ZARZĄDZENIA WÓJTA GMINY RUTKI Z 2012 ROKU

Zarządzenia Wójta Gminy Rutki z 2012 roku

Nr

Z dnia

Tytuł

Pobierz

1/12
16 stycznia 2012 r.
w sprawie opracowania planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na 2012 rok

Plik PDF

2/12
18 stycznia 2012 r.
w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Plik PDF

3/12
3 lutego 2012 r.
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok

Plik PDF

4/12
13 lutego 2012 r.
w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej

Plik PDF

5/12
17 lutego 2012 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Rutki na 2012 rok

Plik PDF

6/12
24 lutego 2012 r.
w sprawie przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi projektu uchwały w sprawie Programu Współpracy Gminy Rutki z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2012 rok

Plik PDF

7/12
1 marca 2012 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Rutki na 2012 rok

Plik PDF

8/12
19 marca 2012 r.
w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Rutki za 2011 rok

Plik PDF

9/12
21 marca 2012 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie powołania i składu Zespołu Interdyscyplinarnego Gminy Rutki

Plik PDF

10/12
23 kwietnia 2012 r.
w sprawie zmiany uchwalenia budżetu Gminy Rutki na 2012 rok

Plik PDF

11/12
8 maja 2012 r.
w sprawie przedłożenia Radzie Gminy Rutki sprawozdania finansowego za 2011 r.

Plik PDF

12/12
14 maja 2012 r.
w sprawie przedłużenia okresu powierzenia stanowiska dyrektora Gimnazjum w Rutkach

Plik PDF

13/12
14 maja 2012 r.
w sprawie przedłużenia okresu powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej im. 2 Pułku Ułanów Grochowskich w Rutkach

Plik PDF

14/12
15 maja 2012 r.
w sprawie zmiany uchwalenia budżetu Gminy Rutki na 2012 rok

Plik PDF

15/12
30 maja 2012 r.
w sprawie zmiany uchwalenia budżetu Gminy Rutki na 2012 rok

Plik PDF

16/12
29 czerwca 2012 r.
w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie opracowania planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań  zleconych gminie ustawami na 2012 rok

Plik PDF

17/12
29 czerwca 2012 r.
w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rutki na 2012 rok

Plik PDF

18/12
3 lipca 2012 r.
w sprawie powołania komisji do spraw szacowania szkód powstałych w budynkach mieszkalnych spowodowanych klęską żywiołowa, tj. huraganu z silnym deszczem nawalnym jaka miała miejsce na obszarze Gminy w dniu 01.07.2012 r.

Plik PDF

19/12
4 lipca 2012 r.
w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rutki na 2012 rok

Plik PDF

20/12
9 lipca 2012 r.
w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego

Plik PDF

21/12
12 lipca 2012 r.
w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rutki na 2012 rok

Plik PDF

22/12
12 lipca 2012 r.
w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie opracowania planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań  zleconych gminie ustawami na 2012 rok

Plik PDF

23/12
23 lipca 2012 r.
w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rutki na 2012 rok

Plik PDF

24/12
10 sierpnia 2012 r.
w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rutki na 2012 rok

Plik PDF

25/12
14 sierpnia 2012 r.
w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Rutki za I półrocze 2012 roku

Plik PDF

26/12
28 sierpnia 2012 r.
w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rutki na lata 2012-2015

Plik PDF

27/12
28 sierpnia 2012 r.
w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie opracowania planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań  zleconych gminie ustawami na 2012 rok

Plik PDF

28/12
29 sierpnia 2012 r.
w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rutki na 2012 rok

Plik PDF

29/12
28 września 2012 r.
w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie opracowania planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań  zleconych gminie ustawami na 2012 rok

Plik PDF

30/12
28 września 2012 r.
w sprawie upoważnienia kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Rutkach do ustanawiania rodziny wspierającej lub zawierania i rozwiązywania umów, które określają zasady zwrotu kosztów związanych z udzieleniem pomocy, o której mowa w art. 29 ust. 2 ustawy o wspieraniu rodziny i systemu pieczy zastępczej oraz do prowadzenia postępowań w sprawach z zakresu wspierania rodziny oraz wydawania w tych sprawach decyzji

Plik PDF

31/12
9 października 2012 r.
w sprawie przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi projektu uchwały w sprawie Programu Współpracy Gminy Rutki z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2013 rok

Plik PDF

32/12
30 października 2012 r.
w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rutki na 2012 rok

Plik PDF

33/12
9 listopada 2012 r.
w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rutki na lata 2013-2016

Plik PDF

34/12
 9 listopada 2012 r.
 w sprawie projektu budżetu Gminy Rutki na 2013 rok

Plik PDF

35/12
22 listopada 2012 r.
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Plik PDF

36/12
26 listopada 2012 r.
w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rutki na 2012 rok

Plik PDF

37/12
11 grudnia 2012 r.
w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rutki na 2012 rok

Plik PDF

38/12
31 grudnia 2012 r.
w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rutki na lata 2012-2015

Plik PDF

39/12
31 grudnia 2012 r.
w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie opracowania planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań  zleconych gminie ustawami na 2012 rok

Plik PDF

Metryka strony

Udostępniający: Gmina Rutki

Wytwarzający/odpowiadający: Iwona Chojnowska

Data wytworzenia: 2018-07-18

Wprowadzający: Paweł Dębnicki

Modyfikujący: Paweł Dębnicki

Data modyfikacji: 2018-07-18

Opublikował: Paweł Dębnicki

Data publikacji: 2018-07-18

Rejestr zmian