ZARZĄDZENIA WÓJTA GMINY RUTKI Z 2015 ROKU

Zarządzenia Wójta Gminy Rutki z 2015 roku

Nr

Z dnia

Tytuł

Pobierz

1/15
12 stycznia 2015 r.
w sprawie opracowania planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami na 2015 rok

Plik PDF

2/15
12 stycznia 2015 r.
w sprawie opracowania planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami na 2015 rok

Plik PDF

3/15
15 stycznia 2015 r.
w sprawie nabycia nieruchomości gruntowych

Plik PDF

4/15
16 stycznia 2015 r.
w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rutki na 2015 rok

Plik PDF

5/15
16 stycznia 2015 r.
w sprawie wyznaczania osoby wykonującej czynności z zakresu prawa pracy wobec Wójta Gminy Rutki

Plik PDF

6/15
16 stycznia 2015 r.
w sprawie upoważnienia Zastępcy Wójta do składania oświadczeń woli w sprawach majątkowych Gminy Rutki

Plik PDF

7/15
 16 stycznia 2015 r.
 w sprawie zakresu upoważnienia Zastępcy Wójta do wydawania decyzji administracyjnych i innych aktów administracyjnych w imieniu Wójta oraz określenia zakresu upoważnienia do podejmowania innych czynności

Plik PDF

8/15
10 lutego 2015 r.
w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rutki na 2015 rok

Plik PDF

9/15
10 lutego 2015 r.
w sprawie opracowania planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawowymi na 2015 rok

Plik PDF

10/15
18 lutego 2015 r.
w sprawie zapewnienia bezpłatnego umieszczania urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych oraz podania wykazu tych miejsc do publicznej wiadomości

Plik PDF

11/15
12 marca 2015 r.
w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Rutki za 2014 r.

Plik PDF

12/15
12 marca 2015 r.
w sprawie zamiany nieruchomości gruntowych

Plik PDF

13/15
30 marca 2015 r.
w sprawie powołania komisji przetargowej

Plik PDF

14/15
30 marca 2015 r.
w sprawie nabycia nieruchomości gruntowych

Plik PDF

15/15
20 kwietnia 2015 r.
w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych

Plik PDF

16/15
24 kwietnia 2015 r.
w sprawie powołania i składu Zespołu Interdyscyplinarnego Gminy Rutki

Plik PDF

17/15
27 kwietnia 2015 r.
w sprawie przedłożenia Radzie Gminy Rutki sprawozdania finansowego za 2014 r.

Plik PDF

18/15
30 kwietnia 2015 r.
w sprawie przyjęcia informacji z wykonania budżetu gminy za I kwartał 2015 r.

Plik PDF

19/15
 8 maja 2015 r.
 w sprawie zmian w budżecie Gminy Rutki na rok 2015

Plik PDF

20/15
 22 maja 2015 r.
 w sprawie zmian w budżecie Gminy Rutki na rok 2015

Plik PDF

21/15
 2 lipca 2015 r.
 w sprawie zapewnienia bezpłatnego umieszczania urzędowych obwieszczeń i materiałów dotyczących ogólnokrajowego referendum oraz podania wykazu tych miejsc do urzędowej wiadomości

Plik PDF

22/15
7 lipca 2015 r.
w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego

Plik PDF

23/15
7 lipca 2015 r.
w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego

Plik PDF

24/15
29 lipca 2015 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Rutki na rok 2015

Plik PDF

25/15
29 lipca 2015 r.
w sprawie przyjęcia informacji z wykonania budżetu za II kwartał 2015 r.

Plik PDF

26/15
14 sierpnia 2015 r.
w sprawie powołania na terenie Gminy Rutki Obwodowych Komisji do spraw Referendum w celu przeprowadzenia referendum ogólnokrajowego zarządzonego na dzień 6 września 2015 r.

Plik PDF

27/15
14 sierpnia 2015 r.
w sprawie zapewnienia bezpłatnego umieszczania urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów   wszystkich komitetów wyborczych oraz podania wykazu tych miejsc do publicznej wiadomości

Plik PDF

28/15
20 sierpnia 2015 r.
w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Rutki oraz przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za pierwsze półrocze 2015 r.

Plik PDF

29/15
31 sierpnia 2015 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Rutki na rok 2015

Plik PDF

30/15
23 września 2015 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Rutki na rok 2015

Plik PDF

31/15
5 października 2015 r.
w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych

Plik PDF

32/15
14 października 2015 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Rutki na rok 2015

Plik PDF

33/15
23 października 2015 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Rutki na rok 2015

Plik PDF

34/15
23 października 2015 r.
w sprawie zasad obiegu korespondencji przy wykorzystaniu systemów Elektronicznego Zarządzenia Dokumentacją (EZD) w Urzędzie Gminy Rutki

Plik PDF

35/15
 
 

Plik PDF

36/15
30 października 2015 r.
w sprawie przyjęcia informacji z wykonania budżetu gminy za III kwartał 2015 r.

Plik PDF

37/15
12 listopada 2015 r.
w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rutki na lata 2016-2019 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2016-2019

Plik PDF

38/15
12 listopada 2015 r.
w sprawie projektu budżetu Gminy Rutki na 2016 rok

Plik PDF

39/15
16 listopada 2015 r.
w sprawie przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi projektu uchwały w sprawie Programu Współpracy Gminy Rutki z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na 2016 rok

Plik PDF

40/15
16 listopada 2015 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Rutki na rok 2015

Plik PDF

41/15
30 listopada 2015 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Rutki na rok 2015

Plik PDF

42/15
18 grudnia 2015 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Rutki na rok 2015

Plik PDF

43/15
28 grudnia 2015 r.
w sprawie uchylenia Zarządzenia

Plik PDF

44/15
29 grudnia 2015 r.
w sprawie przeprowadzenia reorganizacji formacji obrony cywilnej na terenie Gminy Rutki

Plik PDF

45/15
31 grudnia 2015 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Rutki na rok 2015

Plik PDF

 

Metryka strony

Udostępniający: Gmina Rutki

Wytwarzający/odpowiadający: Iwona Chojnowska

Data wytworzenia: 2018-07-18

Wprowadzający: Paweł Dębnicki

Modyfikujący: Paweł Dębnicki

Data modyfikacji: 2018-07-24

Opublikował: Paweł Dębnicki

Data publikacji: 2018-07-18

Rejestr zmian