WŁADZE

Wójt Gminy Rutki - Dariusz Sławomir Modzelewski

tel. 86 2763168, 86 2701071

e-mail: dmodzelewski@gminarutki.pl

Wójt kieruje pracą Urzędu przy pomocy Zastępcy Wójta i Sekretarza Gminy oraz Skarbnika Gminy, wykonuje uprawnienia zwierzchnika służbowego w stosunku do pracowników Urzędu oraz kierowników jednostek organizacyjnych.

Do zadań Wójta należy w szczególności:

 • kierowanie bieżącymi sprawami Gminy i reprezentowanie Gminy na zewnątrz,
 • przygotowanie projektu budżetu Gminy,
 • gospodarowanie funduszem płac i innymi funduszami Gminy,
 • nadzorowanie realizacji budżetu Gminy,
 • składanie oświadczeń woli w imieniu Gminy,
 • przygotowanie projektów i określanie sposobu wykonywania uchwał Rady Gminy,
 • wydawanie przepisów porządkowych w przypadku niecierpiącym zwłoki,
 • przedkładanie organom nadzoru uchwał Rady Gminy oraz aktów ustanawiających przepisy porządkowe,
 • przesyłanie przepisów porządkowych do wiadomości wójtom sąsiednich gmin oraz staroście powiatu,
 • ogłaszanie uchwały budżetowej i sprawozdania z jej wykonania,
 • wykonywanie zadań Szefa Obrony Cywilnej Gminy,
 • nawiązywanie, rozwiązywanie i dokonywanie zmian w stosunku pracy pracowników oraz wykonywanie innych uprawnień zwierzchnika służbowego w stosunku do pracowników Urzędu i kierowników gminnych jednostek organizacyjnych,
 • występowanie do Rady Gminy z wnioskami w sprawie powołania i odwołania Sekretarza Gminy i Skarbnika Gminy,
 • udzielanie odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych,
 • podejmowanie działań warunkujących wewnętrzną i zewnętrzną kontrolę działań poszczególnych stanowisk Urzędu, w tym sprawne i terminowe załatwianie spraw mieszkańców,
 • podejmowanie działań warunkujących bieżacą kontrolę wykonywania uchwał Rady Gminy, skarg i wniosków obywateli.

----------------------------------------------------------------------

Sekretarz Gminy - Agnieszka Bazydło

tel. 86 2763173

e-mail: abazydlo@gminarutki.pl

Sekretarz Gminy zapewnia sprawne funkcjonowanie Urzędu.

Do zadań Sekretarza należy w szczególności:

 • sprawowanie nadzoru nad organizacją pracy, przestrzeganiem wewnętrznego porządku pracy, prawidłowym wykonywaniem czynnosci kancelaryjnych i obiegiem informacji w Urzędzie,
 • nadzór nad przestrzeganiem przepisów proceduralnych przy załatwianiu spraw w trybie postępowania administracyjnego oraz interpelacji, wniosków i zapytań radnych,
 • zapewnienie terminowego i prawidłowego przygotowania przez pracowników materiałów niezbędnych do wykonywania zadań przez organy Gminy,
 • nadzór nad obsługą i załatwianiem indywidualnych spraw obywateli,
 • nadzór nad przyjmowaniem oraz załatwianiem skarg i wniosków,
 • organizacja i koordynacja prac związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów, referendum i spisów,
 • przyjmowanie ustnych oświadczeń ostatniej woli spadkodawcy,
 • prowadzenie spraw Gminy w zakresie powierzonym przez Wójta.

 ----------------------------------------------------------------------

Skarbnik Gminy - Barbara Supińska

tel. 86 2763172

e-mail: bsupinska@gminarutki.pl

Skarbnik Gminy jako główny księgowy budżetu realizuje zadania określone w odrębnych przepisach, zapewniając prawidłową gospodarkę finansową Gminy.

Do zadań Skarbnika należy w szczególności:

 • kontrasygnowanie oświadzceń woli składanych w imieniu Gminy, jeżeli mogą one spowodować powstanie zobowiązań finansowych,
 • opracowanie projektu budżetu Gminy, jego zmian, nadzór nad prawidłową realizację budżetu, opracowywanie wniosków, analiz i sprawozdań w tym zakresie,
 • nadzorowanie i kontrola gospodarki finansowej jednostek organizacyjnych Gminy,
 • opracowywanie projektów przepisów wewnętrznych dotyczących prowadzenia rachunkowości, zakładowego planu kont, obiegu dokumentów, zasad przeprowadzania i rozliczania inwentaryzacji, oraz zapewnienie ich przestrzegania,
 • opracowywanie projektów uchwał i zarządzeń dotyczących spraw finansowych Gminowych, ksiąg rachunkowych i sprawozdań finansowych.
 • należyte przechowywanie i zabezpieczenie dokumentów ksiąg

Metryczka

Udostępniający: Gmina Rutki

Wytwarzający/odpowiadający: Paweł Dębnicki

Data wytworzenia: 2018-06-04

Wprowadzający: Paweł Szeligowski

Data modyfikacji: 2022-02-08

Opublikował: Paweł Szeligowski

Data publikacji: 2018-06-04