LATA 2002-2006

Uchwały Rady Gminy Rutki - lata 2002-2006

Lp.

Nr uchwały

Z dnia

Tytuł

Pobierz

1.

1/I/02

19 listopada 2002 r.

w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Rutki

Plik PDF

2.

2/I/02

19 listopada 2002 r.

w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Rutki

Plik PDF

3.

3/II/02

28 listopada 2002 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2002 rok

Plik PDF

4.

4/II/02

28 listopada 2002 r.

w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Gminy Rutki

Plik PDF

5.

5/II/02

28 listopada 2002 r.

w sprawie powołania stałych Komisji Rady Gminy Rutki

Plik PDF

6.

6/II/02

28 listopada 2002 r.

w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy

Plik PDF

7.

7/III/02

17 grudnia 2002 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2002 rok

Plik PDF

8.

8/III/02

17 grudnia 2002 r.

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

Plik PDF

9.

9/III/02

17 grudnia 2002 r.

w sprawie podatku od środków transportowych

Plik PDF

10.

10/III/02

17 grudnia 2002 r.

w sprawie zwolnień w podatku od środków transportowych za 2002 rok

Plik PDF

11.

  11/III/02

  17 grudnia 2002 r.

  w sprawie określenia wzorów formularzy zawierających dane niezbędne do wymiaru i poboru podatków

  Plik PDF

  12.

  12/III/02

  17 grudnia 2002 r.

  w sprawie wyznaczenia przedstawiciela w skład Zgromadzenia Zambrowskiego Związku Gmin

  Plik PDF

  13.

  13/III/02

  17 grudnia 2002 r.

  w sprawie wyznaczenia przedstawiciela w skład Zgromadzenia Międzygminnego Związku Wodociągów i Kanalizacji w Łomży

  Plik PDF

  14.

  14/IV/02

  30 grudnia 2002 r.

  w sprawie zmian w budżecie gminy na 2002 rok

  Plik PDF

  15.

  15/IV.02

  30 grudnia 2002 r.

  w sprawie ustalenia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych

  Plik PDF

  16.

  16/IV/02

  30 grudnia 2002 r.

  w sprawie ustalenia zasad usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych

  Plik PDF

  17.

  17/IV/02

  30 grudnia 2002 r.

  w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5 % alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży

  Plik PDF

  18.

  18/V/03

  21 marca 2003 r.

  w sprawie budżetu gminy na 2003 rok

  Plik PDF

  19.

  19/V/03

  21 marca 2003 r.

  w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości za 2003 rok

  Plik PDF

  20.

  20/VI/03

  22 kwietnia 2003 r.

  w sprawie zmian w budżecie gminy na 2003 rok

  Plik PDF

  21.

  21/VI/03

  22 kwietnia 2003 r.

  w sprawie udzielenia absolutorium

  Plik PDF

  22.

  22/VI/03

  22 kwietnia 2003 r.

  w sprawie utworzenia obwodu głosowania

  Plik PDF

  23.

  23/VI/03

  22 kwietnia 2003 r.

  w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego

  Plik PDF

  24.

  24/VI/03

  22 kwietnia 2003 r.

  w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w I kategorii zaszeregowania i wartości jednego punktu w tabeli wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych gminy

  Plik PDF

  25.

  25/VI/03

  22 kwietnia 2003 r.

  w sprawie użyczenia nieruchomości gruntowej

  Plik PDF

  26.

  26/VII/03

  29 lipca 2003 r.

  w sprawie zmian w budżecie gminy na 2003 rok

  Plik PDF

  27.

  27/VII/03

  29 lipca 2003 r.

  w sprawie uzupełnienia składu Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Rutki

  Plik PDF

  28.

  28/VIII/03

  29 sierpnia 2003 r.

  w sprawie zmian w budżecie gminy na 2003 rok

  Plik PDF

  29.

  29/VIII/03

  29 sierpnia 2003 r.

  w sprawie zmiany Statutu Zambrowskiego Związku Gmin

  Plik PDF

  30.

  30/VIII/03

  29 sierpnia 2003 r.

  w sprawie utworzenia obwodu głosowania w Zakładzie Karnym w Grądach Woniecko

  Plik PDF

  31.

  31/VIII/03

  29 sierpnia 2003 r.

  w sprawie dróg gminnych

  Plik PDF

  32.

  32/VIII/03

  29 sierpnia 2003 r.

  w sprawie wieloletnich programów inwestycyjnych na lata 2004-2005

  Plik PDF

  33.

  33/IX/03

  30 października 2003 r.

  w sprawie zmian w budżecie gminy na 2003 rok

  Plik PDF

  34.

  34/IX/03

  30 października 2003 r.

  W sprawie wyboru ławników dla potrzeb Sądu Rejonowego w Zambrowie

  Plik PDF

  35.

  35/IX/03

  30 października 2003 r.

  w sprawie współfinansowania zadania „Remont budynku Gimnazjum w Rutkach”

  Plik PDF

  36.

  36/IX/03

  30 października 2003 r.

  w sprawie dróg gminnych

  Plik PDF

  37.

  37/X/03

  23 grudnia 2003 r.

  w sprawie zmian w budżecie gminy na 2003 rok

  Plik PDF

  38.

  38/X/03

  23 grudnia 2003 r.

  w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

  Plik PDF

  39.

  39/X/03

  23 grudnia 2003 r.

  w sprawie podatku od środków transportowych

  Plik PDF

  40.

  40/X/03

  23 grudnia 2003 r.

  w sprawie zwolnień w podatku od środków transportowych za 2004 rok

  Plik PDF

  41.

  41/X/03

  23 grudnia 2003 r.

  w sprawie opłaty targowej

  Plik PDF

  42.

  42/X/03

  23 grudnia 2003 r.

  w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Rutki

  Plik PDF

  43.

  43/X/03

  23 grudnia 2003 r.

  w sprawie współfinansowania zadania „Remont budynku Szkoły Podstawowej w Rutkach”

  Plik PDF

  44.

  44/XI/03

  30 grudnia 2003 r.

  w sprawie zmian w budżecie gminy na 2003 rok

  Plik PDF

  45.

  45/XI/03

  30 grudnia 2003 r.

  w sprawie uchwalenia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych

  Plik PDF

  46.

  46/XI/03

  30 grudnia 2003 r.

  w sprawie wynagrodzenia Wójta Gminy Rutki

  Plik PDF

  47.

  47/XII/04

  11 marca 2004 r.

  w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości za 2004 rok

  Plik PDF

  48.

  48/XII/04

  11 marca 2004 r.

  w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy

  Plik PDF

  49.

  49/XII/04

  11 marca 2004 r.

  w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego

  Plik PDF

  50.

  50/XIII/04

  30 marca 2004 r.

  w sprawie budżetu gminy na 2004 rok

  Plik PDF

  51.

  51/XIII/04

  30 marca 2004 r.

  w sprawie zaciągnięcia pożyczki

  Plik PDF

  52.

  52/XIV/04

  22 kwietnia 2004 r.

  w sprawie udzielenia absolutorium

  Plik PDF

  53.

  53/XIV/04

  22 kwietnia 2004 r.

  w sprawie zmian w podziale gminy na obwody głosowania

  Plik PDF

  54.

  54/XIV/04

  22 kwietnia 2004 r.

  w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w Zakładzie Karnym w Grądach Woniecko

  Plik PDF

  55.

  55/XIV/04

  22 kwietnia 2004 r.

  w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego

  Plik PDF

  56.

  56/XIV/04

  22 kwietnia 2004 r.

  w sprawie przystąpienia do Zambrowskiego Związku Gmin nowych członków, potwierdzenia przynależności do Związku Miasta Zambrów oraz przyjęcia zmian w Statucie Związku

  Plik PDF

  57.

  57/XIV/04

  22 kwietnia 2004 r.

  w sprawie zmian w budżecie gminy na 2004 rok

  Plik PDF

  58.

  58/XIV/04

  22 kwietnia 2004 r.

  w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości

  Plik PDF

   59.

  59/XV/04

  26 maja 2004 r.

  w sprawie sieci prowadzonych przez gminę publicznych oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych

  Plik PDF

  60.

  60/XV/04

  26 maja 2004 r.

  w sprawie zmian w budżecie gminy na 2004 rok

  Plik PDF

  61.

  61/XV/04

  26 maja 2004 r.

  zmieniająca uchwałę w sprawie wynagrodzenia Wójta Gminy Rutki

  Plik PDF

  62.

  62/XVI/04

  17 sierpnia 2004 r.

  w sprawie uchwalenia statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Rutkach

  Plik PDF

  63.

  63/XVI/04

  17 sierpnia 2004 r.

  w sprawie zasad zwrotu wydatków przeznaczonych na świadczenia przyznawane w ramach zadań własnych gminy w zakresie dożywiania uczniów w szkołach

  Plik PDF

  64.

  64/XVI/04

  17 sierpnia 2004 r.

  w sprawie zmian w budżecie gminy na 2004 rok

  Plik PDF

  65.

  65/XVI/04

  17 sierpnia 2004 r.

  w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych nauczycieli przedmiotów o różnym wymiarze godzin

  Plik PDF

  66.

  66/XVI/04

  17 sierpnia 2004 r.

  w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny

  Plik PDF

  67.

  67/XVI/04

  17 sierpnia 2004 r.

  w sprawie uzupełnienia składu Komisji Oświaty i Kultury

  Plik PDF

  68.

  68/XVI/04

  17 sierpnia 2004 r.

  w sprawie szczegółowych zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze, zasad częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat i trybu ich pobierania

  Plik PDF

  69.

  69/XVI/04

  17 sierpnia 2004 r.

  w sprawie zasad zwrotu wydatków na świadczenia z pomocy społecznej

  Plik PDF

  70.

  70/XVI/04

  17 sierpnia 2004 r.

  w sprawie współfinansowania zadania „Biblioteki Publiczne-Internet-Informacja-Społeczeństwo”

  Plik PDF

  71.

  71/XVII/04

  29 października 2004 r.

  w sprawie zmian w budżecie gminy na 2004 rok

  Plik PDF

  72.

  72/XVII/04

  29 października 2004 r.

  w sprawie przyjęcia dotacji

  Plik PDF

  73.

  73/XVII/04

  29 października 2004 r.

  w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu gminy dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych, sposobu rozliczania tych dotacji oraz sposobu kontroli wykonania zadania

  Plik PDF

  74.

  74/XVII/04

  29 października 2004 r.

  w sprawie uchwalenia Planu gospodarki odpadami

  Plik PDF

  75.

  75/XVII/04

  29 października 2004 r.

  w sprawie uchwalenia Programu ochrony środowiska

  Plik PDF

  76.

  76/XVIII/04

  30 listopada 2004 r.

  w sprawie zmian w budżecie gminy na 2004 rok

  Plik PDF

  77.

  77/XIX/04

  21 grudnia 2004 r.

  w sprawie zmian w budżecie gminy na 2004 rok

  Plik PDF

  78.

  78/XIX/04

  21 grudnia 2004 r.

  w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

  Plik PDF

  79.

  79/XIX/04

  21 grudnia 2004 r.

  w sprawie podatku od środków transportowych

  Plik PDF

  80.

  80/XIX/04

  21 grudnia 2004 r.

  w sprawie zwolnień w podatku od środków transportowych za 2005 rok

  Plik PDF

  81.

  81/XX/04

  30 grudnia 2004 r.

  w sprawie zmian w budżecie gminy na 2004 rok

  Plik PDF

  82.

  82/XX/04

  30 grudnia 2004 r.

  w sprawie ustalenia wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2004

  Plik PDF

  83.

  83/XX/04

  30 grudnia 2004 r.

  w sprawie uchwalenia Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Rutki

  Plik PDF

  84.

  84/XX/04

  30 grudnia 2004 r.

  w sprawie uchwalenia wysokości diet dla radnych

  Plik PDF

  85.

  85/XXI/05

  18 lutego 2005 r.

  w sprawie w sprawie zmian w budżecie gminy na 2005 rok

  Plik PDF

  86.

  86/XXI/05

  18 lutego 2005 r.

  w sprawie zmiany statutu związku komunalnego pod nazwą Międzygminny Związek Wodociągów i Kanalizacji w Łomży

  Plik PDF

  87.

  87/XXI/05

  18 lutego 2005 r.

  w sprawie ustalenia regulaminu określającego tryb i kryteria przyznawania nagród organów prowadzących szkoły i dyrektorów szkół dla nauczycieli

  Plik PDF

  88.

  88/XXI/05

  18 lutego 2005 r.

  w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Rutki

  Plik PDF

  89.

  89/XXI/05

  18 lutego 2005 r.

  w sprawie przyjęcia Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2005-2015

  Plik PDF

  90.

  90/XXI/05

  18 lutego 2005 r.

  w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości

  Plik PDF

  91.

  91/XXI/05

  18 lutego 2005 r.

  zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Rutki

  Plik PDF

  92.

  92/XXII/04

  30 marca 2005 r.

  w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości za 2005 rok

  Plik PDF

  93.

  93/XXII/05

  30 marca 2005 r.

  w sprawie uchwalenia regulaminu udzielenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Rutki

  Plik PDF

  94.

  94/XXII/05

  30 marca 2005 r.

  w sprawie zmian w budżecie gminy na 2005 rok

  Plik PDF

  95.

  95/XXIII/05

  15 kwietnia 2005 r.

  w sprawie zmian w budżecie gminy na 2005 rok

  Plik PDF

  96.

  96/XXIII/05

  15 kwietnia 2005 r.

  zmieniająca uchwałę w sprawie w sprawie zasad zwrotu wydatków przeznaczonych na świadczenia przyznawane w ramach zadań własnych gminy w zakresie dożywiania uczniów w szkołach

  Plik PDF

  97.

  97/XXIII/05

  15 kwietnia 2005 r.

  w sprawie udzielenia absolutorium

  Plik PDF

  98.

  98/XXIV/05

  14 lipca 2005 r.

  w sprawie zmian w budżecie gminy na 2005 rok

  Plik PDF

  99.

  99/XXIV/05

  14 lipca 2005 r.

  w sprawie utworzenia obwodu głosowania dla wyborców przebywających w Zakładzie Karnym w Grądach Woniecko

  Plik PDF

  100.

  100/XXIV/05

  14 lipca 2005 r.

  w sprawie uchwalenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Rutki

  Plik PDF

  101.

  101/XXV/05

  9 września 2005 r.

  w sprawie zmian w budżecie gminy na 2005 rok

  Plik PDF

  102.

  102/XXV/05

  9 września 2005 r.

  w sprawie przyjęcia zmian w Statucie Zambrowskiego Związku Gmin

  Plik PDF

  103.

  103/XXV/05

  9 września 2005 r.

  w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego

  Plik PDF

  104.

  104/XXV/05

  9 września 2005 r.

  w sprawie współfinansowania zadania „Przebudowa drogi gminnej Nr 106177B i Nr 106176 B – ul. Obwodowa w Rutkach”

  Plik PDF

  105.

  105/XXV/05

  9 września 2005 r.

  zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Rutki

  Plik PDF

  106.

  106/XXV/05

  9 września 2005 r.

  w sprawie wieloletniego programu inwestycyjnego na lata 2005-2006

  Plik PDF

  107.

  107/XXVI/05

  15 listopada 2005 r.

  w sprawie zmian w budżecie gminy na 2005 rok

  Plik PDF

  108.

  108/XXVI/05

  15 listopada 2005 r.

  w sprawie zmian w Statucie Ośrodka Pomocy Społecznej w Rutkach

  Plik PDF

  109.

  109/XXVI/05

  15 listopada 2005 r.

  w sprawie upoważnienia Przewodniczącego Rady Gminy do podejmowania czynności z zakresu prawa pracy wobec Wójta Gminy

  Plik PDF

  110.

  110/XXVI/05

  15 listopada 2005 r.

  w sprawie zmian w regulaminie udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Rutki

  Plik PDF

  111.

  111/XXVI/05

  15 listopada 2005 r.

  w sprawie przystąpienia do lokalnej organizacji turystycznej

  Plik PDF

  112.

  112/XXVII/05

  7 grudnia 2005 r.

  w sprawie zmian w budżecie gminy na 2005 rok

  Plik PDF

   113.

  113/XXVII/05

  7 grudnia 2005 r.

  w sprawie zmian w uchwale w sprawie określenia wzorów formularzy zawierających dane niezbędne do wymiaru i poboru podatków

  Plik PDF

   114.

  114/XXVII/05

  7 grudnia 2005 r.

  w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

  Plik PDF

  115.

  115/XXVII/05

  7 grudnia 2005 r.

   

  Plik PDF

  116.

  116/XXVII/05

  7 grudnia 2005 r.

  w sprawie zwolnień w podatku od środków transportowych za 2006 rok

  Plik PDF

  117.

  117/XXVIII/05

  30 grudnia 2005 r.

  w sprawie zmian w budżecie gminy na 2005 rok

  Plik PDF

   118.

  118/XXVIII/05

  30 grudnia 2005 r.

  w sprawie budżetu gminy na 2006 roku

  Plik PDF

  119.

  119/XXVIII/05

  30 grudnia 2005 r.

  w sprawie uchwalenia wysokości diet dla radnych

  Plik PDF

  120.

  120/XXVIII/05

  30 grudnia 2005 r.

  zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2005-2015

  Plik PDF

  121.

  121/XXVIII/05

  30 grudnia 2005 r.

  w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Rutki

  Plik PDF

  122.

  122/XXX/06

  18 kwietnia 2006 r.

   

  Plik PDF

  123.

  123/XXX/06

  18 kwietnia 2006 r.

  w sprawie zmian w budżecie gminy na 2006 rok

  Plik PDF

  124.

  124/XXX/06

  18 kwietnia 2006 r.

  w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości

  Plik PDF

  125.

  125/XXX/06

  18 kwietnia 2006 r.

  w sprawie wydzierżawienia nieruchomości na okres dłuższy niż 3 lata

  Plik PDF

  126.

  126/XXX/06

  18 kwietnia 2006 r.

  w sprawie udzielenia absolutorium

  Plik PDF

  127.

  127/XXX/06

  18 kwietnia 2006 r.

  w sprawie przyjęcia gminnego systemu profilaktyki i opieki nad dzieckiem i rodziną na lata 2006-2010

  Plik PDF

  128.

  128/XXX/06

  18 kwietnia 2006 r.

  w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości za 2006 rok

  Plik PDF

  129.

  129/XXX/06

  18 kwietnia 2006 r.

  w sprawie regulaminu dostarczania wody

  Plik PDF

  130.

  130/XXX/06

  18 kwietnia 2006 r.

  w sprawie zatwierdzenia cen za wodę dostarczaną przez Spółdzielnię Mieszkaniową „Narew” w Grądach Woniecko

  Plik PDF

  131.

  131/XXXI/06

  16 czerwca 2006 r.

  w sprawie zmian w budżecie gminy

  Plik PDF

  132.

  132/XXXI/06

  16 czerwca 2006 r.

  w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Rutkach  

  Plik PDF

  133.

  133/XXXI/06

  16 czerwca 2006 r.

  zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości

  Plik PDF

  134.

  134/XXXI/06

  16 czerwca 2006 r.

  w sprawie zmian w budżecie gminy gminy na 2006 rok

  Plik PDF

  135.

  135/XXXII/06

  28 sierpnia 2006 r.

  w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości

  Plik PDF

  136.

  136/XXXII/06

  28 sierpnia 2006 r.

  w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Rutki

  Plik PDF

  137.

  137/XXXIII/06

  20 października 2006 r.

  w sprawie zmian w budżecie gminy gminy na 2006 rok

  Plik PDF

  138.

  138/XXXIII/06

  20 października 2006 r.

  w sprawie zmiany zawartego porozumienia międzygminnego

  Plik PDF

   

  Metryka strony

  Udostępniający: Gmina Rutki

  Wytwarzający/odpowiadający: Iwona Chojnowska

  Data wytworzenia: 2017-08-02

  Wprowadzający: Paweł Szeligowski

  Modyfikujący: Paweł Szeligowski

  Data modyfikacji: 2021-01-15

  Opublikował: Paweł Szeligowski

  Data publikacji: 2017-06-21

  Rejestr zmian