18
25.03.2019 r.
w sprawie zasad zwrotu wydatków na świadczenia w formie posiłku, pomocy rzeczowej w postaci
produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i  w domu” na lata 2019-2023
Pobierz PDF
Pobierz PDF
29/IV/18
25.03.2019 r.
w sprawie określenia zasad i trybu udzielania z budżetu gminy dotacji celowej na dofinansowanie
kosztów budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Rutki
Pobierz PDF
Pobierz PDF
30/IV/18
25.03.2019 r.
w sprawie określenia zasad i trybu udzielania z budżetu gminy dotacji celowej na dofinansowanie
kosztów budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Rutki
Pobierz PDF
Pobierz PDF
31/IV/18
25.03.2019 r.
w sprawie obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej
Pobierz PDF
Pobierz PDF
32/IV/18
25.03.2019 r.
w sprawie wyznaczenia delegatów reprezentujących Gminę Rutki w organach Stowarzyszenia
„Łomżyńskie Forum Samorządowe”
Pobierz PDF
Pobierz PDF
33/IV/18
25.03.2019 r.
w sprawie zmian rocznego programu współpracy Gminy Rutki z organizacjami pozarządowymi oraz
podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie na 2019 rok
Pobierz PDF
Pobierz PDF
34/IV/18
25.03.2019 r.
w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Rutki na lata 2019 -2021
Pobierz PDF
Pobierz PDF
35/V/19
28.05.2019
w sprawie zmian w budżecie Gminy Rutki na 2019 rok
Pobierz PDF
Pobierz PDF
36/V/19
28.05.2019
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Zambrowskiemu
Pobierz PDF
Pobierz PDF
37/V/19
05.06.2019
w sprawie zmian w uchwale w sprawie określenia zasad i trybu udzielania z budżetu gminy dotacji
celowej na dofinansowanie kosztów budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy
Rutki
Pobierz PDF
Pobierz PDF
38/V/19
28.05.2019
w sprawie zmian Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Rutki na lata 2016 -
2025.
Pobierz PDF
Pobierz PDF
39/V/19
28.05.2019
w sprawie zasad i trybu nadawania tytułu „Honorowy Obywatel Gminy Rutki” i „Zasłużony dla Gminy
Rutki”.
Pobierz PDF
Pobierz PDF
40/V/19
28.05.2019
w sprawie powołania komisji doraźnej do spraw opiniowania wniosków o nadanie tytułu „Honorowy
Obywatel Gminy Rutki” i „Zasłużony dla Gminy Rutki”
Pobierz PDF
Pobierz PDF
41/VI/19
25.06.2019
w sprawie zmian w budżecie Gminy Rutki na 2019 rok
Pobierz PDF
Pobierz PDF
42/VI/19
25.06.2019
w sprawie udzielenia wotum zaufania Wójtowi Gminy Rutki
Pobierz PDF
Pobierz PDF
43/VI/19
25.06.2019
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania rocznego z wykonania budżetu
Gminy Rutki za 2018 r.
Pobierz PDF
Pobierz PDF
44/VI/19
25.06.2019
w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Rutki za 2018 rok.
Pobierz PDF
Pobierz PDF
45/VI/19
25.06.2019
w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Rutki oraz
określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Rutki,
od dnia1 września 2019 roku
Pobierz PDF
Pobierz PDF
46/VI/19
25.06.2019
w sprawie ustalenia planu sieci publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych
szkołach podstawowych oraz publicznych innych form wychowania przedszkolnego w szkołach
podstawowych prowadzonych przez Gminę Rutki, od dnia 1 września 2019 roku.
Pobierz PDF
Pobierz PDF
47/VI/19
25.06.2019
zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia jednostki organizacyjnej „Centrum Usług Wspólnych
w Rutkach-Kossakach” oraz nadania jej statutu.
Pobierz PDF
Pobierz PDF
48/VI/19
25.06.2019
w sprawie zmiany Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Rutkach
Pobierz PDF
Pobierz PDF
49/VI/19
25.06.2019
w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Rutkach do prowadzenia
postępowania, w tym do wydawania decyzji administracyjnych w sprawach świadczeń pomocy
materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Rutki
Pobierz PDF
Pobierz PDF
50/VI/19
25.06.2019
zmieniająca uchwałę w sprawie opłaty targowej
Pobierz PDF
Pobierz PDF
51/VI/19
25.06.2019
w sprawie powołania zespołu do spraw zaopiniowania kandydatów na ławników
Pobierz PDF
Pobierz PDF
52/VI/19
25.06.2019
w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego Gminy Rutki
Pobierz PDF
Pobierz PDF
53/VII/19
06.08.2019
w sprawie zmian w budżecie Gminy Rutki na 2019 rok
Pobierz PDF
Pobierz PDF
54/VII/19
06.08.2019
w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Rutki na lata 2019-2022
Pobierz PDF
Pobierz PDF
55/VII/19
06.08.2019
w sprawie określania trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu Gminy Rutki dla podmiotów
niezaliczonych do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu uzyskania zysku, na zadania
inne niż określone w ustawie o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, sposobu rozliczania
dotacji oraz sposobu kontroli wykonywania zadania
Pobierz PDF
Pobierz PDF
56/VII/19
06.08.2019
w sprawie uchwalenia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów
zamieszkałych na terenie Gminy Rutki
Pobierz PDF
Pobierz PDF
57/VIII/19
12.09.2019
w sprawie zmian w budżecie Gminy Rutki na 2019 rok
Pobierz PDF
Pobierz PDF
58/VIII/19
12.09.2019
w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Rutki na lata 2019-2020
Pobierz PDF
Pobierz PDF
59/VIII/19
12.09.2019
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Zambrowskiemu
Pobierz PDF
Pobierz PDF
60/VIII/19
12.09.2019
w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności Gimnazjum w Rutkach
Pobierz PDF
Pobierz PDF
61/VIII/19
12.09.2019
zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach
prowadzonych przez Gminę Rutki.
Pobierz PDF
Pobierz PDF
62/VIII/19
12.09.2019
w sprawie utworzenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością pod nazwą „Zakład Gospodarki
Komunalnej spółka z o.o. w Rutkach-Kossakach”
Pobierz PDF
Pobierz PDF
63/IX/19
29.10.2019
sprawie zmian w budżecie Gminy Rutki na 2019 rok
Pobierz PDF
Pobierz PDF
65/IX/19
29.10.2019
w sprawie wynagrodzenia Wójta Gminy Rutki
Pobierz PDF
Pobierz PDF
66/IX/19
29.10.2019
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2020
Pobierz PDF
Pobierz PDF
67/IX/19
29.10.2019
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2020
Pobierz PDF
Pobierz PDF
68/X/19
29.11.2019
w sprawie zmian w budżecie Gminy Rutki na 2019 rok
Pobierz PDF
Pobierz PDF
69/X/19
29.11.2019
w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych
Pobierz PDF
Pobierz PDF
70/X/19
29.11.2019
w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Rutki z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020
Pobierz PDF
Pobierz PDF
71/XI/19
31.12.2019
w sprawie zmian w budżecie Gminy Rutki na 2019 rok
Pobierz PDF
Pobierz PDF
72/XI/19
31.12.2019
w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Rutki na lata 2019 - 2022
Pobierz PDF
Pobierz PDF
73/XI/19
31.12.2019
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rutki na lata 2020 -2023 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2020-2025
Pobierz PDF
Pobierz PDF
74/XI/19
31.12.2019
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rutki na 2020 rok
Pobierz PDF
Pobierz PDF
75/XI/19
31.12.2019
w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Rutki na rok 2020
Pobierz PDF
Pobierz PDF
76/XI/19
31.12.2019
w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Rutkina rok 2020 r.
Pobierz PDF
Pobierz PDF
77/XI/19
31.12.2019
w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomościachstanowiącychwłasność Gminy Rutki
Pobierz PDF
Pobierz PDF
78/XI/19
31.12.2019
w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w 2020 roku za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Rutki
Pobierz PDF
Pobierz PDF
79/XI/19
31.12.2019
w sprawie określenia kryteriów naboru w postepowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych szkółpodstawowych dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Rutki, określenia liczby punktów za każde z tych kryteriów i dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia
Pobierz PDF
Pobierz PDF
80/XI/19
31.12.2019
w sprawie określenia kryteriów naboru na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do Punktu Przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Rutkach im. 2-go PułkuUłanów Grochowskich i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Rutki, określenialiczby punktów za każde z tych kryteriów i dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia
Pobierz PDF
Pobierz PDF
81/XI/19
31.12.2019
w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokościopłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Pobierz PDF
Pobierz PDF
82/XI/19
31.12.2019
zmieniającauchwałę w sprawie określeniawysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na terenie Gminy Rutki
Pobierz PDF
Pobierz PDF
83/XI/19
31.12.2019
zmieniając auchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Zambrowskiemu
Pobierz PDF
Pobierz PDF
84/XII/20
19.03.2020
w sprawie zmian w budżecie Gminy Rutki na 2020 rok
Pobierz PDF
Pobierz PDF
85/XII/20
19.03.2020
w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Rutki na lata 2020-2023
wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2020-2025
Pobierz PDF
Pobierz PDF
86/XII/20
19.03.2020
zmieniająca uchwałę w sprawie opłaty targowej
Pobierz PDF
Pobierz PDF
87/XII/20
19.03.2020
zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego
nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w 2020 roku za kształcenie
nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Rutki
Pobierz PDF
Pobierz PDF
88/XII/20
19.03.2020
zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia samorządowej instytucji kultury – Dom Kultury w Rutkach-Kossakach.
Pobierz PDF
Pobierz PDF
89/XII/20
19.03.2020
w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności
zwierząt na terenie Gminy Rutki w 2020
Pobierz PDF
Pobierz PDF
90/XII/20
19.03.2020
w sprawie planu pracy Rady Gminy Rutki na 2020 rok
Pobierz PDF
Pobierz PDF
91/XII/20
19.03.2020
w sprawie przyjęcia planów pracy stałych Komisji Rady Gminy Rutki
Pobierz PDF
Pobierz PDF
92/XII/20
19.03.2020
w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości na okres dłuższy niż 3 lata
Pobierz PDF
Pobierz PDF
93/XIII/20
20.05.2020
w sprawie zmian w budżecie Gminy Rutki na 2020 rok
Pobierz PDF
Pobierz PDF
95/XIII/20
20.05.2020
w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego
Pobierz PDF
Pobierz PDF
96/XIII/20
20.05.2020
w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności z pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych w zakresie zadań własnych
Pobierz PDF
Pobierz PDF
97/XIII/20
20.05.2020
w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych
Pobierz PDF
Pobierz PDF
98/XIII/20
20.05.2020
w sprawie przejęcia przez Gminę Rutki od Powiatu Zambrowskiego zadania publicznego w zakresie
letniego utrzymania dróg powiatowych, położonych na terenie Gminy Rutki
Pobierz PDF
Pobierz PDF
99/XIII/20
20.05.2020
w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości
Pobierz PDF
Pobierz PDF
100/XIII/20
20.05.2020
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Zambrowskiemu
Pobierz PDF
Pobierz PDF
101/XIV/20
30.06.2020
w sprawie udzielenia wotum zaufania Wójtowi Gminy Rutki
Pobierz PDF
Pobierz PDF
102/XIV/20
30.06.2020
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania rocznego z wykonania budżetu
Gminy Rutki za 2019 r.
Pobierz PDF
Pobierz PDF
103/XIV/20
30.06.2020
w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Rutki za 2019 rok
Pobierz PDF
Pobierz PDF
104/XIV/20
30.06.2020
w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości na okres dłuższy niż 3 lata
Pobierz PDF
Pobierz PDF
105/XIV/20
30.06.2020
w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustaleniastawki takiej opłaty
Pobierz PDF
Pobierz PDF
106/XIV/20
30.06.2020
w sprawie przyjęcia stanowiska Rady Gminy Rutki w sprawie propozycji uczczenia 100 rocznicy Bitwy
Warszawskiej 1920 poprzez nadanie drodze ekspresowej S8 nazwy "Aleja Bohaterów Bitwy
Warszawskiej 1920" na terenie powiatu zambrowskiego
Pobierz PDF
Pobierz PDF
107/XV/20
29.09.2020
w sprawie określenia zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji w spółkach prawa
handlowego przez Wójta Gminy Rutki
Pobierz PDF
Pobierz PDF
108/XV/20
29.09.2020
w sprawie zmian w budżecie Gminy Rutki na 2020 rok.
Pobierz PDF
Pobierz PDF
110/XV/20
29.09.2020
w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez
Gminę Rutki.
Pobierz PDF
Pobierz PDF
111/XV/20
29.09.2020
w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Rutki na rok szkolny 2020/2021
Pobierz PDF
Pobierz PDF
112/XV/20
29.09.2020
w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Rutki
Pobierz PDF
Pobierz PDF
113/XV/20
29.09.2020
w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów
komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych
Pobierz PDF
Pobierz PDF
114/XV/20
29.09.2020
zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Programu Rozwoju Gminy Rutki pod nazwą "Strategia
Rozwoju Gminy Rutki na lata 2015-2020"
Pobierz PDF
Pobierz PDF
115/XV/20
29.09.2020
w sprawie wspólnej realizacji projektu pn.: „Rozwój e-usług w gminach Związku Gmin Wiejskich
Województwa Podlaskiego”, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Podlaskiego na lata 2014-2020
Pobierz PDF
Pobierz PDF
116/XVI/20
29.10.2020
w sprawie zmian w budżecie Gminy Rutki na 2020 rok
Pobierz PDF
Pobierz PDF
117/XVI/20
29.10.2020
w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Rutki na lata 2020 - 2023 wraz z prognozą kwoty długu i spłąta zobowiązań na lata 2020 - 2025
Pobierz PDF
Pobierz PDF
118/XVI/20
29.10.2020
zmieniająca Uchwałę w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Rutki.
Pobierz PDF
Pobierz PDF
119/XVI/20
29.10.2020
w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Rutki z organizacjami pozarządowymi
oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie na rok 2021
Pobierz PDF
Pobierz PDF
120/XVI/20
29.10.2020
zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Rutki w 2020 r.
Pobierz PDF
Pobierz PDF
121/XVI/20
29.10.2020
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2021
Pobierz PDF
Pobierz PDF
122/XVI/20
29.10.2020
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2021
Pobierz PDF
Pobierz PDF

 

Metryka strony

Udostępniający: Gmina Rutki

Wytwarzający/odpowiadający: Paweł Kowalewski

Data wytworzenia: 2018-12-10

Wprowadzający: Paweł Szeligowski

Modyfikujący: Paweł Szeligowski

Data modyfikacji: 2020-11-24

Opublikował: Paweł Szeligowski

Data publikacji: 2018-12-10

Rejestr zmian